Методологічний інструментарій дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк в умовах реформування (розвитку) пенітенціарної системи України

Автор(и)

  • Ю. М. Богдан аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0452-7638

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.43

Ключові слова:

методологічний інструментарій, правовий статус, засуджені, позбавлення волі на певний строк, пенітенціарна система

Анотація

У статті визначено методологічний інструментарій дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк в умовах реформування (розвитку) пенітенціарної системи України.

Узагальнення наукових підходів до методологічного інструментарію дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк дало можливість виділити три парадигми методології майбутньої пенітенціарної науки, завдання якої – дослідити увесь спектр проблем виконання та відбування покарань в Україні.

Так, перша парадигма дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк представлена працями вчених-пенітенціаристів, як певним методологічним інструментарієм, завдяки якому вивчалися проблеми кримінально-виконавчої науки. При цьому відповідна методологія ґрунтувалася на матеріалістичній діалектиці, спеціальних методах дослідження у даній сфері, що в сукупності створили підґрунтя для кримінально-виконавчої науки.

Друга парадигма дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк ґрунтується на теорії пізнання проблеми і визначенні шляхів її вирішення. Ураховуючи той факт, що правовий статус засуджених до позбавлення волі на певний строк був уперше закріплений у новому Кримінально-виконавчому кодексі України (ст. 7), методологічний інструментарій предмета нашого дослідження має базуватися на розумінні того, що держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених в місцях несвободи.

Третя парадигма дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк, на відміну від вищевказаних підходів, має бути багатоаспектною, враховуючи, що предмет нашого дослідження має пряме відношення і до методології інших наук, зокрема: кримінального права, кримінології, цивільного та сімейного права тощо. Тому багатоаспектність знання про правовий статус засуджених до позбавлення волі на певний строк може включати в себе систему методів наукового пізнання при вирішенні своїх специфічних завдань щодо реалізації правового статусу засуджених.

Зроблено висновок, що методологія дослідження правового статусу засуджених до позбавлення волі на певний строк – це система упорядкованих спеціальних методів (загальнонауковий діалектичний метод пізнання, історичний метод, системно-структурний метод, порівняльно-правовий метод, логіко-юридичний метод та ін.) кримінально-виконавчої науки, яка розглядається через призму прийомів і засобів наукового знання, що застосовується персоналом установ виконання покарань у роботі із засудженими при визначенні їх суб’єктивних прав, законних інтересів та юридичних обов’язків.

Посилання

Юзікова Н. С. Злочинність неповнолітніх: особливості, сучасні тенденції та заходи запобігання і протидії їй: монографія. Дніпро: Біла К. О., 2016. 510 с.

Лучко С. В. Методологія дослідження пенітенціарної системи України. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. № 2 (5) . С. 151–157.

Аканов Б. А., Карамзин Н. А. Основы научных исследований / под ред. В. М.Мулдахметова. Алма-Ата: Мектен. 1989. 136 с.

Михайлик О.Г. Насильство в установах виконання покарань України: теорія і практика: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2019. 434с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Харків: ВД «ШКОЛА», 2007. 832 с.

Шкута О. О. Пенітенціарна система України: теоретико-прикладна модель: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 366 с.

Сырых В. М. Метод правовой науки: (основные элементы, структура). Москва: Юрид. лит., 1980. 176 с.

Колодчина А. Л. Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів захисту прав засуджених в місцях несвободи. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 2. Т. 3. С. 318–321.

Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 655 c.

Рабинович П. М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 3: К–М. Київ: Укр. енцикл., 2001.

Савченко А. В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: дис. ... д ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 616 с.

Кельман М. С. Методологія як форма мислення і складових культури дослідника: навч. посіб. для аспірантів та магістрів / за заг. ред. М. С. Кельмана. Львів: Растра-7, 2017. 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право