Роль інститутів громадянського суспільства у запобіганні і протидії корупції в органах публічної влади.

Автор(и)

  • І.О. Наливайко lecturer at the Department of General Law Disciplines Educational and Scientific Institute of Law and Innovative Education Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.4

Ключові слова:

громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, корупція, антикорупційна політика, громадський контроль, верховенство права

Анотація

У статті розкрито роль інститутів громадянського суспільства у запобіганні і протидії корупції в органах публічної влади. Доведено, що дієвими є ті механізми протидії та запобігання корупції, що на пріоритетне місце ставлять залучення громадськості. Саме громадянське суспільство через відповідні інституції здатне всебічно впливати на реальний стан корупції у суспільстві, поступово зменшуючи його.  Особливу увагу пропонується приділити роботі з інститутами громадянського суспільства, оскільки вони можуть забезпечити висвітлення результатів діяльності органів публічної влади та рівень корумпованості органів публічної влади.

До основних механізмів запобігання корупції за участі інститутів громадянського суспільства віднесено: моніторинг діяльності органів публічної влади щодо прозорості та відкритості їх діяльності; захист прав та свобод людини і громадянина; забезпечення інформаційної відкритості органів публічної влади щодо стану запобігання корупції та результативності проведених заходів; організація правопросвітницької роботи з населенням та окремими соціальними групами, які безпосередньо залучені до реалізації антикорупційної політики у державі.

Доведено, що участь інститутів громадянського суспільства у розробці та реалізації антикорупційної політики в Україні є недостатньо активною. Запропоновано посилювати інформування громадян і здійснення правоосвітньої роботи спільно з інститутами громадянського суспільства. Інформаційні кампанії, спрямовані на зменшення толерантного ставлення до корупції сприятимуть зменшенню рівня корупції в органах публічної влади.

Посилання

Чубенко І. Зарубіжний досвід боротьби з коруп¬цією в органах виконавчої влади. URL: http://www.dgpn.lviv.ua/index-php?option=com_content&task=view&id=363&It.

Preventing corruption in Public Administration: Citizen Engagement for Improved Transparency and Accountability: Report of expert group meeting 25-28 June 2012. United Nations, New York, 2012. 91 p.

Викривачам корупції пропонують активізуватися, а державі – краще їх захищати. URL: http://ti-ukraine.org/news/oficial/5402.html.

Соловйов В.М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України: монографія. Київ: Інстит законодавства Верховної Ради України. 2012. 508 с.

Капінос М.С. Трансформація механізмів державного управління на регіональному рівні в сучасних умовах: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: Київ: Національна академія державного управління при Президентові України. 2011. 20 с.

Шевчук Б. Європейські принципи належного врядування та реформа системи органів виконавчої влади в Україні. Демократичне врядування: електрон. наук. фах. вид. / Львів. регіон. ін-т упр. Нац. акад. держ. упр. при президентові України. Львів: 2021. Вип. 9.

Нелезенко Н. П. Концептуальні рішення запобігання корупції в процесі формування програм інноваційного розвитку України. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2013. Вип. 4. С. 304-311.

SWEDEN to the EU Anti-Corruption Report. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/organized-crime-and-human-anti-corruptionreport/docs/2014_acr_sweden_chapter_en.pdf

Лавренюк Ю.Ф. Пріоритетні напрями антикорупційної політики України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. 2014. Вип. 1. С. 35-37.

Trust in Government Ethics Measures in OECD Countries: The Book is available from. URL: https://www.oecd.org/gov/ethics/48994450.pdf.

Марчук М.П. Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні. Молодий вчений. 2016. № 3 (30). С. 470-474.

Форми взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства у протидії поширенню корупції в Україні: аналіт. зап. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_33679.

Пухкал О. Роль громадянського суспільства у протидії політичній корупції в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 2. С. 80-86.

Лазаренко С. Ж., Бабенко К. А. Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 1. С. 120-122.

Удосконалення антикорупційного законодавства на засадах світових стандартів. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_31896.

Nalyvaiko, L., Chanysheva, G., Kozin, S. Remuneration Of Public Servants In The Federal Republic Of Germany. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. №4 (5). Р. 228-232.

Nalyvaiko L., Marchenko O., Ilkov V. Conceptualisation of the Phenomenon of Corruption: International Practices and Ukrainian Experience. Economic Annals-XXI. 2018. № 172 (7-8). Р. 32-37.

Kondratiuk O., Fedchak I., Lepekha O., Senyk S., Marets B. War on crime: From passive behaviour of an undercover agent to active forms of covert influence on accomplices of criminal activities. Philosophy, economics and law review. 2021. Volume 1. №. 2. Р. 150-172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень