Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності (ст. ст. 147, 150) за Кримінальним кодексом 1960 р.: історико-правовий аналіз

Автор(и)

  • О.В. Мартинюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9160-3525
  • І.Ф. Коваль доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, д.ю.н., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9348-3061

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.53

Ключові слова:

кримінальна відповідальність, кримінально-правова охорона, господарська діяльність, господарські відносини, Кримінальний кодекс України, маніпулювання, інсайдерська інформація, приватнопідприємницька діяльність

Анотація

У статті проводиться історико-правовий аналіз складів злочинів, передбачених ст. 147 і 150 Особливої частини Кримінального кодексу 1960 року. Зазначається, що суспільні відносини в сфері господарської і пов’язаної з нею діяльності є одними з найбільш розповсюджених та вагомих. Відтак з метою захисту нормального функціонування господарської і пов’язаної з нею діяльності в Особливу частину Кримінального кодексу України включено Розділ VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності».

Автори звертають увагу на зміни, які стосуються розуміння змісту кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності протягом останніх десятиліть. Наголошується, що зміни, внесені у розділі VІІ КК України згідно Закону України від 19.06.2020 р., призвели не лише до виключення та суттєвого оновлення редакцій низки наявних раніше статей (наприклад, ст. 232-1 «Незаконне використання інсайдерської інформації»), а й до появи двох зовсім нових спеціальних заборон щодо встановлення кримінальної відповідальності за зловживання на оптових енергетичних ринках (статті 222-2 та 232-3). Так, ст. 222-2 отримала назву «Маніпулювання на енергетичному ринку», а ст. 232-2 – «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів».

Авторами зроблений висновок, що розвиток суспільних відносин та радикальні зміни, що відбулися в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років минулого століття,  відобразилися і на розумінні суті кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Стаття 147 Кримінального кодексу УРСР 1960 р. з часом трансформувалася у статтю 227 Кримінального кодексу України («Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) із значним пом’якшенням санкції статті (покарання) від позбавлення волі на певний строк до грошового стягнення (штрафу). Стаття 150 Кримінального кодексу УРСР («Заняття приватнопідприємницькою діяльністю») втратила свою актуальність і була декриміналізована згідно Закону України від 07.07.1992 р.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 р., ратифікована Верховною Радою України та Європейським парламентом 16 вересня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 28.08.2022 р.).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001, № 25-26, ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 28.08.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів : Закон України від 19.06.2022 р. № 738-ІХ. Голос України. 2020, 15 серпня. № 145-146. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (дата звернення: 28.08.2022).

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Законодавство України про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2 (5). С. 215-263.

Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2020. Вип. 4 (92). С. 120-139.

Сокур Т. А. Історія розвитку кримінальної відповідальності за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції у вітчизняному кримінальному законодавстві 1927–1960 років. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. 2019. Вип. 83. С. 225–230.

Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : монографія. Львів: ПАІС,2008. 216 с.

Кримінальний кодекс Української РСР : Затверджений Законом Української РСР від 28 грудня 1960 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1961. № 2. Ст. 14. Втратив чинність.

Сокур Т. А. Кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції : дис…доктора філософії: 081 Право; Запорізький національний університет; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Запоріжжя-Дніпро, 2021. 272 с.

Уголовный кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий. К.: Издательство политической литературы Украины, 1978. 684 с.

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за приватнопідприємницьку діяльність і комерційне посередництво: Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 25.06.1976 №7. Бюллетень Верховного Суду СРСР. 1976. № 4. С. 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-27

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право