Реалізація права працівника на захист у зв’язку зі звільненням з ініціативи власника

Автор(и)

  • Марина Кузнецова кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри приватного та соціального права Сумського національного аграрного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3566-6016

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.18

Ключові слова:

трудовий договір, роботодавець, працівник, гарантії, трудових прав, право на захист, трудові спори

Анотація

Автором проведено дослідження процедурних аспектів звільнення працівника за ініціативи власника та питань, що стосуються реалізації права працівника на захист від незаконного або безпідставного звільнення. Визначено основні характеристики процедури звільнення працівника з ініціативи власника та проблеми, що можуть виникати через недотримання правил такої процедури.

З’ясовано зміст права на захист працівника в разі незаконного або безпідставного звільнення, як однієї з основоположних гарантій у трудовому праві та законодавстві. Надано характеристику деяким аспектам розгляду трудових спорів судами та визначено окремі процесуальні особливості реалізації права на захист працівника при звільненні.

Зроблено висновки щодо важливості дотримання роботодавцем або власником процедури звільнення працівника з їх ініціативи та з підстав, що визначені у законодавстві, та недопущення порушення прав працівника, з урахуванням гарантій визначених Конституцією України та Кодексом законів про працю, оскільки на практиці часто виникають підстави для судових спорів та можливості для відновлення звільнених на роботі з виплатою відповідно компенсацій за моральну шкоду та вимушений прогул.

Автор звертає увагу на те, що судовий захист прав працівника є одним із найрозповсюдженіших способів. Тому при розгляді судом трудових спорів  важливе значення має всебічне з’ясування  та ретельне оцінювання обставин, за яких було прийняте таке рішення, потребує оцінки також і коло трудових обов’язків правопорушника, якщо вказується підставою їх порушення. Лише за умови всебічної та об’єктивної оцінки доказів по справі, суд вправі приймати рішення щодо поновлення такого працівника на роботі та про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи .

Посилання

Джепа Ю. А. Особливості гарантій захисту прав суб’єктів трудового права при припиненні трудових правовідносин. Форум права. № 2. 2008. С. 90-94.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі : монографія / І.М. Кравченко, О.С. Арсентьєва, Л.В. Котова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 176 с.

Ситницька О. А. Правове регулювання порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Правничий часопис Донецького університету. № 1-2. 2014. С. 14-21.

Гордеюк А. О. Проблема правового забезпечення захисту трудових прав працівників. Форум права. №1. 2016. С. 55-59.

Мельник К. Ю. Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору: монографія / К. Ю. Мельник, А. О. Бабенко. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. — 240 с.

Смолярова М.Л. Роль і значення принципів розгляду трудових спорів. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 5.

Пиж Н. М. Проблеми реалізації гарантій трудових прав працівників при розірванні трудового договору за підставами організаційно-правового характеру. Актуальні проблеми права: теорія і практика. №28. 2013 С. 446-453.

Крегул Ю., Хромей В. Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5. 2017. С. 31-46.

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.1992 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text

Шурин О. А. Докази і доказування у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця при систематичному невиконанні працівником без поважних причин трудових обов’язків. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. № 9-2(1). 2014. С. 193-196.

Комарницька М. Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин. Social Law . №1. 2020. С. 158-165.

Шабанова С. Правова характеристика окремих підстав розірвання трудового договору у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі. ScienceRise: Juridical Science. №3 (13). 2020. С. 20-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення