Поняття, ознаки та функції органів адвокатського самоврядування

Автор(и)

  • С.О. Веснін аспірант кафедри адміністративного та митного права, Університет митної справи та фінансів, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6607-1659

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.43

Ключові слова:

адвокатське самоврядування, ознаки, органи, поняття, функції

Анотація

На підставі аналізу сучасних доктринальних джерел автором серед ознак органів адвокатського самоврядування окреслено такі: основна мета – забезпечувати реалізацію права адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому законодавством; спрямованість на виконання завдань адвокатського самоврядування; є складовими компонентами цілісної системи з вираженими внутрішніми та зовнішніми зв’язками горизонтального та вертикального характеру; є суб’єктами публічно-правових відносин; є недержавними некомерційними професійними організаціями; функціонують у передбачених законом формах адвокатського самоврядування.

Обґрунтовано, що функціями органів адвокатського самоврядування: представництво адвокатури України у відносинах з органами публічної адміністрації, їх посадовими і службовими особами, іншими суб’єктами правовідносин та міжнародними організаціями; захист професійних прав адвокатів та гарантування адвокатської діяльності; забезпечення держави та громадян високопрофесійним адвокатським корпусом; забезпечення транспарентності адвокатської діяльності та відкритості інформації стосовно адвокатів України; субсидіарне формування окремих органів державної влади; розпорядження фінансовими та майновими ресурсами адвокатського самоврядування; забезпечення надання адвокатами якісної та своєчасної безоплатної правової допомоги. інші функції, передбачені законодавством та статутними актами органів адвокатського самоврядування.

Доведено, що органи адвокатського самоврядування – це недержавні некомерційні професійні організації, що функціонують у передбачених законом формах адвокатського самоврядування та є складовими компонентами цілісної системи з вираженими внутрішніми та зовнішніми зв’язками горизонтального та вертикального характеру, основною метою яких є забезпечення реалізації права адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому законодавством.

Посилання

Мюллерат Р. Замечания к проекту Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Адвокатские вести. 2001. №12. С. 8-14.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (Прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343#Text.

Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік (прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання 7 жовтня 1977 р.). URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/

Меланчук А. В. Правовий статус органів адвокатського самоврядування у Російській імперії за судовою реформою 1864 року та сучасній Україні. Університетські наукові записки. 2016. № 57. С. 224-235.

Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи адвокатури України : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.10. Одеса, 2017. 487 с.

Бочуляк Н. І. Адвокатське самоврядування в контексті сучасних світоглядних орієнтирів: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12. Хмельницький, 2018. 34 с.

Ворошило М. І. Підходи до розуміння поняття адвокатського само-врядування. Право: історія, теорія, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–15 берез. 2014 р.). Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2014. С. 158–160.

Решота В. В. Організація адвокатського самоврядування в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 11. С. 266–270.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text.

Гвоздій В. А. Адміністративно-правовий статус органів адвокатського самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2020. 290 с.

Іванцова А. В. Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування. Часопис Академії адвокатури України. 2010. № 9. URL: http://www.aau.edu.ua/e-journal/2010-4/10iavras.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право