Домашнє насильство (ст. 126-1 КК України): деякі проблемні питання кримінально - правової кваліфікації

Автор(и)

  • О.І. Зінсу аспірантка відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3801-6203

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.51

Ключові слова:

кримінально-правова політика, домашнє насильство, злочин, злочин, пов’язаний із домашнім насильством, одиночний злочин, множинність злочинів, кримінально-правова кваліфікація

Анотація

Пропонована наукова стаття присвячена аналізу проблемних питань оцінки об'єктивної сторони складу злочину домашнє насильство. Тему дослідження обирають з урахуванням актуальності та значущості для розвитку правової науки й практики. Методологія. Методологічну базу дослідження складають такі принципи як: принцип об’єктивність, історизм, усебічність. Визначальною для наукового пошуку визнана роль системного та комплексного підходів. Відповідно до цих підходів і принципів методологічну основу дослідження становить комплекс філософських, загальнонаукових, спеціальних методів пізнання. Зокрема, використано аналіз і синтез; абстрагування, узагальнення; індукція і дедукція та інші методи наукових пошуків. Теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові доробки вітчизняний вчених, матеріали судової практики та правові положення чинних нормативно-правових актів у сфері запобігання, протидії домашньому насильству. Результати дослідження розкрили сутність наукових дискусій щодо проблематики кримінально - правової кваліфікації домашнього насильства. Зазначено загальнотеоретичні основи кримінально - правової кваліфікації та проаналізовано диспозицію ст. 126-1 КК України. Встановлено що потребує правового роз'яснення ознака «систематичність» у диспозиції ст. 126-1 КК України. З'ясовано, що законодавче визначення у ст. 126-1 КК України наслідків домашнього насильства (фізичні, психологічні страждання, розлади здоров’я, втрата працездатності, емоційна залежність, погіршення якості життя потерпілої особи) також потребують уточнення й узгодженості стосовно точності виокремлення єдиних критеріїв, підходів їх тлумачення, оцінки та ступенів тяжкості. З цього приводу висвітлено погляди вчених щодо  правил кваліфікації злочинів, пов'язані із домашнім насильством. Підкреслено  значення методики розслідування домашнього насильства. За результатами проведеного аналізу сформульовано наукові положення й висновки, рекомендації. Сформульовані та аргументовані в дослідженні висновки, теоретичні положення і пропозиції можуть бути використані у: – у правотворчості – для подальшого удосконалення системи запобігання, протидії домашньому насильству; – у право застосовній діяльності – для поліпшення практичної ефективності та дієвості заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; – науково-дослідній сфері – для подальшої розробки теоретичних і прикладних засад запобігання та протидії домашньому насильству; – освітньому процесі – під час розроблення лекцій, семінарів, практичних занять із навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Докази й доказування у кримінальному судочинстві», «Теорія кваліфікації злочинів», «Теорія та практика досудового розслідування», «Юридична психологія».

Посилання

Гальцова В. Деякі аспекти імплементації положень Стамбульської конвенції в КК України та проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство.-Запоріжжя: Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 249–252. URL: http://lsej.org.ua/4_2020/62.pdf

DOI https: //doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/60/

Вознюк, А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики. Форум Права, 55 (2).-С. 6–14.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2635559

Н. Довгань-Бочкова Домашнє насильство: аналіз об'єктивної сторони складу злочину./ Н. Довгань-Бочкова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Випуск 66.С.187-197.

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2018_66_23

Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. – Д.: РВВДНУ, 2014. – 48 с. -URL:http://kist.ntu.edu.ua › textPhD › mond///

Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації: лекції /

О. В. Ус. – Харків : Право, 2018. – 368 с. : іл.

Мельянков, В., & Усатий, Г. (2020). Проблематика криміналізаціі домашнього насильства.-Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «Логос. Мистецтво науковоі думки » № 10, Лютий, 2020.-С.91-99.-

https:// doi.org/10.36074/2617-7064.10.018.

Єдиний державний реєстр судових рішень України.- Окрема думка судді апеляційного суду від 22 лютого 2022р. Справа 344/6797/20 (кримінальне провадження №11-кп/4808/106/22).-URL:https://court.opendatabot.ua

Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2019. 288 с - URL:https://ukraine.unfpa.org › FNOON_Kommentar_A5

Сень І.З. Спеціальні норми у Кримінальному праві України : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук(доктора філософії) Спеціальність12.00.08–кримінальне правота кримінологія; кримінально-виконавче право.- Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України,Київ,2020.-

URL: http://idpnan.org.ua › files › sen-i.z.-spetsialni-norm . . .

Книженко О. Домашнє насильство: проблеми кваліфікації.-К.: Науковий часопис Національної академії прокуратури України № 2,2019.-С.45-52.- URL:http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua › knizenko

Степаненко О.В. Економічне домашнє насильство: питання кваліфікації // Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р.].– Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 350–354.- .- URL:https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48629

Шинкарчук А. Я. Кримінально-правові заходи реагування на прояви

домашнього насильства. – дис...... доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2021.-URI: https://univd.edu.ua › dir › spetsializovana-vchena-rada..

Єдиний державний реєстр судових рішень України: Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 року Справа № 453/225/19. Номер судового провадження: 51-4000км19.-URL: https://reyestr.court.gov.ua

Єдиний державний реєстр судових рішень України: Постанова Верховного Суду касаційної інстанції від 10 березня 2020р. Справа № 531/270/19. Номер судового провадження: 51-5338ск19. -URL:https://zakononline.com.ua › court-decisions › show .

Байда А. О. Проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство. -Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. — Х. : Право, 2016. -Вип. 32. - 238 с. -С. 79-95 .-URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2016_32_8.

Яра О.С.,Стасюк Н.А. Проблемні питання здійснення кримінального провадження щодо домашнього насильства.-Ужгород.- Науковий вісник Ужгородського Національного Університету,Серія:Право.- Том 63.-2021.-С.279-283.- DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.63.48

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973–2014 роки) : станом на 22 вересня 2014 р. / упоряд. : Ю.М.Грошевий, О.В.Капліна, В.І.Тютюгін.– Х. : Право, 2014.– 456 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право