Компетенція суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному ан- тикорупційному бюро України: функціональний зміст та перспективи вирішення проблем правового регулювання

Автор(и)

  • П.Ю. Корнієць аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.26

Ключові слова:

компетенція, функції, повноваження, предмет відання, Національне антикорупційне бюро України

Анотація

Зазначено, що дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України, як цілісного механізму, не може відбуватись без визначення компетенції суб’єктів реалізації такої діяльності.

У результаті статтю присвячено розкриттю змісту компетенції суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національну антикорупційному бюро України. Підтримано позицію щодо необхідності виокремлення в структурі компетенції, а саме: повноважень і функцій. Вони також визначають предмет відання суб’єкта наділеного компетенцією. Як наслідок, розглянуто повноваження таких суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України, а саме: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи прокуратури, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, суди, Вищий антикорупційний суд, міжнародні приватні та публічні організації.

Констатовано, що зміст компетенції суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України узагальнено може бути розкрито через наступні групи повноважень: антикорупційно-контрольні; кадрові; консультативні, наглядові, нормотворчі, організаційні, охоронні, правоохоронні та представницькі. В свою чергу названі повноваження щодо запобігання і протидії корупції в НАБУ обумовлюють реалізацію відповідними суб’єктами кадрової, консультативної, контрольно-наглядової, нормотворчої, організаційної, охоронної, поновлюючої, правоохоронної, представницької та профілактичної функцій.

Розкриття змісту компетенції суб’єктів запобігання і протидії корупції у діяльності Національного антикорупційного бюро України дали можливість виявити окремі проблеми її правового регулювання. Зокрема, з метою усунення термінологічних колізій правового регулювання встановлення Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого має відноситись здійснення контролю за діяльністю НАБУ, частину 1 статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» запропоновано викласти у авторській редакції.

Посилання

Індекс корупції СРІ – 2015 // Transparency International Ukraine. URL: http://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2015/

Осипчук Р.С. Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії корупції у Національному антикорупційному бюро України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2021. 224 с.

Яременко В. В., Сліпушко О. М. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. Київ: Видво «АКОНІТ», 2006. Т. 1. 926 с.

Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя. Управління школою. 2006. № 14. С. 2-9.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / за заг. ред. С. Г. Серьогіної. Харків: Право, 2005. 256 с.

Осауленко С. В. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2010. 17 с.

Труба Р. М. Компетенція державного бюро розслідувань України. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 11. С. 234-239.

Дніпров О. С. Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 861. С. 257-262.

Іллічов М. О. Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2002. 173 с.

Голосніченко І. П., Голосніченко Д. І. Теорія повноважень, їх легітимність та врахування потреб і інтересів при встановленні на законодавчому рівні. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2011. № 1 (9). С. 147-155.

Мельник Р. С., Бевзенко В. М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / за заг. ред. Р. С. Мельника. К.: Ваіте, 2014. 376 с.

Корнієць П.Ю. Актуальні проблеми систематизації суб’єктів запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. № 6. Т. 1. С. 170-178

Korniyets P.Y. Classification of subjects of prevention and countering of corruption in the national Anti-corruption bureau of Ukraine // Science and Practice: Implementation to Modern Society : materials of the 8th International scientific and practical conference (Manchester, Great Britain, December 26-28, 2020). Manchester, Great Britain : Peal Press Ltd.., 2020 P. 995-997. URL: https://interconf.top/documents/2020.12.26-28.pdf

Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.

Про Національне антикорупційне бюро України : закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014 № 47. Ст. 2051.

Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання : постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 35. Ст. 147

Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави: монографія. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. 544 с.

Онопенко П. В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2005. 18 с.

Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12.

Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора: наказ Генерального прокурора України від 05.03.2020 № 125 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

Система протидії корупції у НАБУ відповідає вимогам стандарту ISO 37001:2016 // Новини та публікації / Офіційний веб-сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/systema-protydiyi-korupciyi-u-nabu-vidpovidaye-vymogam-standartu-iso-370012016

Система управління заходами протидії корупції у НАБУ відповідає стандартам НАТО // Новини та публікації / Офіційний веб-сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/systema-upravlinnya-zahodamy-protydiyi-korupciyi-u-nabu-vidpovidaye-standartam-nato

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право