Предметна та суб’єктна юрисдикція у площині правової визначеності: проблеми в цивільному процесуальному законодавстві

Автор(и)

  • І.С. Іванюра студент 3 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3221-8242
  • Д.В. Шевченко студент 3 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8568-5851
  • Є.В. Хохленкова студент 2 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8157-2339
  • Є.В. Хохленкова студент 2 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8157-2339

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.15

Ключові слова:

судова юрисдикція, предметна і суб’єктна юрисдикція, верховенство права, правова визначеність, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, судова практика, закон

Анотація

Дана стаття присвячена предметній та суб’єктній юрисдикції у площині правової визначеності. У статті аналізуються проблеми крізь призму правової визначеності, які виникають під час віднесення тієї чи іншої справи до компетенції судів: загальних, адміністративних та господарських, бо в цивільному законодавстві не закріплено ніяких правил віднесення тієї чи іншої справи до компетенції певного суду.

Україна в 2014 році обрала європейський вектор шляху розвитку, а тому законодавство, зокрема цивільно-процесуальне, має відповідати критеріям правової держави, фундамент якої складає верховенство права. Взаємозв’язок предметної та суб’єктної юрисдикції і верховенства права розкривається через елементи правової визначеності, а саме: ясність, чіткість, передбаченість закону, однозначність його норм, усталена судова практика, обов’язкове виконання рішень суду, остаточність судового рішення.

Значна увага даній тематиці була приділена  вченими А. Савчук, О. Ткачук, А. Монаєнко. Авторами було проаналізовано чимало рішень Європейського суду з прав людини і наголошено на тому, що оскільки цивільний процесуальний закон не містить критеріїв розмежування предметної та суб’єктної юрисдикції, тому значної ролі набуває судова практика, яка має бути усталеною і передбаченою. На думку авторів, це не означає, що Верховний Суд не повинен мати можливості відступати від своїх попередніх правових позицій, адже розвиток судової практики не суперечить належному правозастосуванню, оскільки відсутність еволюційного та динамічного підходу попереджують будь-які зміни чи покращення. Від Верховного Суду в таких ситуаціях вимагається лише надавати більш істотне обґрунтування відхиленню від попередніх правових позицій.

В результаті вивчення наукових праць, судової практики нами було проаналізовано кожний критерій розмежування предметної та суб’єктної юрисдикції, які були вироблені під час здійснення судочинства судами, та наведено приклади із судової практики. Законодавець зобов’язаний закріпити їх на рівні цивільного процесуального закону, що в свою чергу сприятиме довірі суспільства до держави, судової системи, забезпечить належне ставлення до права та закону в цілому.

Посилання

Савчук А. Визначення підсудності справ: чи єдина практика судів? Веб-сайт. URL: https://uba.ua/ukr/news/7532/print/ (дата звернення 10.05.2022)

Ткачук О.С. Проблеми реалізації судової влади в цивільному судочинстві: монографія. Харків: «Право», 2016. 600 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. ст.492.

Фурса С. Я. Юрисдикція, підвідомчість і підсудність в проекті нового ЦПК України. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7 липня 2017 р. Київ: ВД Дакор, 2017. С.56-64

Визначення підсудності справ: чи єдина практика судів? Веб-сайт. URL:

https://jurliga.ligazakon.net/news/195495_viznachennya-pdsudnost-sprav-chi-dina-praktika-sudv (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України від 13 червня 2019 року №4-р/2019. Веб-сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KS19013.html (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Куам та інші проти Бельгії» від 22 червня 2000 року. Веб-сайт. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=255 (дата звернення 10.05.2022)

Спільний висновок № 588/2010 Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ухвалений Венеціанською Комісією на 84-ому пленарному засіданні (Венеція, 15–16 жовтня 2010 р.). Веб-сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU10109.html

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Буланов та Купчик проти України» від 9 грудня 2010 року. Веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_664#Text (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шестопалова проти України» від 21 грудня 2017 року. Веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c61#Text (дата звернення 10.05.2022)

Постанова Великої Палати Верховного Суду у справі №352/536/17 від 23 жовтня 2019 року. Веб-сайт. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85443560 (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Брумареску проти Румунії» від 28 жовтня 1999 року. Веб-сайт. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=103 (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Стіл та інші проти Сполученого Королівства» від 23 вересня 1998 року. Веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_106#Text (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Рябих проти Росії» від 3 грудня 2003 року. Веб-сайт. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/new/003.htm (дата звернення 10.05.2022)

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Атанасовський проти Югославської республіки Македонія» від 24 липня 2003 року. Веб-сайт. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/new/003.htm (дата звернення 10.05.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право