Транскордонне співробітництво як сучасна правова категорія

Автор(и)

  • В.І. Дербак старший викладач кафедри міжнародного права юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.02.60

Ключові слова:

місцеве самоврядування, транскордонне співробітництво, об’єднання єв- рорегіонального співробітництва, європейське об’єднання територіального співробітництва, міжнародне міжмуніципальне співробітництво

Анотація

Встановлено, моніторинг значної кількості актів, які регламентують транскордонне співробітництво свідчить про доцільність систематизації даних про проекти транскордонного співробітництва в розрізі областей України, визначення способів подолання проблеми низької інформованості населення щодо можливостей транскордонного співробітництва в розрізі галузей, в тому числі потреб в такій діяльності населення сусідньої держави, що є наслідком низького рівня взаємодії спеціалізованих інституцій; узагальнення видів ініціатив населення щодо започаткування транскордонної співпраці та розробки на законодавчому рівні інституційних методів стимулювання таких місцевих ініціатив тощо.До основних відмінностей законодавчого регулювання транскордонного співробітництва від інших видів міжнародної діяльності (міжрегіональної та прикордонної), віднесено наступні: транскордонне співробітництво має чітку регламентацію на законодавчому рівні, оскільки в Україні для регулювання транскордонного співробітництва на відміну від прикордонного та міжрегіонального,прийнято спеціальний законодавчий акт; результатом транскордонного на відміну від прикордонного співробітництва є створення спільних інституцій, а в прикордонному чи міжрегіональному наявність таких інституцій не є обов’язковою.Визначено конституційний зміст транскордонного співробітництва, яким є комплекс певних можливостей його суб’єктів та учасників,зокрема: а) участь у створенні транскордонних об’єднань та органів транскордонного співробітництва, зокрема об’єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об’єднань територіального співробітництва; б) правомочність щодо укладання угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах; в) правомочність брати участь в розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; г) правомочність встановлювати та розвивати взаємовигідні контакти; д) правомочність обирати інші форми транскордонного співробітництва, не заборонені
законодавством.

Посилання

Мікула Н.А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Львів: ІРД НАН України, 2004. 231 с.

Бєлєнький П.Ю, Мікула Н.А. Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні. Регіональна економіка. 2001. №.3. С. 61-74.

Економічна енциклопедія : [у 3 т.]. Редакцій-на рада: Гаврилишин Б.Д. (голова) [та ін]. Т.2/ [Відп.редактор Мочерний С.В. та ін.]. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. 952 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія.[З.С. Варналій, А.І. Мокій, О.Ф. Новикова,С.А. романюк та ін.] за ред. З.С. Варналія. К.:ЗнанняУкраїни, 2005. 498 с.

Прикордонне співробітництво: регіональнітрансформації і перспективи / В.П. Мікловда,Л.М. Газуда, Б.І.Дяченко, О.В. Лізанець.Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2012.232 с.

Дергачев В. Регионоведение : учеб. пособие для студ. вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 463 с.

Мікула Н. А. Національна доповідь «Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні» (основні положення проекту). Регіональна економіка. 2010.№ 3. С. 12-19.

Мікула Н. А. Концептуальні підходи до дослідження кон’юнктури транскордонногоринку. Регіональна економіка. 2010. № 2(56). С. 17-21.

Урбан О. А. Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції : автореф. дис. … канд.екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». Львів, 2004. 20 с.

Бєлєнький П.Ю, Мікула Н.А. Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні. Регіональна економіка. 2001. №.3. С. 61-74.

Про транскордонне співробітництво: ЗаконУкраїни 24 червня 2004 року N 1861-IV. URL.:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15/ed20040624.

Мікула Н.А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво. Львів: ІРД НАН України, 2004. 231 с.

Проскура В.Ф. Проблеми та перспективи реалізації транскордонного співробітництвана місцевому рівні. Економіка і суспільство.Вип.14. 2018. С. 139–146.

Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку.Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України. За ред. С. Максименка. К.: Логос, 2000. 171 с.

Бєлов Д.М., Сестренікова О., Принципи правової держави: конституційно-правовий вимір. Конституційно-правові аналітичні студії.№1. 2016 р. С. 26-34.

Byelov D., Hromovhcuk M. The constitution of the state in the context of its functions. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 4. S. 41-49.

Bielov D., Sidorenko O. Boundaries of Constitutionaland Legal Regulation of Economic Relations.Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6,No. 31, 2019. p. 9-17.

Білак О.П. Транскордонне співробітництво:питання співвідношення категорій в науці конституційного права. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 1. С. 95-99.

Транскордонне співробітництво як альтернатива новій «залізній завісі» та конфліктам:Комплексне дослідження (українською, російською та англійською мовами) / С.І.Устич (кер.авт.кол.) Ужгород: Карпати, 2007. 212 c.

Aristova I., Zapara S., Bielov D., Kaluzhna S.,Chernadchuk T., Legal Status of Local Self-governmentAuthorities of Ukraine in the Conditionsof Information Society Development: ResearchMethodology, Journal of Advanced Research inLaw and Economics. Vol 10 No 8 (2019): JARLEVolume X. Issue 8(46) Winter 2019. p. 61-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-24

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право