Зупинення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів

Автор(и)

  • Г.К. Тетерятник доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8321-7912

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.04.59

Ключові слова:

кримінальне провадження, зупинення досудового розслідування, надзвичайні правові режими, розшук, Інтерпол

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань зупинення досудового розслідування у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів. Зазначається, що на особливості досудового розслідування впливає низка специфічних факторів, які не характерні для кримінальних проваджень в умовах ординарних правових режимів.

Увага акцентується на питаннях, пов’язаних із зупиненням строків досудового розслідування з підстав оголошення особи у розшук. Визначено, що потребують законодавчого врегулювання механізми оголошення у міжнародний та міждержавний розшук. Розглядаються проблеми співпраці з Інтерполом при оголошенні у розшук підозрюваних, які вчинили кримінальні правопорушення на тимчасово окупованих територіях та в умовах збройного конфлікту. Це пов’язано із оцінкою Інтерполом подібних звернень відповідності статті 3 Статуту Інтерполу, яка забороняє організації втручатися у справи військового, політичного, расового чи релігійного характеру. У статті також проаналізовані питання розшуку осіб у провадженнях in absentia.

Визначено, що ускладнено повідомлення про підозру особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, що стає підставою для відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного та доставки до суду для вирішення питання  про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. 

Обґрунтовується необхідність доповнення ч. 1 ст. 280 пунктом 4 КПК України наступного змісту: «якщо у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів жодній особі не було повідомлено про підозру». Це обумовлено особливостями впливу факторів надзвичайних режимів (неможливість або ускладненість виїзду учасників провадження з окремих територій в умовах надзвичайних правових режимів, встановлення їх місцезнаходження, відсутність доступу до окремих територій, на яких мають проводитися слідчі (розшукові) дії та ін.) на можливість проведення досудового розслідування у випадках, коли жодній особі не було повідомлено про підозру.

Посилання

Тетерятник Г.К. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 500 с.

Тетерятник Г.К. Окремі питання правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 48. С. 98 – 101.

Тетерятник Г.К. Terms of pre-trial investigation in criminal proceedings in conditions of emergency legal regime. European Reforms Bulletin. 2021. №1. C.87 – 92.

Тетерятник Г.К. Інститут понятих при проведенні слідчих (розшукових) дій в умовах надзвичайних правових режимів. Держава та регіони. Серія Право. 2020. № 4. С. 195-199.

Тетерятник Г.К. Окремі питання правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 48. С. 98 – 101.

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

Офіційний текст Довідник із застосування статті 6 Конвенції Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект) 2014 р. українською мовою. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf

Калька І.З. Підстави та умови проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України. Імплементація європейських стандартів запобігання корупції в Україні : матеріали круглого столу. (Київ, 22 берез. 2019 р.). Київ : Нац. Акад. внутр. справ, 2019. С. 54-58.

Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів : наказ МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 9 січ. 1997 р. № 3/1/2/5/2/2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97.

Калінніков О. В. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за відсутності підозрюваного (in absentia) в Україні та країнах Європи (порівняльно-правове дослідження): дис... докт. філософії: 081 «Право». Київ, 2021. 314 с.

Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 17 серп. 2020 р. № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text.

Погорецький М. А., Старенький О. С. Науковий висновок щодо оголошення особи в міжнародний розшук. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 249–265. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2019_POHORETSKYI_STARENKYI.pdf

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування: Закон України № 1422-IX від 27 квітня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1422-20#n47.

Ухвала Апеляційної Палати Вищого антикорупційного суду у справі № 991/991/20 від 19 лют. 2020 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87730908.

Ухвала Київського апеляційного суду у справі № 757/23087/19-к.від 16 лип. 2019 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/83172314.

Фуртат М. Зміни до КПК щодо спеціального досудового розслідування не містять запобіжників від зловживання. Закон і Бізнес. 15.05-21.05.2021. URL: https: //zib.com.ua/ua/147700-zmini_do_kpk_schodo_specrozsliduvannya_ne_mistyat_zapobizhni.html.

Омельчук Л. В. Проблемні положення інституту спеціального кримінального провадження в Україні. Міжнародний юридичний вісник :актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. Вип. 15. С. 182–191.

Баулін О., Мазур О. Гарантії прав підозрюваного під час здійснення спеціального досудового розслідування. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2018. № 1. С. 1-11. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2018/baulin_mazur.pdf.

Діденко А. Зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо процедури in absentia. Юридична група LCF. «Юридична газета». 06.05.21 р. URL: https://lcf.ua/news/zmini-do-kriminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukrayini-shhodo-protseduri-in-absentia/.

Писарчук Р.В. Удосконалення правового регулювання оперативнорозшукової та контр-розвідувальної діяльності. Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: тези доп.всеукр. наук.-практ. конф. Київ: ВПЦ «Київський Університет», 2017. С. 93-94.

Мірошниченко М. Проблемні питання зупинення досудового розслідування. Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. Харків, 2013. С. 691-693.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (Кодекс втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05#Text

Тетерятник Г.К. Концептуальні основи кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів: : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09., 12.00.07. Одеса, 2021. 555 с. (дск).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-28

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність