Складові механізму нотаріальної діяльності: теоретико-правовий вимір

Автор(и)

  • А.А. Маржина аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.8

Ключові слова:

нотаріат, нотаріальна діяльність, функції нотаріату, механізм нотаріальної діяльності, юридична діяльність, юридична практика

Анотація

В роботі авторкою здійснено аналіз складових механізму нотаріальної діяльності як теоретико-правового феномену. Відзначено актуальність тематики дослідження та важливість осучаснення розуміння складових механізму нотаріальної діяльності в сучасних умовах її розвитку. Встановлено пізнавальні особливості тематики цієї статті.
Авторкою наголошено на тому, що перспективи удосконалення нотаріальної діяльності перебувають в площині посилення його функціонування як єдиного цілісного механізму, що забезпечує ефективний алгоритм реалізації
нотаріатом своїх функцій на засадах комплексності, професійності та ефективності. На підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння механізму нотаріальної діяльності уточнено визначення вказаного поняття як різновиду правового механізму нотаріату, змістом якого є впорядкована система взаємопов’язаних між собою юридичних засобів, котрі спрямовані на унормування та надання юридичної форми суспільним відносинам, що виникають з приводу здійснення нотаріальних дій, пов’язаних із посвідченням прав та фактів, що мають юридичне значення, вчинення інших дій з метою надання їм юридичної вірогідності, а також надання громадянам і юридичним особам іншої професійної правничої допомоги. Виокремлено та охарактеризовано складові механізму нотаріальної діяльності, а саме нормативно-правове забезпечення, юридичні факти, нотаріально-процесуальні правовідносини, акти застосування права, юридичні засоби захисту прав та законних інтересів учасників нотаріального провадження. Підсумовано,
що механізм нотаріальної діяльності є основним способом функціонування інституту нотаріату, сукупністю юридичних засобів виконання його основних функцій, визначених законодавством. Саме його належне наукове дослідження має бути покладене в основу вдосконалення практики функціонування нотаріату в Україні.

Посилання

Беззуб І. Реформа нотаріату в Україні. Громадська думка про правотворення. 2020. № 15 (200). С. 12–20. URL: http://nbuviap.

gov.ua/images/dumka/2020/15.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / упоряд. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року № 3425-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.

Фріс І.П. До поняття нотаріальної діяльності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 33.

С. 44–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2013_33_8.

Гуледза А.Г. Нотаріальна діяльність в Україні: становлення, розвиток, удосконалення (адміністративно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2012. 187 с.

Конституція України від 26.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень