Об’єкт терористичного акту : родовий об’єкт злочину

Автор(и)

  • О.С. Попович кандидат юридичних наук, науковий співробтник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрНУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.53

Ключові слова:

терористичний акт, об’єкт злочину, об’єкт терористичного акту

Анотація

Стаття присвячена проблемним питанням встановлення родового об’єкту терористичного акту. Об’єкт терористичного акту має значення для встановлення суспільної небезпечності вчиненого діяння та його наслідків,  визнання діяння злочином, кваліфікації цього діяння і  притягнення винної Приділяється увага різним поглядам сутності та видів об’єкта злочину. Розглянуто триступеневу  класифікацію за рівнем узагальнення об’єктів злочину «за вертикаллю» − за рівнем узагальнення об’єктів злочину «за вертикаллю»  (загальний, родовий з визначенням за необхідності в його межах і видового об’єкта, а також безпосередній об’єкти злочину), а «за горизонталлю» на рівні безпосереднього об’єкта злочину − основний безпосередній і додатковий безпосередній об’єкти злочину. Також вчені використовують класифікацію на рівні додаткового безпосереднього об’єкта злочину з поділом цього об’єкта на два види − додатковий обов’язковий (необхідний) і додатковий факультативний, а на рівні безпосереднього об’єкта злочину «за горизонталлю».  Підкреслено особливе значення родового об’єкта кримінального правопорушення (кримінального проступку або злочину) в розглядуваній класифікації об’єктів «за вертикаллю». Родовим (груповим) об’єктом кримінального правопорушення є певне коло тотожних або однорідних за своєю соціальною й економічною сутністю суспільних відносин, які внаслідок цього охороняються єдиним комплексом взаємопов’язаних кримінально-правових норм. Доведено, що дискусійність питання про родовий об’єкт терористичного акту негативно впливає на судову практику, тому що бракує впевненості в тому, що всі визначальні, типові ознаки складу цього злочину визначені точно. Як відмічається в юридичних наукових публікаціях, правильність фіксації ознак злочину й вибору місця їх розташування у відповідної статті Особливої частини КК служить законодавчим підґрунтям для забезпечення прав і свобод у кримінальному провадженні. До того ж без точного опису ознак кримінального правопорушення в нормах, якими встановлюється кримінальна відповідальність за вчинення злочинних (кримінальних протиправних) діянь, а також без повного вирішення інших питань щодо кримінально-правових засобів боротьби із цими злочинами (кримінальними правопорушеннями) належне впровадження конституційного й міжнародного принципу верховенства права є неможливим, що є одним із ключових показників розвитку України як правової й демократичної держави, яка йде євроінтеграційним курсом.

Встановлені визначальні властивості терористичного акту такі як: загальнонебезпечний спосіб учиненого діяння, спрямованість на поширення страху й жаху серед населення або окремої соціальної групи, кінцева мета теракту, що полягає у протиправному (незаконному) впливі на  інших юридичних або фізичних осіб таким чином, щоб отримати відповідну їх поведінку, яка є бажаною для суб’єкта злочину. Визначено родовий об’єкт терористичного акту.

Посилання

Денисова Т. А. Покарання в системі протидії злочинності. Вісник Асоц. кримін. права України: електронне видання. 2013. № 1 (1). С. 409−423.

Денисова Т. А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій : автореф. дис. … доктора юрид. наук ; спец. : 12.00.08 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Запоріжжя : 2010. 38 с.

Денисова Т. А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України : навч. посіб. Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2004. 152 с.

Денисова Т. А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчій аналіз : моногр. Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2007. 340 с.

Панов М. І. Проблеми складу злочину та його функцій у доктрині кримінального права. Вісн. Асоц. кримін. права України. 2013. № 1 (1). С. 103–125. URL:http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=232

Борисов В. І. Склад злочину як правова модель. Вісн. Акад. адвокатури України. 2009. № 1 (14). С. 254‒256.

Панов Н. И. О точности норм уголовного права в совершенствовании законодательной техники. Правоведение. 1987. № 4. С. 79–82.

Попович О. С. Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 258 КК України. Національні і міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3‒4 серпня 2018 р.). Харків : Схід.-укр. наук. юрид. організація, 2018. С. 97‒99.

. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві : моногр. Харків : Право, 2016. 256 с.

Журавльов В. П., Романюк Б. В. Кримінально-правове визначення тероризму. Тероризм : сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / В. П. Журавльов, Б. В. Романюк, В. В. Коваленко та ін.; за заг. ред. В. Ю. Кондратьєва та Б. В. Романюка. Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. С. 24‒35.

Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : моногр. / В. С. Зеленецький, В. П. Ємельянов, В. Я. Настюк та ін. ; за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. Харків : Право, 2008. 96 с.

Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики : моногр. /відп. ред. О. М. Костенко. Одеса : Фенікс, 2017. 362 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. Київ : Форум, 2001. У 2-х ч. Особлива ч. 942 с.

Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., переробл. і доповн. Харків : Право, 2015. 680 с.

Бантишев О. Ф., Шамара О. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : моногр. Луганськ : Віртуальна реальність, 2014. 240 с.

Харченко В. Б. Ще раз до проблеми систематизації кримінально-правової охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності. Вісн. Запорізьк. нац. ун-ту. 2015. № 2. С. 127−137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право