Система джерел цивільного процесуального права та місце в ній судового прецедента

Автор(и)

  • В.П. Феннич доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0000-0003-2649-1322

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.03.13

Ключові слова:

ивільне процесуальне право України, джерела, система, судовий прецедент, правотворчість

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу джерел галузі цивільного процесуального права України та окреслення ролі судового прецедента серед них. Проводиться схематичний аналіз нормативно-правових актів, міжнародних договорів, звичаїв та судових актів в якості джерел цивільного процесуального права України. Відзначається важливість нормативно-правових актів, де найбільше розташовані норми цивільного процесуального права, які системно регламентують порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Проводиться аналіз кодифікованих та некодифікованих законів, вказується, що останнім притаманний міжгалузевий характер. Визначається співвідношення міжнародних договорів та нормативно-правових актів як джерел цивільного процесуального права України, звертається увага на особливість їх застосування в цивільному процесі.

Багато уваги приділяється так званим «судовим джерелам» цивільного процесуального права України, під якими розуміються рішення Конституційного Суду України, постанови Пленумів Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Рішення Верховного Суду, судові рішення місцевих та апеляційних судів, рішення Європейського суду з прав людини. Останній судовий акт офіційно визнається в Україні джерелом права, а щодо інших ведуться гострі дискусії серед вчених та практиків щодо можливості їх визнання в якості джерела права, яке покликане зафіксувати нову норму права, у тому числі й цивільного процесуального права. Вказується, що у більшості випадків, коли говорять про прецедентний характер судових актів вітчизняних судів, йдеться насамперед про прецедент-тлумачення, який формально не може бути визнано джерелом права, так як роз’яснювальна робота по застосуванні норми права не може бути зрівняна з нормотворенням. З іншого боку, наводяться випадки, коли рішення Верховного Суду де-факто може стати судовим прецедентом у його класичному розумінні із-за змін ЦПК України в жовтні 2017 року. Зокрема, якщо Верховний Суд під час розгляду цивільної справи обере такий спосіб захисту, який не передбачено законом, але і не суперечить йому, якщо це потрібно для ефективного захисту. Правда, таке рішення не може вважатися джерелом цивільного процесуального права, оскільки «спосіб захисту» повинен стосуватися матеріальних, а не процесуальних прав учасників справи.

Посилання

Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. Москва: Маркет ДС корпорейшн, 2007. 633 с.

Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студ. юр.спец. вищ. навч. закл.] : [за ред. С.Я. Фурси]. Київ: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. 848 с. (Серія «Процесуальні науки»).

Рішення Конституційного Суду України від 8 вересня 2016 р. у справі № 1-13/2016 (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16 (дата звернення: 21.07.2022).

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 1 листопада 1996 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96 (дата звернення: 21.07.2022)

Лошицький М.В., Короєд С.О. Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України. Держава і право. 2018. Випуск 79. С. 160-172.

Божко Ю. Новий ЦПК: коротко про головне. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011181 (дата звернення: 21.07.2022)

Савчук М. Новий ЦПК: практичні аспекти перехідного періоду. URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/noviy-cpk-praktichni-aspekti-perehidnogo-periodu.html (дата звернення: 21.07.2022)

Євграфова Є.П. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства. Право України. 2001. №10. С. 62-68.

Рішення Конституційного Суду України (справа про досудове врегулювання спору) від 09.07.2002 №15-рп/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02#Text (дата звернення: 21.07.2022)

Марченко А.А. Прецедентний характер рішень Конституційного суду України. Митна справа. №1(91). 2014. Частина 2. Книга 1. С. 28-33.

Савчин М.В. Конституційне право України : підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. Київ: Правова єдність, 2009. 1008 с.

Довгерт А. Питання міжнародного приватного права у корпоративних відносинах. Юридичний вісник України. 2009. № 4 (708). С. 5

Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. Київ: Атіка, 2005. 560 с.

Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 6232 від 23.03.2017 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415 (дата звернення: 21.07.2022)

Гудима Д. В законодавстві України не закріплено поняття прецедент, однак це не означає, що де-факто його не існує. URL: https://www.supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/659262/ (дата звернення: 21.07.2022)

Тимченко Г.П., Котвяковський Ю.О. До питання про судову правотворчість в цивільному судочинстві. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №2. С. 101-105. URL: http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/07/20.pdf (дата звернення: 21.07.2022)

Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права. Підприємництво, господарство і право. 2017. №6. С. 56.

Рішення Київського районного суду м. Полтави від 29 травня 2017 р. в цивільній справі №552/1543/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66837492 (дата звернення: 21.07.2022)

Боннер А.Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. Москва: Юрид. лит., 1980. С. 132-141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-28

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право