Тлумачення права як особлива правова форма діяльності державних органів: поняття, ознаки, види

Автор(и)

  • Ю.О. Навроцька аспірантка Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7495-7778

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.5

Ключові слова:

тлумачення права, юридичне тлумачення, інтерпретацйна діяльність, правові форми діяльності, реалізація права

Анотація

У статті надано загальнотеоретичну характеристику тлумачення права як особливої правової форми діяльності державних органів, зокрема розкрито його поняття, ознаки та види. Відзначено, що в діяльності компетентних органів держави офіційне тлумачення отримує правову форму.

Інтерпретаційна правова форма – це складна, багатогранна, пронизуюча всі основні форми створення й реалізації права робота компетентних органів публічної влади та їх посадових осіб щодо з’ясування і роз’яснення змісту і цілей норм права. Їй притаманні загальні ознаки правових форм діяльності, серед яких: врегульованість матеріальними і процесуальними нормами права, спроможність приводити до юридично значущих наслідків, пов’язаність із розглядом юридичних справ, обмеженість і специфіка суб’єктного складу, правоманіпуляційний характер, формальність (документальність).

Для переважної більшості органів публічної влади, незалежно від належності до тієї чи іншої підсистеми, інтерпретаційна форма діяльності не є основною, а тим більш прерогативною. Скоріше їй відводиться допоміжна, другорядна роль, для забезпечення оптимального функціонування даного органу в умовах правової визначеності. Йдеться фактично про автентичне нормативне тлумачення, коли зміст норми тлумачиться тим органом, який її встановив, тобто автором норми. У такому разі інтерпретаційні повноваження є похідними від нормотворчих. Однак для деяких органів публічної влади інтерпретаційна діяльність є однією з пріоритетних правових форм; у цьому разі йдеться про легальне нормативне тлумачення.

Як і інші правові форми діяльності держави, інтерпретаційна форма має процесуальний характер. Інтелектуально-вольові дії, враховуючи послідовний характер їх здійснення, можна поділити на стадії офіційного тлумачення. При цьому відзначено істотну подібність між стадіями правотворчості та стадіями тлумачення норм права. Нормативна основа правоінтерпретаційної діяльності потребує істотного поліпшення й деталізації з метою уникнення непорозумінь і зловживань при її здійсненні.

Посилання

Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. 304 с.

Байтин М. И. О формах осуществления функций социалистического государства. Ученые записки СЮИ. 1969. Вып. 18. С.264-265.

Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в современный период коммунистического строительства: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 710. Свердловск, 1969. 40 с.

Теория юридического процесса / под общ. ред. В. М. Горшенева. Харьков: Вища школа, 1985. 192 с.

Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник. Київ: Ін Юре, , 2004. 672 с.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / за ред. С.Г. Серьогіної. 2-ге вид., переробл. та доповн. Харків: Право, 2011. 360 с.

Словник української мови : в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ : Наук. думка, 1970 - 1980. Т. 10 : Т-Ф / ред. тому: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. 1979. 658 c.

Кураев В. И. Форма и содержание. Философская энциклопедия. Т.5. Москва: Советская энциклопедия, 1970. С. 382-384.

Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты форм государственного управления. Административное право и процесс. 2013. № 5. С. 10-12.

Лапшина Л.П., Салеев Т.Ф. Понятие формы деятельности государственных органов в современной науке. Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2015. Т. 25. Вып. 2. С. 119-125.

Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2002. 432 с.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю.М. Тодики. Харків: Право, 2009. 540 с.

Зульфугарзаде Т. Э. Правовые формы деятельности и методы осуществления функций государства. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 7. С. 258-263.

Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Мельничук С.М. Інтерпретаційно-правова форма реалізації функцій сучасної держави Україна. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 6. С. 41-44.

Soames S. Toward a Theory of Legal Interpretation. Analytic Philosophy in America: And Other Historical and Contemporary Essays. Princeton: Princeton University Press, 2014. Р. 299-319.

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр#Text.

Ісмайлов К.Ю. Акти судової влади в системі джерел національного права України: монографія. Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2014. 180 с.

Спасов Б. П. Закон и его толкование / пер. с болгар. Москва: Юридическая литература, 1986. 248 с.

Назаренко Г. В. Теория государства и права: учебное пособие. Москва, 1998. 175 с.

Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в 2–х т. Т. 2. Свердловск, 1973. 399 с.

Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. Москва: Юридическая литература, 1976. 119 с.

Юхимюк О. М. Правова природа офіційного тлумачення норм права. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17-19 червня 2011 р. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. С. 74-77.

Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. Москва: Статут, 1999. 712 с.

Пиголкин А. С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения. Закон: создание и толкование. Москва: Спарк, 1998. С. 65-75.

Братусь С. Н., Венгеров А. Б. Понятие, содержание и формы судебной практики. Судебная практика в советской правовой системе / под ред. С. Н. Братуся. Москва: Юрид. лит., 1975. С. 8-74.

Черданцев А. Ф. Толкование советского права. Москва: Юрид. дит., 1979. 166 с.

Черданцев А. Ф. Вопросы толкования советского права: учеб. пособ. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. 191 c.

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів.; словосполучень / уклад.: О. Соколенко, Т. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.

Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права: учебно–практ. пособие. Москва: Проспект, 2008. 144 с.

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Том 2. Теория права / под ред. М.Н. Марченко. Москва: Зерцало, 1998. 656 с.

Interpretation Act 1978. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Interpretation_ Act_1978

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. 180 с.

Теорія держави і права: підручник / кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. 3-є вид., перероб. і допов. Дніпро: ДДУВС, 2017. 480 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень