Теоретична характеристика категорії «фундаментальні права людини»

Автор(и)

  • О.В. Волошенюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8978-0645

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.2

Ключові слова:

права людини, цінності, обмеження влади, локальна культура, Міжамериканський суд з прав людини

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу фундаментальних прав людини як особливої категорії. Встановлено, що під фундаментальними правами людини слід розуміти основоположні, найбільш важливі, засадничі права. Запропоновано три аспекти виокремлення даної категорії прав людини. Змістовно-ціннісний аспект вказує на зв'язок фундаментальних прав з базовими соціальними цінностями, що обумовлює їх універсальний характер. Ієрархічний аспект визначає місце фундаментальних прав у системі прав і свобод людини, акцентує увагу на їх верховенстві та системотворчій природі. Процесуально-обмежувальний аспект демонструє особливості реалізації фундаментальних прав у контексті функціонування публічно-політичної влади та робить наголос на запобіганні втручання держави у найбільш важливі сфери особистого життя.

Досліджено вплив місцевих умов і локальних культур на визнання окремих прав фундаментальними на прикладі діяльності Міжамериканського суду з прав людини. Наголошено на тому, що в конкретних умовах місця і часу окремі можливості людини набувають особливої актуалізації і потребують підвищеного юридичного захисту і гарантування, що зумовлює розширення каталогу фундаментальних прав людини. Прикладом цього можуть слугувати свобода доступу до інформації та право на приватність («privacy»), які протягом останніх десятиліть набули статусу фундаментальних прав. Зроблено висновок, що фундаментальні права людини спрямовані на захист найбільш важливих, базових соціальних цінностей, є підґрунтям формування цілісної системи прав людини та створюють надійний каркас, що захищає особу від надмірного тиску з боку публічно-політичної влади.

Посилання

Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / Бибик С. П. та ін. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2006. 623 с.

Шаповалова В. О. Аналіз дії фундаментальних факторів на динаміку ринку нерухомого майна України. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3328 (Дата звернення: 12.05.2022)

Глобальна та національна безпека : підручник / В. І. Абрамов та ін. / за заг. ред. Г. П. Ситника. Київ : НАДУ, 2016. 784 с.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика). Харків : Право, 2008. 240 с.

Мадрига Т. Б. Європейські цінності та ціннісні орієнтації українського суспільства: проблеми співвідношення. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2015. № 3. С. 96–103.

Братасюк М. Г. Співвідношення загальних принципів та норм права в основних типах праворозуміння. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1. С. 60–72.

Христокін Г. В. Ідея прав людини: пошук нових підходів обґрунтування в добу глобальних трансформацій. Філософські та методологічні проблеми права. 2021. № 1. С. 92-98.

Сокуренко В. В. Права людини як універсальна цінність. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. С. 7–9.

Faúndez Ledesma H. The Inter-American System for the Protection of Human Rights : Institutional and procedural aspects. 3 ed. San José, C.R. : Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008. 1024 p.

Сліпачик А. І. Людська гідність, як фундаментальна основа і практичний інструмент «права на надію» у кримінальному праві. Journal «Science Rise: Juridical Science». 2021. № 4(18). С. 23–30.

Калиновський Ю. Ю. Ціннісна безпека людини в інформаційному суспільстві. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матер. другої наук.-практ. конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С. О. Дорогих, В. Ф. Фурашев, В. Г. Пилипчук, О. В. Петришин. Київ, 2020. С. 190–196.

Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 р. № 5-р/2018. Офіційний вісник України. 2018. № 51. Ст. 1792.

Лотюк О. С., Митник О. В. Генезис механізму судового захисту конституційних прав людини. Права людини в Україні та у зарубіжних країнах: проблеми теорії та нормативно-правової регламентації : колективна монографія / Національний університет "Одеська юридична академія". Львів; Торунь : Ліга-Прес, 2020. С. 257–282.

Принцип верховенства права має нерозривно пов’язуватись із основними невідчужуваними правами людини, в яких матеріалізується ідея справедливості. Інтерв’ю з М. Козюброю. Законодавчий бюлетень. Київ: IREX U-Media, 2005. 78 с.

Рішення Конституційного Суду України від 29 грудня 1999 р. № 11-рп/99. Офіційний вісник України. 2000. № 4. Ст. 126.

Бордун-Комар Н. І. Захист прав людини в Україні у контексті основних типів праворозуміння: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12. Київ, 2021. 270 с.

Солодка О. М. Свобода інформації як основа забезпечення інформаційного суверенітету України. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матер. другої наук.-практ. конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С. О. Дорогих, В. Ф. Фурашев, В. Г. Пилипчук, О. В. Петришин. Київ, 2020. С. 54–58.

Довгань О. Д. Щодо деяких аспектів прав, свобод та безпеки людини в інформаційній сфері. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матер. другої наук.-практ. конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С. О. Дорогих, В. Ф. Фурашев, В. Г. Пилипчук, О. В. Петришин. Київ, 2020. С. 18–27.

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Пилипчук В. Г. Проблеми захисту приватності, прав і безпеки людини в сучасних умовах цифрових трансформацій. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матер. другої наук.-практ. конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С. О. Дорогих, В. Ф. Фурашев, В. Г. Пилипчук, О. В. Петришин. Київ, 2020. С. 11–17.

Брижко В. М., Фурашев В. М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. Київ: НДІІП НАПрН України, 2019. 290с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень