Конфлікти і колізії як юридичні протиріччя в екологічному праві

Автор(и)

  • З.В. Яремак кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4862-0570

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.22

Ключові слова:

конфлікт, колізія, протиріччя у праві, соціальні протиріччя

Анотація

Стаття присвячена аналізу доктринальних підходів до понять «правова колізія» та «правовий конфлікт» та їх відображення в екологічному праві. В контексті цього проведено теоретико-правову характеристику категорії «правова колізія». Зроблено висновок, що широке розуміння даного поняття, яке пропонується в теорії права, охоплює різнорідні правові явища та тягне за собою загрозу підміни іншими поняттями, близькими за змістом та функціональним навантаженням.

З цією метою у науковій публікації проведемо порівняльний аналіз правових колізій та правових конфліктів, взявши за основу загальну ознаку, яка притаманна обом явищам, а саме, юридичне протиріччя. Переконливо доведено, що ототожнювати ці  поняття, не варто, адже площина їх функціонування є відмінною: правова колізія діє в системі позитивного права, а юридичний конфлікт – у правовій сфері під час соціальної взаємодії конкретних суб’єктів.

В контексті даної проблематики висвітлено питання діалектичного взаємозв’язку між правовою колізією та правовим конфліктом. Цьому сприяло проведений аналіз юридичного конфлікту з позицій теорії права. В контексті дослідження еколого-правових конфліктів з позицій теорії екологічного права встановлено вплив норм екологічного права на виникнення, розвиток конфліктних відносин у сфері охорони довкілля і природокористування. Проведено оцінку ефективності еколого-правового регулювання екологічної конфліктності та механізму вирішення екологічних конфліктів. Доведено, що якісне правове регулювання екологічних відносин є ефективним превентивним механізмом регулювання екологічних конфліктів, і, навпаки, його недосконалість ускладнює правозастосовну практику.

Зроблено висновок, що у випадку застосування правових колізій, існуючі протиріччя між нормами права зумовлять виникнення юридичного конфлікту як протиріччя між суб’єктами правовідносин у зв’язку із реалізацією колізійних норм. При чому така детермінанта завжди породжує виникнення власне еколого-правового конфлікту, на відміну від інших еколого-правових конфліктів, передумови виникнення яких можуть існувати поза межами дії екологічного права.

Посилання

Макарова Т. И. Эколого-правовая концепция как научная основа юридического закрепления отношений в сфере взаимодействия общества с окружающей средой. Право и демократия: сб. науч. тр.; редкол.: В. Н. Быбило (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2006. Спец. вып. С. 45 – 62.

Москалюк О. В., Портнов А. В. Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 24–27.

Розгон О. В. Сутність механізму вирішення колізій норм права. Eurasian academic research journal. 2016. № 1. С. 53–62. URL: http:// www.earj.org (дата звернення: 29.05.2022).

Словник іншомовних слів. / За ред. О. С. Мельничука. 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974. 776 с.

Лилак Д. Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): дис. … канд. юрид. наук. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2004. 175 с.

Тихомиров Ю. Юридическая коллизия, власть и правопорядок. Государство и право. 1994. № 1. С. 3 – 11.

Теория государства и права: курс лекций / под ред. А. В. Малько, Н. И. Матузова. М.: Юристъ, 1997. 672 с.

Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України. Колізії у законодавстві України: проблеми, теорії і практики. К.: Генеза, 1996. С. 6 – 7.

Бобровник С.В. Подолання колізій як умова системності законодавства. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівської студентської конференції / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін. К., 2000. Випуск 1. С. 16 – 19.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ. 2010. 270 с.

Свиридюк Н. П. Функції юридичного конфлікту. Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. Київ. 2009. Вип. 45. С. 86 – 91.

Ленгер Я. І. Категорії правовий конфлікт та колізія: аналіз через призму теорій праворозуміння. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Київ. 2017. Випуск 1. Том 2. С. 50 – 53.

Жарова А. К. Соотношение юридического конфликта и юридической коллизии. Труды Института государства и права Российской академии наук. 2012. № 1. С. 110 – 122.

Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ: Укренцикл., 1998. Т. 3: К – М. 792 с.

Крівцова В. М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2005. 20 с.

Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Київ, 2013.

Кобецька Н. Р. Критичний аналіз окремих питань ефективності еколого-правового регулювання. Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 30-річчя Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та 20-річчя Земельного кодексу України (м. Київ, 12 листопада 2021 р.). К.: Видавництво «Наукова столиця», 2021. С. 70 – 75.

Постанова Касаційного господарського суду від 30.01.2019 р. у справі у справі № 918/518/17. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_kgs_vp_vid_30_01_2019_roku_u_spravi_918_518_17/ (дата звернення: 28.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право