Методологічні засади дослідження інформаційної безпеки у науці права національної безпеки та військового права

Автор(и)

  • С.Г. Онопрієнко кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5524-1798

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.32

Ключові слова:

інформаційна безпека, наука права національної безпеки і військового права, інформаційне право, методологія, методи, суспільні відносини

Анотація

Мета написання статі – визначення сутності методологічних засад дослідження інформаційної безпеки у науці права національної безпеки та військового права.

З’ясовано, що методологія як сукупність концепцій і парадигм, які обумовлюють розвиток науки права національної безпеки і військового права, а також комплекс відповідних методів та способів отримання, перевірки, узагальнення та викладення наукових знань, відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні досліджуваної науки. Визначено, що якогось єдиного джерела методології не існує – вона постійно створюється, накопичується, видозмінюється у роботах різних науковців. Встановлено, що на рівні загальновизнаних правил і критеріїв, за допомогою яких оцінюється актуальність, новизна та якість нового наукового знання, методологія існує у кожному галузево-предметному науковому середовищі.

У статті обґрунтовано, що міждисциплінарність інституту інформаційної безпеки породжує багатоманітність методів, які можуть бути застосовані для її вивчення у різних галузях наукових знань. Виокремлено низку критеріїв, наявність яких обумовлює вивчення певних аспектів інформаційної безпеки саме у межах науки права національної безпеки та військового права: а) особливий суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки, правовий статус якого базується переважно на спеціальних правових актах, і який не належить до органів публічної влади, підприємств, установ, організацій (військове формування); б) особливі правові режими, у межах яких має забезпечуватися інформаційна безпека, зокрема, режим воєнного часу та надзвичайного стану; в) наявність особливого правового зв’язку з зарубіжними військовими формуваннями та міждержавними військовими блоками (союзами), який обумовлює об’єднання зусиль та координацію у питаннях забезпечення інформаційної безпеки як складової сумісності.

Зроблено висновок, що методологічні засади дослідження інформаційної безпеки у науці права національної безпеки та військового права базуються перш за все на міждисциплінарному характері цієї категорії. Використання для вивчення інформаційної безпеки приватно-правових і публічно-правових методів дозволяє досягти комплексності і системності нового наукового знання.

Посилання

Шопіна І. М., Гущин О. О. Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного(військового) права як науки і навчальної дисципліни. Форум права: електрон. наук.фахове вид. 2017. № 2. С. 144–148. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_2_24.pdf

Про затвердження Примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 081 «Право»: наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2018 року № 1477. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-ta-opisu-predmetnih-napryamiv-doslidzhen-v-mezhah-specialnosti-081-pravo.

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44.

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#Text

Богуцький П. П. Концептуальні засади права національної безпеки України. Київ ; Одеса : Фенікс, 2020. 374 с.

Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади: монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. Харків : Право, 2021. 776 с. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/monografiya-_page_1-5.pdf

Доронін І. М. Національна безпека України в інформаційну епоху: теоретико-правове дослідження: Дис. …докт.юрид.наук: 12.00.01. Київ, 2020. 539 с. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/disertaciya_doronin_0.pdf

Золотар О.О. Інформаційна безпека людини:теорія і практика: Монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 446 с.

Коропатнік І.М. Взаємодія громадянського суспільства і Збройних Сил України: адміністративно-правові засади. Київ: Леся, 2016. 412 с.

Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.07. 40 с.

Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз). Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук: 21.03.01. Київ, 2005. 34 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право