Правове регулювання та особливості проведення службових розслідувань в органах Національної поліції України

Автор(и)

  • Володимир Дьордяй кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.25

Ключові слова:

дисциплінарний проступок, службове розслідування, дисциплінарна комісія, перебування на службі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, дисциплінарне провадження, службова дисципліна, поліцейський, керівник

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей проведення службових розслідувань в органах Націо-
нальної поліції України та наявності проблемних питань у сфері документування порушень, скоєних
поліцейськими. Визначено шляхи усунення аспектів проблемних питань, які виникають при доку-
ментуванні фактів перебування поліцейських (працівників підприємств, установ організацій, які пе-
ребувають у трудових відносинах) на роботі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.
Зосереджено увагу на характеристиці адміністративно - правових механізмів адміністративної та дис-
циплінарної відповідальності поліцейських.
Під час дослідження особливостей проведення службових розслідувань в органах Національної
поліції виникла необхідність у врегулюванні недоліків у нормативних документах, що регламентують
порядок проведення огляду на предмет перебування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
токсичного сп’яніння працівників підприємств, установ та організацій, а також правоохоронних ор-
ганів, запропоновано: 1. Внести зміни до Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних
засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікар-
ських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої спільним наказом МВС та
МОЗ України від 09 листопада 2015 року № 1452/735 щодо підстав та порядку проведення огляду на
предмет перебування в нетверезому стані працівників підприємств, установ, організацій, правоохо-
ронних органів чи розглянути доцільність прийняття окремого нормативного акту. 2. Внести зміни до
Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України від 15 березня
2018 року № 2337-VIII в частині включення до зобов’язань поліцейського проходити огляд на предмет
перебування на службі в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а у випадку відмови
від проходження такого огляду прирівнювати його до підтвердження факту перебування на службі в
стані сп’яніння.

Посилання

Клочко А. М., Сибина В. О. Громадський контроль за діяльністю поліції в Україні. Вісник Національного університету цивільного захистуУкраїни. Серія : Державне управління. 2017. Вип. 1. С. 194–201.

Коваленко К. В. Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні. Форум права : електрон. наук. фахове вид. 2016. № 4. С. 146–149. URL:file:///C:/Users/7272~1/AppData/Local/Temp/ hKaLdcewT8Rd8sNFc1ql1fWTBqVwo1a7.pdf

Гавриленко Д. А. Государственная дисциплина: сущность, функции, значение / под ред. А. П. Шергина. Минск : Наука и техника, 1988.326 с.

Астаф’єв А.А. Проведення службового розслідування як засіб стимулювання службової дисципліни. Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 15–16 лютого 2019 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. С. 32–34.

Астаф’єв А.А. До проблеми юридичної обов’язковості результатів службової перевірки в органах Національної поліції України. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 19–20 червня 2020 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2020. С. 41–44.

Бесчастний В. М. Імідж як складова успіху правоохоронця: до постановки проблеми. Віче. 2012. № 2. С. 6–8. Бандурка А. М., Тищенко Н. М. Административный процесс : учебник для вузов. Харьков: НУВД, 2001. 352 с.

Порядок проведення службових розслідувань у Національній поліції України : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України 07 листоп. 2018 р. № 893. Верховна Рада України: [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1355-18#n17

Положення про дисциплінарні комісії в Національній поліції України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листоп. 2018 р. № 893. Верховна Рада України: [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1356-18#n4

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України : Закон України від 15 берез. 2018 р. № 2337-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 29. Ст. 233.

Кодекс законів про працю України : затв. Законом Української РСР від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1971. додаток до № 50. Ст. 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1170.

Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженою спільним наказом МВС та МОЗ України від 09 листопада 2015 року № 1452/735 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text.

Про Національну поліцію: Закон України від 02 лип. 2015 р. № 580-VIII. Верховна Рада України: [сайт]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/580-19

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право