Теоретико-прикладе осмислення ролі судової влади на сучасному етапі державотворення.

Автор(и)

  • Іванна Іванів здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.57

Ключові слова:

суд, судова влада, незалежність судової системи, конституція, міжнародні стандарти діяльності суду

Анотація

У статті досліджуються теоретико-правові особливості становлення та розвитку судової системи в сучасних умовах. Аналізуються різноманітні теоретичні підходи до розуміння ролі судової влади в процесі державотворення. Досліджуються міжнародні-правові документи, які присвячено питанню функціонування судової, забезпечення її незалежності та гарантій роботи суддів. Відзначається, що саме сьогодні, у час викликів для народів та держав, які обрали демократичний шлях розвитку, до яких належить й Україна, важливо забезпечити й подальше ефективне функціонування судової влади зважаючи на міжнародні стандарти її побудови та розвитку.

Встановлено, сучасний період державотворення вимагає формування нових підходів для теоретико-прикладного осмислення функціоналу судових органів, їх місця серед інших органів публічної влади, необхідність належного та гарантованого забезпечення прав і свобод людини з врахуванням правових принципів, дотримання міжнародновизнаних стандартів у сфері судочинства. Саме сьогодні, у час викликів для народів та держав, які обрали демократичний шлях розвитку, до яких належить й Україна, важливо забезпечити й подальше ефективне функціонування судової влади зважаючи на міжнародні стандарти її побудови та розвитку. Серед важливих принципів функціонування судової системи варто виділити її незалежність, в тому числі незалежність суддів, що включає їх належне фінансове та соціальне забезпечення. Корупційні ризики вимагають дотримання стандартів добору суддів, якісних процедур їх відбору та оцінювання, а також функціонування спеціальної незалежної структури для виконання поставлених цілей, що також виступає елементом належного функціонування судової системи. Крім того, сьогодні особливо актуальним є активізація експертного та наукового середовища, це є запорукою побудови належної судової системи та забезпечення її ефективного функціонування.

Посилання

Базилевич С. Е. Поняття та суть конституції. Життя та науково-педагогічна діяльність. Спогади. Вибрані статті. Львів, 1998. С. 22-28.

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія. Харків : Право, 2010. 464 с.

Булкат М. С. Теоретико-правові засади судової влади: сучасний концепт : дис. докт. юр. наук : 12.00.01. Київ, 2019. 444 с.

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: навчальний посібник: альб. cхем. Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2015. 183 с.

Гуменний О. І. Судова влада як арбітр між державою та суспільством. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 2(14). URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16hoidts.pdf.

Європейська хартія про Закон “Про статус суддів” від 10 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_236#Text.

Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 р. Центральною Радою Міжнародної Асоціації Суддів в Тайпеї (Тайвань) від 17.11.1999 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j63#Text

Іваночко І. Б. Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні. Право.ua. 2015. № 1. С. 176-181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pravo_2015_1_28.

Каглянчук, І. В. Зарубіжний досвід функціонування судових систем та його виконання при реформуванні судової системи України. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право, 2013. Вип. 21. Т. 1. Ч.2. С. 45–49.

Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. Київ, 1999.

Крусян Р. А. Реформування системи судоустрою України: досвід, сучасність, тенденції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 ; Одеса, 2018. 26 с.

Лаговський В. М. Принцип розподілу влади та його вплив на систему стримувань і противаг. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Вип. 1. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_1_4.

Лассаль Ф. Сущность конституции. Что дальше? Санкт-Петербург : Молот, 1905. 64 с.

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя від 01.01.1983 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/mu83323?an=2.

Основні принципи незалежності судових органів, cхвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text.

Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії. Консультативна Рада Європейських Суддів (CCJE). Висновок № 18. 2015. 21 с. URL: https://court.gov.ua/userfiles/vusn_18_kr.pdf.

Пояснювальна записка до Європейської хартії про статус суддів від 10 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a46#Text.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17.11.2010 № (2010)12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text.

Туркіна І. Є. Місце та роль конституційно-судової гілки влади в демократичному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Одеса, 2005. 20 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура