(Не)порушність права власності суб’єктів господарювання: окремі експозе з практики ЄСПЛ

Автор(и)

  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • В.В. Манзюк доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2133-1573
  • О.С. Орлова доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4544-2860

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.25

Ключові слова:

власність, право власності, недоторканість власності, майнові активи, експропріація

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню сутності і ролі принципу недоторканості права власності у економічному житті суб’єктів господарювання. Для досягнення поставлених цілей були проаналізовані рішення Європейського суду з прав людини: як ключові, так і актуальна судова практика.

Визначено основні принципи належного здійснення позбавлення майна та контролю за використанням майном на національному рівні державами-учасницями. Ключову роль серед таких принципів відіграє принцип законної мети втручання у право власності в суспільних інтересах та принцип справедливого балансу. Так, будь-яке втручання у здійснення прав або свобод, визнаних Конвенцією, має переслідувати законну мету. І має існувати розумний пропорційний зв'язок між застосовуваними засобами та метою, яку переслідують будь-які заходи, що вживаються державою, включаючи заходи, спрямовані на позбавлення особи її майна. Таким чином, у кожному випадку, пов'язаному з передбачуваним порушенням цієї статті, повинно бути встановлено, щоб через такі дії чи бездіяльність держави особа не несла непомірний і надмірний тягар.

Для забезпечення достовірності та повноти отриманих результатів авторами у науковому дослідженні було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними насамперед для правової науки. Комплексне використання таких методів забезпечило досягнення мети і завдань дослідження, а також переконливість сформульованих висновків. Дослідження проводилося із застосуванням насамперед системно-структурного методу та діалектичного методу пізнання правової дійсності.

На підставі проведеного дослідження, автори доходять висновків, що, незважаючи на свою довгу історію, слід визнати, що право власності, як і раніше, залишається чи не найбільш спірним інститутом приватного права. Для України тема власності завжди була однією з наріжних у праві, політиці, філософії. За останніх два століття кілька разів кардинально змінювалося ставлення до власності: цей юридичний інститут відображав феодальні особливості регулювання відносин власності, потім капіталістичні, соціалістичні з суспільно-економічною спрямованістю, а сьогодні його призначення бачиться у забезпеченні надійних, стабільних відносин в умовах ринкової економіки.

Посилання

Бакланов И.С., Николаенко Т.Г. Собственность как философско-правовая категория. Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2015. № 4. С. 21-24.

Соловьев В.С. Оправдание добра. Сочинения в 2 т. Москва : Мысль, 1990. Т.1. 478 с.

Алпатов П.Ю. Экономическое содержание собственности в условиях формирования социального государства в России : монография. Москва : ЮРКОМПАНИ, 2009. 447 с.

Леонтьев Л.А. Начальный курс политической экономии. 2-е изд., перераб. Москва : Госполитиздат, 1962. 510 с.

Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. К теории права собственности юридических лиц производственного характера. Современное право. 2008. № 7. С. 60-63.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію», частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію» (справа про захист права власності організацій споживчої кооперації) від 11 листопада 2004 р. № 16-рп/2004. Урядовий кур’єр. 2004. № 224.

Хузмиева М.Б. Защита права собственности и иных вещных прав от посягательств : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Краснодар, 2009. 25 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ Україна» щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців двадцять четвертого, двадцять п’ятого, двадцять шостого розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 23 березня 2017 року № 1989-VIII від 5 червня 2019 р. № 3-р(І)/2019. Вісник Конституційного Суду України. 2019. № 4. С. 37.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Marckx v. Belgium» on June13, 1979 (Application № 6833/74). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57534

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952 р. / Рада Європи. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 2372.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Béláné Nagy v. Hungary» on December 13, 2016 (Application № 56080/13). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169663

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «S.C. Uzinexport S.A. c. Roumanie (№ 2)» on novembre 2, 2021 (Requête № 158886/15). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212838

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Čakarević v. Croatia» on April 26, 2018 (Application № 48921/13). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182445

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Svit Rozvag, TOV and Others v. Ukraine» on June 17, 2019 (Application № 13290/11). URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-193994

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Tokel v. Turkey» on February 9, 2021 (Application № 23662/08). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207813

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.Ş. v. Turkey» on April 16, 2019 (Application № 19965/06). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192458

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «Di Marco c. Italie» on avril 26, 2011 (Requête № 32521/05). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104630

Карнаух Б.П. Поняття майна в контексті статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 205-214.

Hefti T. La protection de la propriété étrangére en Droit International Public. Zürich, Suisse : Schulthess Polygraphischer, 1989. 286 p.

Старженецкий В.В. Соотношение международного (европейского) и российского правового регулирования института собственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2003 171 c.

Harris D.J., O’Boele M., Bates E.P., Warbick C.M. Law of the European Convention on Human Rights. 3rd ed. London, UK : Oxford University Press, 2014. 1080. P. 527.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «The Holy Monasteries v. Greece» on December 12, 1994 (Applications nos. 13092/87 and 13984/88). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57906

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Depalle v. France» on March 29, 2010 (Application № 34044/02). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97978

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Apap Bologna V. Malta» on August 30, 2016 (Application № 46931/12). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166056

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Chinnici v. Italy (№. 2)» on April 14, 2015 (Application № 22432/03). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153760

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Schembri and Others v. Malta» on November 10, 2009 (Application № 42583/06). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95677

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Lithgow and Others v. the United Kingdom» on July 8, 1986 (Applications nos. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and 9405/81). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57526

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland» on June 30, 2005 (Application № 45036/98). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69564

Russel M. EU sanctions: A key foreign andsecurity policy instrument. European Parliament Briefing ; European Parliamentary Research Service. May 2018. 12 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/ 621870/EPRS_BRI(2018)621870_EN.pdf

Жилкин В.А. Санкции США и право на пользование банковскими счетами в европейских банках для иностранных граждан, не проживающих в Европейской экономической зоне. Российский журнал правовых исследований. 2020. Т. 7. № 1. С. 86-93.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Youssef Nada v. Switzerland» on September 12, 2012 (Aplication № 10593/08). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113118

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «Carbonara et Ventura c. Italie» on mai 30, 2000 (Requête № 24638/94). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-63127

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine» on May 22, 2018 (Applications nos. 846/16 and 1075/16). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183128

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «Nurmiyeva c. Russie» on novembre 27, 2018 (Requête № 57273/13). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188012

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Gyrlyan v. Russia» on October 9, 2018 (Application № 35943/15). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186689

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Vladimirova v. Russia» on April 10, 2018 (Application № 21863/05). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182221

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Krstić v. Serbia» on December 10, 2013 (Application № 45394/06). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138888

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Vulakh and Others v. Russia» on January 10, 2012 (Application № 33468/03). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108500

Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Beyeler v. Italy» on January 5, 2000 (Application № 33202/96). URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58832

Ковлер А.И. Защита прав человека – это процедура, а не поиск вселенской справедливости. Неприкосновенный запас. 2014. № 3(95). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/95_nz_3_2014/article/10963/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право