Цивільне судочинство як форма здійснення правосуддя у цивільних справах

Автор(и)

  • С.В. Сеник кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри цивільного права та процесу (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3492-5282

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.14

Ключові слова:

право, правосуддя, суд, цивільне судочинство, заінтересований суб’єкт

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань основних аспектів здійснення правосуддя у формі цивільного судочинства з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

У статті здійснено науковий аналіз законодавчих положень, доктринальних позицій та матеріалів судової практики у контексті з’ясування питань ефективного відновлення прав заінтересованих суб’єктів компетентними національними органами, в тому числі судовими. У даному аспектів акцентовано увагу, що успіх гармонізації української правової системи із системою європейських стандартів в більшості залежить від ціннісних орієнтирів національного правосуддя.

Автором підтримано позицію, що, здійснюючи прaвосуддя, судовa влaдa є незaлежною тa виступaє aрбітром у спорі про прaво. Ефективність діяльності судів мaє три склaдові: ефективність тa оперaтивність вирішення спорів, обґрунтованість тa зaконність судових актів, зaбезпечення можливості їх виконaння. Свої функції суд покликaний здійснювaти, керуючись лише правом, зaконом. Він не повинен зaлежaти від суб'єктивного впливу будь-кого, оскільки втручaння в діяльність судів зі здійснення прaвосуддя є недопустимим тa мaє нaслідком передбaчену зaконом відповідaльність.

На сьогодні національний суд не може привлaснювaти собі функції зaконодaвчої aбо виконaвчої влaди. У рівній ж мірі делегувaння своїх функцій судaми, a тaкож привлaснення цих функцій іншими оргaнaми чи посaдовими особaми не допускaються. Проте, на думку автора, це не ознaчaє, що в Укрaїні, як і в інших прaвових системaх ромaно-гермaнського типу, судовий прецедент не може бути допоміжним джерелом прaвa.

Зроблено висновок, що цивільна юрисдикція – це компетенція загального суду щодо розгляду та вирішення правових вимог, віднесених нормою закону для розгляду та вирішення в порядку цивільного судочинства, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів заінтересованих суб’єктів.

Обґрунтовується позиція, що, незважаючи на конституційне положення про поширення юрисдикції судів на будь-який юридичний спір, слід враховувати норми спеціальних нормативних актів щодо захисту цивільних прав заінтересованих суб’єктів, що, у свою чергу, свідчить про те, що судова юрисдикція в рамках цивільного судочинства має свої межі.

Посилання

Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 жовтня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 31.01.2022р.).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. / Ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 31.01.2022р.).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. / Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради

Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text(дата звернення 31.01.2022р.).

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 31.01.2022р.).

Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: Навч. посіб. / Комаров В.В., Сакара Н.Ю. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 42 с.

Рішення Конституційного Суду України № 9-зп/1997 від 25.12.1997 р. у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#Text (дата звернення 31.01.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2002 від 07.05.2002 р. у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої,третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02#Text (дата звернення 31.01.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2002 від 09.07.2002 р. у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02#Text (дата звернення 31.01.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2012 від 25.01.2012 р. у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12 (дата звернення 31.01.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України № 6-зп/1997 від 25.11.1997 р. у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97#Text(дата звернення 31.01.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) № 4-р/2019 від 13 червня 2019 р у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України від 13 червня 2019 року №4-р/2019. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS19013.html (дата звернення 31.01.2022р.).

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 . Дата оновлення: 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України № 9-рп/2012 від 12 квітня 2012 року у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) // [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Влада в Україні: шляхи до ефективност / під ред. О. Д. Святоцького. К., 2010. 688 с.

Є. Євграфова. Доступність правосуддя: можливості судової реформи. Право України. 2012. № 8. С. 279-287.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справа від 1 березня 2013 р. «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 р. «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013р. «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008760-13#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2019 р. у справі № 289/2217/17 / URL: https://protocol.ua/ru/postanova_vp_vs_vid_15_05_2019_roku_u_spravi_289_2217_17/ (дата звернення 01.02.2022р.).

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 р. (в редакції Закону України від 23 лютого 2014 р.). Дата оновлення: 24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Європейська хaртія про Закон «Про стaтус суддів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_236#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04#Text(дата звернення 01.02.2022р.).

Про затвердження Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки : Указ Президента України від 11.06. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) № 4-р/2020 від 11 березня 2020 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-20#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) № 2-р(ІІ)/2021 від 28 квітня 2021 року у справі за конституційною скаргою Публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк „ІНДУСТРІАЛБАНК“ щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 13, частини третьої статті 16 Цивільного кодексу України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va02p710-21#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

Андронов І.В. Судові рішення в цивільному процесі України : Автореф. дис. … докт. юрид.наук: 12.00.03. / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2018. 42 с.

Л.М. Москвич. Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади. Вісник Верховного Суду України. № 2(126). 2011. С. 25-30.

Курс цивільного процесу : підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. ; за ред. В. В. Комарова. Х. : Право, 2011. 1352 с.

Андрей Лужанский. Верховный Суд Украины на страже независимости судебной системы. Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. № 1. 2012. С. 123-127.

Політологія : Підручник / Зa ред. М.М. Вегешa. – 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Знaння, 2008. 384 с.

Є. Євграфова. Доступність правосуддя: можливості судової реформи. Право України, 2012. № 8. С. 279-287.

Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / За заг. ред. С.С. Бичкової. Київ: Атіка, 2010. 879 с.

О. Захарова. Єдність судової практики крізь призму завдань цивільного судочинства. Право України, 2012. № 12. С. 151-156.

Право на справедливий сдовий розгляд у цивільному судочинстві: Навч. посіб. / Комаров В.В., Сакара Н.Ю. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. 42 с.

Коссак В.М Цивільне процесуальне право України : підручник / В. М. Коссак, Р. Я. Лемик, Ю. В. Навроцька, С. В. Сеник ; за заг. ред. професора В. М. Коссака. Харків : Право, 2020. 752 с.

Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду у справі № 490/9547/17 від 1 серпня 2018 р. URL:

https://protocol.ua/ru/postanova_ktss_vp_vid_01_08_2018_roku_u_spravi_490_9547_17/ (дата звернення 01.02.2022р.).

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справа від 1 березня 2013 р. «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13#Text (дата звернення 01.02.2022р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право