Цивільно-правовий аспект розмежування договору позички від інших видів договорів (позика, дарування, найм транспортного засобу, житла, договір прокату, комерційної концесії)

Автор(и)

  • В.В. Надьон доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Україна, м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8240-7717

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.11

Ключові слова:

договір, позичка, найм (оренда), дарування, договір транспортного засобу, будівлі, іншої капітальної споруди, комерційна концесія, безоплатність, системні ознаки, відповідальність

Анотація

Договори, спрямовані на передання майна у користування, різноманітні. Кожний із вхідних  договірних типів має свою специфіку, обумовлену певними системними ознаками (позичка (безоплатне користування) – ознакою безоплатності, найм житла – предметними і суб’єктними особливостями правовідносин, комерційна концесія – ознакою предмета). Відповідно внутрішня класифікація договорів, спрямованих на передання об’єктів цивільних прав у тимчасове користування, може бути послідовно зроблена з декількох підстав. Усі договори за предметною ознакою можна поділити на договори, спрямовані на передання у тимчасове користування майна (найм (оренда) транспортного засобу, житла, прокат, позичка), і договори, спрямовані на передання у тимчасове користування об’єктів виключних прав (комерційна концесія). У рамках договорів, спрямованих на передання у користування майна, за ознакою оплатності виділяються оплатні (найм (оренда), прокат, найм житла, транспортного засобу) і безоплатні (договір позички).

Авторкою зроблено висновок, що безоплатність – це неодмінна ознака для договору позички, а також й для договору дарування. Визначено, що ознака безоплатності може випливати із сутності взаємин сторін. Зокрема, вона виражається у певних діях, особливо якщо раніше такі дії мали безоплатний характер. Говорячи про безоплатність, не можна, однак, робити висновок, що цей договір не має майнового інтересу для позичкодавця. Іноді це справді так, а іноді майновий інтерес все-таки має місце.

Доведено, що договір позички сполучається з тими видами найму, системні ознаки яких не суперечать фактору безоплатності (позичка транспортного засобу, позички будинку, капітальної споруди).

Запропоновано внести коретиви до ч. 3 ст. 827 ЦК України щодо можливості застосування положень Глави 58 ЦК України («Договір найму (оренди)»), а також запропонована додаткова стаття 837-1 ЦК щодо відповідальності за договором позички.

Із здійсненим аналізом окресленої проблемаи, зроблено висновок, що для договору позички ознака безоплатності є визначальною, що дає підставу відрізняти позичку від інших видів цивільно-правових договорів.

Посилання

Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. – М.: Статут, 2003. 697 с.

Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права: Учебник. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1960. 239 с.

Цитович П. П. Обязательства по русскому гражданскому праву. Конспект лекций. К.: Тип. И. И. Чоколова, 1894. 206 с.

Кавелин К. Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М: АО «Центр ЮРИНФОРМ», 2003. 722 с.

Курс Французского гражданского права Марселя Пляниоля. Ч. 2: Договоры / Пер. с фр. В. Ю. Гартмана. Петраков,1911. Вып. 4. 336 с.

Зобов’язальне право: теорія і практика: навч. посіб. для студентів юрид. вузів / За заг. ред. О. В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 1998. 912 с.

Спасибо-Фатєєва І. В. Позичка чи позика. Мала енциклопедія нотаріуса. 2004. № 1 (13). С. 33-37.

Брагинский М. И. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. 800 с.

Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М.: ЮРИСТЪ, 2006. 496 с.

Гончаренко В. О. Вплив безоплатності на побудову договірних конструкцій (на прикладі договору позички) . Митна справа. 2005. № 6. С. 71-75.

Цивільне право України: У 2 кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 2002. Кн. 2. 784 с.

Кравченко О. Домовилися і вдарили по руках: Договори найму (оренди) та позички, їх відмінності. Урядовий кур’єр. 2005. № 129. С. 10.

Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству Украины: В 4 т. Т. 3.К.: А.С.К.; Севостопольский ин-т юрид. Исслед., 2005. 928 с.

Гражданский кодекс Украины: коммент. Харьков: Одиссей, 2003. 856 с.

Садиков О. Н. Унификация как средство совершенствования гражданского законодательства. Известия вузов. 1972. № 6. – С. 91-102.

Гончаренко В. О. Договор ссуды в римском частном праве и его рецепция в современном гражданском законодательстве Украины: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03: Одес. Нац. юрид. акад. Одесса, 2005.21 с.

Венедіктова І. В. Особливості застосування договору позички за сучасним українським законодавством . Мала енциклопедія нотаріуса. 2005. № 5. С. 37-45.

Гражданское право: учеб. В 2-х ч. Ч. 2: Обязательственое право / под ред. В. В. Залесского. М.: Статут, 1998. 653 с.

Гражданское право: учеб. в 3 т. Т. 2. / Отв ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М.: Велби, Изд-во Проспект, 2004. 848 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право