Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив домашнє насильство

Автор(и)

  • О.І. Зінсу аспірантка відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3801-6203

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.45

Ключові слова:

держава, домашнє насильство, кривдник, злочин, особа злочинця, суспільна небезпека

Анотація

У статті розглянуто й обґрунтовано результати аналізу особистості особи, яка визнана обвинувальним вироком суду винною у вчиненому злочину домашнє насильство. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення концептуальних засад у сфері запобігання, профілактики й протидії домашньому насильству, що своєю чергою передбачає з'ясування загальних та специфічних особливостей насильницької моделі поведінки кривдника/злочинця як структурної одиниці у причинно-наслідковому ланцюжку злочину домашнє насильство. Методологічну основу наукового пошуку становить комплекс філософських, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи дослідження правових явищ та категорій. Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних і закордонних науковців; положення Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», розробки методичних рекомендацій, також право застосовні акти. З’ясовано стан наукової розробки проблеми у вітчизняній і закордонний науковій думці. Виявлено структурні одиниці кримінологічного портрета особистості, яка вчинили домашнє насильство та відокремлено основні типології кривдників.

Розглянуто особливості детермінації неправомірної насильницької моделі поведінки. Встановлено, що детермінантами насильницької моделі поведінки у сімейно - побутових, родинних стосунках є комплекс взаємозалежних, взаємопов'язаних елементів, чинників соціального і біологічного характерів. Висновки. За результатами дослідження сформульовано рекомендації і визначено підходи спрямовані на вдосконалення індивідуально — профілактичних заходів запобігання проявам неправомірної поведінки у сімейно — побутових, родинних відносинах. Наголошується на ролі правового виховання, особистісної автономії, відповідальності за власну рефлексію, вчинки, задуми, критичне мислення, що своєю чергою є значущий у формуванні правомірної самокерованої суспільно - корисної поведінки особистості.

Посилання

Шалгунова С.А. Особа насильницького злочинця : монографія /С.А. Шалгунова. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра-ЛТД, 2012. – 548 с.

Біленко П.С. Кримінологічна характеристика кривдника.-Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2019. Вип. 2 (86).С.95-105. DOI https://doi.org/10.33766/2524-0323.86.95-105

Ботнаренко І.А. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім'ї. / І. А. Ботнаренко // 1P=P=P1Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2017. - № 2. - С. 83-96. -

Режим доступу: 12P2__http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_2_9

Митник У.М. /_1Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство.- Право і сіспільстіо № 1, 2019р.-С.139-143.)

Джужа О.М. та ін. (ред.) Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім'ї:Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужі, І. В. Опришка, О. Г. Кулика. - К.: Національна академія внутрішніх справ України. - 2005. - 124 с.

О.Беспал. Соціально- демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо дітей. Інформація і право” No 1(24)/2018).-С.159-163.-URL: 8246-887http://ippi.org.ua › ... › 1(24)/2018

Іщенко , Т. 2019. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики домашнього насильства. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 112, 3 (Груд 2019), 65-71. DOI:https://doi.org/10.33270/01191123.65

Дмитращук О.С. Запобігання домашньому насильству підрозділами Національної поліції України.-дис. … канд. юрид. наук.-12.00.08/Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.-Дніпро–2021.8244--37https://dduvs.in.ua › naukova-diyalnist › dmytrashhuk

Кузнєцов М.Г. Домашнє насильство:кримінологічна характеристика та запобігання.-Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.-Київ, Мауп, 2019р. -URL: 82247https://maup.com.ua › navchannya-u-maup › theses

Turcotte, Simon (2021). Le fonctionnement intrapsychique d'hommes auteurs de violences conjugales et d'autodestruction. Essai. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 151 p. - Québec, Canada,2021.-URL: https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/9888

Germain, Emmanuelle (2021). Évaluation du fonctionnement intrapsychique des hommes auteurs de violences conjugales, selon les types de violence conjugale émise, mesurée par le test du Rorschach.- Essai. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 173 p.-Québec,2021).-URL: https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/9790

Seinfeld, S., Arroyo-Palacios, J., Iruretagoyena, G. et al. Offenders become the victim in virtual reality: impact of changing perspective in domestic violence. Sci Rep 8, 2692 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-19987-7 (Scopus)

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001,823-13669 № 2341-III.-URL:82164-13669https://zakon.rada.gov.ua › ...

Про запобігання та протидію домашньому насильству:Закон України від 07.12 2017 р. No 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології. У 3 кн. – Кн. 1: Теоре-

тичні засади та історія української кримінологічної науки. – К.:Видавничий Дім «Ін Юре» ,2007.Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної ' науки. — 424 с .

Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Дань-

шин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. –

-ге вид. перероб. і доп. – Х.: Право, 2009. – 288 с

Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі / Ю.В. Аносова та ін. 2019. URL: https://la-strada.org.ua/download/monitoryng-sytuatsiyi-reaguvannya-systemy-pravosuddya-2019.

Дмитращук О.С. Запобігання домашньому насильству підрозділами Національної поліції України.- автореферат дис. … канд. юрид. наук.-12.00.08/Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.-Дніпро–2021.8244--37https://dduvs.in.ua › naukova-diyalnist › dmytrashhuk

Запобігання та протидія домашньому насильству підрозділами Національної поліції [Текст]: метод. рек. / [В.Л. Костюк, Н.В. Федоровська, М.В. Пашковська]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 42 с.

Ліщук Н. О. Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право / Наталія Олександрівна Ліщук ; Міністерство освіти і науки України, Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права», Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2020. – 232 с. – Бібліографія: с. 211–228 (192 назви). -URL:https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/54118

Кузнецов, М. (2019).Віктимологічний портрет жертви домашнього насильства, що є небезпечним для життя. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 136-144. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.1.12

Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї : навч.-метод. посіб.: у 2 т. Т. 1. / кол. авт. : О. М. Бандурка, О. І. Бандурка, В. О. Брижик та ін.; за заг. ред. О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної. – Київ : Україна, 2013. – 130 с.

Зінсу , О. 2020. Домашнє насильство як поліфонічний глибинний конфлікт.-З.:Держава та регіони. Серія: Право, 2020 р., No 3 (69).С.8-12.-

DOI https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.3.1

Перелигіна Р.В. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі / Р. В. Перелигіна, У. М. Митник // 1P=P=P1Часопис Київського університету права. - 2018. - № 1. - С. 181-186. - Режим доступу: 12P2__http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_1_41

Життєві домагання особистості:монографія / Т. М. Титаренко, І. В. Лебединська, Н. В. Алікіна [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 456 с.

Блага А.Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання):

монографія. Харків: Макаренко. 2014.- 360 с.

URL: 27101/ahttps://in.au1lib.org › book

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству:Лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480.- URL:204-327https://zakon.rada.gov.ua › ...

Джужа А. О. Стратова віктимізація та роль поліції в запобіганні їй.-К.:Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ,2018 № 4 (109),С.52-65.-URL:8274/928https://scientbul.naiau.kiev.ua › article › download

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право