Перспективи розвитку і застосування законодавства щодо надання адміністративних процедур в Україні

Автор(и)

  • В. Горбалінський Кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6203-6151

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.43

Ключові слова:

регулювання, розвиток, публічна адміністрація, адміністративна процедура, законодавство, адміністративний орган, надання

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблемних питань розвитку та застосування законодавства щодо надання адміністративних процедур в Україні. У статті проаналізовано сучасний стан адміністративно-правового регулювання адміністративних процедур, виокремлено основні проблемні аспекти адміністративного законодавства у цій сфері та запропоновано шляхи розвитку. Проведено аналіз положень Закону України «Про адміністративну процедуру», виокремлено позитивні сторони та проблемні питання адміністративно-правових норм цього законодавчого акту. У статті звертається увага на новації, які стосуються визначення базових та ключових понять і категорій, які визначають адміністративну процедуру, права суб’єктів звернення, повноваження органів публічної влади щодо змісту їх дискреційних повноважень, інформування та консультування учасників адміністративного провадження з питань, що стосуються адміністративної процедури, а також щодо змісту їхніх прав та обов’язків. Детальну увагу приділено питанням конкуренції норм Закону України «Про адміністративну процедуру» зі спеціальним законодавством, проблемам існування оціночних понять тощо. У статті зазначається, що відсутність в нашій державі дієвого законодавства про адміністративну процедуру знижує рівень публічно-сервісної діяльності публічної адміністрації, перешкоджає наближенню України до європейських стандартів належного врядування, створює умови для існування корупційних ризиків та порушень прав осіб суб’єктами публічної адміністрації. З’ясовується, що значення дієвого та ефективного законодавства, яке регулює адміністративні процедури важко переоцінити в контексті дотримання та захисту прав і інтересів особи у відносинах із суб’єктами публічної адміністрації. Обґрунтовується, що нажаль, України досі не має відповідного уніфікованого адміністративного законодавства, яке регулює адміністративні процедури. Тому, подальший розвиток та уніфікація Закону України «Про адміністративну процедуру» та спеціального законодавства є одним із першочергових завдань, які має вирішити наша держава у процесі виконання евроінтеграційних завдань та подальших реформ. Звертається увага на те, що в процесі удосконалення і уніфікації законодавства про адміністративну процедуру мають бути враховані найкращі європейські практики правового регулювання процедурної діяльності публічної адміністрації. Нове законодавство про адміністративну процедуру має біти адаптованим до стандартів законодавства ЄС у цій сфері.

Посилання

Закон України «Про адміністративну процедуру»: основоположний акт для реформування адміністративно-процедурного законодавства. URL: https://uplan.org.ua/analytics/zakon-ukrainy-pro-administratyvnu-protseduru/.

Муза О. Реалізація дискреційних повноважень адміністративними органами у сфері адміністративних процедур в Україні: законотворчі новації URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/37529/1/20%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202021%20%D0%90%D0%A3%D0%9F.pdf.

Наливайко Л. Р. Принцип правової держави як принцип державного ладу України. Соціологія права. 2011.

Beschastnyi V., Shkliar S., Fomenko A., Obushenko N., Nalyvaiko L. Place of court precedent in the system of law of the european union and in the system of law of Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory. 2019. Issues, 22(6). Р. 1-6.

Президент підписав Закон України «Про адміністративну процедуру». URL: https://mspu.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-pro-administrativnu-proceduru.

Наливайко Л. Р., Олійник В. М. Теоретико-правова характеристика взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 192 с.

Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) / Кол. автор; за ред. Л. Р. Наливайко. Київ: Хай-Тек Прес, 2016. 628 с. https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/9779/1/SLOVNYK_2016_ispr.pdf

Minakova Ye., Nalyvaiko I. Application of mediation in the resolution of public legal disputes with the participation of local governments. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 3 (47). С. 223-227.

Про адміністративну процедуру. Закон України від 17.02.2022р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text.

Nalyvaiko L. Transparency as a democratic standard of the government functioning. Evropský politický a právní diskurz. 2014. №. 4. С. 51-61.

Касяненко Є. В. Теоретико-правова характеристика форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 4. С. 71-79.

Медяник В. А. Стан адміністративно-правового регулювання сучасної доктрини соціальної політики. Прикарпатський юридичний вісник. 2021. №. 2. С. 71-74.

Nalyvaiko I. The role of civil society institutions in preventing and combating corruption in public authorities. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 27-30.

Голобутовський Р. З. Характеристика загальних і спеціальних функцій публічної служби в органах судової влади. Вісник Академії митної служби України. Серія: Право. 2019. С. 12.

Муза О. Законодавчі ініціативи у сфері регулювання адміністративних процедур: нові виклики та проблеми. «Правові засади організації та здійснення публічної влади». Хмельницький, 2021. С. 373-374.

Коренев А., Горбалінський В. Міжнародні стандарти забезпечення права на доступ до правосуддя: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 2. С. 201-207.

Nalyvaiko L., Chepik-Trehubenko O. Application of the Principle of the Rule of Law International and National Courts. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 4 (48). С. 413-419.

Рішення Конституційного Суду України у справі про скасування актів органів місцевого самоврядування від 16.04.2009 року, № 7-рп 2009. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09#Text.

Коршун А. О. Зміст принципу гласності та відкритості діяльності органів судової влади: загальноправовий аспект. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. №. 3. С. 54-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право