Особливості правового статусу фізичних осіб в міжнародному приватному праві: теоретико-правове дослідження

Автор(и)

  • Л. В. Мошняга кандидат юридичних наук доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотна академія Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9565-735X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.10

Ключові слова:

фізичні особи у міжнародному приватному праві, біпатриди, правовий статус фізичних осіб як суб'єктів міжнародного приватного права, міжнародні угоди, що визначають правове становище фізичних осіб, особистий закон особи без громадянства, особистий закон біженця, міждержавне співробітництво з питань правового статусу фізичних осіб, сукупність прав та обов’язків фізичних осіб, критерій національності та критерій проживання, громадянство

Анотація

У статті досліджено сучасний стан проблем, пов’язаних із правовою регламентацією фізичних осіб у міжнародному приватному праві, полягає у тому, що визнання особи вищою цінністю передбачає здійснення державного захисту належних їй прав та свобод, створення систем гарантування реалізації прав та законних інтересів на підставі загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, конституційних приписів, які визначають зміст правового статусу особистості.

Вивчено та досліджено питання правосуб’єктності у міжнародному приватному праві не можна кваліфікувати однозначно, оскільки враховуючи наявність колізійних норм, що визначають правовий статус окремих суб’єктів та наявності колізійного методу регулювання галузі, різняться підходи у визначенні елементів правосуб’єктності фізичних осіб, юридичних та держави. Кожній із перелічених осіб притаманні свої особливості в наділенні її правами та обов’язками збоку держави шляхом вибору відповідного правового режиму та закріплення його на нормативному рівні. Це зумовлюється власне як фізичною, так і правовою сутністю статусу цих суб’єктів . Однак спільним все ж буде обрання такого правопорядку, з яким відповідна особа має найбільш тісний зв'язок та на підставі якого є можливості використати більш ефективні засоби щодо захисту суб’єктивних прав того чи іншого суб’єкта.

Особливість правового статусу фізичної особи полягає в тому, що, перебуваючи в іншій державі, вона підпорядковується двом правопорядкам: - своєму вітчизняному (закону громадянства (Іех раtгіае) чи закону постійного місця проживання (Іех dоmісіliі), оскільки зберігає правовий зв’язок з державою свого громадянства чи постійного місця проживання, правовий статус громадянина своєї держави, користується її захистом, підкоряється її законам, - правопорядку держави перебування (тієї держави, на території якої фізична особа перебуває у конкретний момент).

Посилання

Кучерук Н. С. Фізична особа як суб’єкт міжнародного права Режим доступу:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/227/Kucheruk_ fizychna_osoba_subject.pdf?sequence=1

Баймуратов М. А. Международное публичное право: Учебник. – К.:Истина, 2004. – 552 с.

Тарасов О. В. Міжнародна правосуб’єктність людини в практиці нюрнберзького трибуналу / О. В. Тарасов // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 115. – С. 200-206. 8. Тарасов О. В. Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві [Текст] : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / О. В. Тарасов. – Х.: [б. в.], 2015. – 40 с.

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15

Міжнародне приватне право: навч. посіб. за ред. С. Г. Кузьменка. Київ, Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: учебник для вузов. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва, Изд. Дом Высшей школы экономики, 2015. 655 с.

Н. Морун, Д.С. Демчук Правосубъектность физических лиц в международном контексте на примере российского и французского законодательства. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 5. С. 802-812 URL: https://www. nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=27479

Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3671-17

Міжнародне приватне право : підручник за ред. А. С. Довгерта, В. С. Кисіля. – К., 2012. – С. 374.

Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право