Підзвітність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: теоретико-правові аспекти

Автор(и)

  • Ю.Ю. Голик аспірант кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.2

Ключові слова:

децентралізація влади, підзвітність, місцеве самоврядування, верховенство права, транспарентність

Анотація

У статті охарактеризовано принцип підзвітності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні. Децентралізація як одна із реформ системи публічної влади спрямована на розбудову реально демократичного і ефективного врядування в Україні, відповідно до міжнародних та європейських стандартів і підходів. Неодмінною ознакою такого врядування є його прозорість і підзвітність. Доведено, що реформа децентралізації влади вплинула на зміст і мету принцу підзвітності органів місцевого самоврядування. Сучасне трактування принципу підзвітності місцевого самоврядування є ширшим, ніж обов’язок органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб звітувати про свою діяльність.

Закон встановлює мінімальні вимоги щодо реалізації принципу підзвітності органів місцевого самоврядування у формі періодичного звітування, тоді як широкі дискреційні повноваження дозволяють їм формувати власні комунікаційні стратегії та плани, обирати різноманітні форми комунікації та зворотного зв’язку з громадою. Принцип підзвітності органів місцевого самоврядування тісно пов’язаний із залученням громадськості до прийняття рішень на місцевому рівні та розвитком громадського контролю. Він створює підґрунтя для застосування практик фасилітації та медіації в громаді.

Реалізація принципу підзвітності здійснюється в обов’язковому порядку та потребує активних і вольових дій органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Це відрізняє принцип підзвітності від принципу відкритості. Імперативна вимога щодо підзвітності є засобом стримування органів місцевого самоврядування у їхній автономії, яка була суттєво розширена та поглиблена в результаті децентралізації влади.

Спроможність, ефективність, самостійність, автомомність і непідконтрольність місцевого самоврядування державі – ключова мета реформи. Це, в свою чергу, обумовлює низку ризиків і загроз верховенству права, корупційній безпеці, інтересам громади на місцевому рівні тощо. Тому, належно побудована система стримувань і противаг у місцевому самоврядуванні – чи не найдієвіша гарантія забезпечення верховенства права. В цій системі принципу підзвітності належить провідна роль, тому він заслуговує системної наукової уваги.

Посилання

Лях Ю. І. Взаємодія публічного управління і суспільства України в сучасних умовах. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: мат. І міжн. науково-практ. конф. (5 березня 2018 р., Харків.). Харків, 2018. 580 с.

Ткачук А.Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство. Київ: ІКЦ «Легальний статус», 2016. 80 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Таран В. Принцип 12. Підзвітність. URL: http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-12.-Accountability_V.Taran_.pdf.

Brinkerhoff, D. Accountability and Health Systems: Overview, Framework, and Strategies. Bethesda, MD: The Partners for Health Reformplus Project, Abt Associates Inc., 2003. 31 p.

Дубняк М. Прозорість, відкритість та підзвітність як принципи інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10794/Dubniak_Prozorist_vidkrytist_ta_pidzvitnist.pdf?sequence=1.

Батан Ю.Д. Підзвітність – складова верховенства права та запобіжник порушень прав людини. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8345/Batan_Verkh_prava_zb_18-11-2017.pdf?sequence=1.

10 фактів про методологію оцінювання підзвітності міст України: що варто знати? URL: https:// transparentcities.in.ua/news/10-faktiv-pro-metodolohiiuotsiniuvannia-pidzvitnosti-mist-ukrainy-shcho-vartoznaty.

Павелко А. Підзвітність – один із ключових принципів місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування. 2016. № 4. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2016/april/issue-4/article-17141.html.

Посібник для керівництва органів місцевого самоврядування щодо побудови системи інституційної доброчесності. [б.м.]: USAID, 2022. 92 с.

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад / В. Кашевський (упоряд.). Рівне, 2008. 134 с.

Мінакова Є.В. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук. Дніпро, 2021. 244 с.

Як громаді адаптуватись до війни? Посібник із самофасилітації / Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та громадської організації «Український кризовий медіа-центр», 2022.

Швець А.І. Основні організаційно-правові форми діяльності депутатів місцевих рад: дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2021. 220 с.

Наливайко Л. Р., Чепик-Трегубенко О. С. Децентрализация публичной власти в условиях формирования гражданского общества и евроинтеграции Украины. Legea si Viata. 2017. № 1/2 (301). С. 121-125.

Наливайко Л. Р., Чепік-Трегубенко О. С. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 10. С. 44-47.

Nalyvaiko, L., Chanysheva, G., Kozin, S. Remuneration Of Public Servants In The Federal Republic Of Germany. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 4 (5). Р. 228-232.

Наливайко Л. Р., Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади: монографія. Київ: Хай-Тек Прес, 2017. 276 с.

Minakova Ye., Nalyvaiko I. Application of mediation in the resolution of public legal disputes with the participation of local governments. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 3 (47). С. 223-227.

Nalyvaiko I. The role of civil society institutions in preventing and combating corruption in public authorities. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 27-30.

Nalyvaiko L., Chepik-Trehubenko O. Application of the principle of the rule of law international and national courts. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 4. (48). Р. 413-419. http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/9125

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень