Проблеми реалізації рішень Конституційного Суду України

Автор(и)

  • О.І. Ромців кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму (Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3776-7120

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.18

Ключові слова:

висновки та рішення Конституційного Суду України, конституційна юрисдикція, акти Конституційного Суду України, конституційний контроль, реалізація актів Конституційного Суду України

Анотація

Однією з актуальних проблем практики діяльності Конституційного Суду України є реалізація його актів, не вирішення якої ставить під сумнів не лише гарантування ним верховенства Конституції України як Основного Закону держави, а й авторитет Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції. Реалізація Конституційним Судом України покладених на нього завдань досягається не тільки прийняттям відповідних рішень і висновків, але і їх виконанням, впровадженням в життя. Без реалізації актів Конституційного Суду України зводиться нанівець вся його попередня робота щодо розгляду і вирішення відповідних справ, вона просто втрачає зміст.

Як відомо, акти Конституційного Суду України є самодостатніми, тобто такими, що мають пряму дію, є остаточними та обов’язковими до виконання, а для набрання чинності не потребують підтвердження жодних органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Відповідно ж до ст. 69 Закону “Про Конституційний Суд України”, обов'язковими до виконання рівною мірою є висновки і рішення Конституційного Суду України.

Проблема полягає в тому, що в чинному законодавстві не визначено принципів і механізму виконання рішень і висновків Конституційного Суду України. Як наслідок – значна частина таких актів не знаходять своєї практичної реалізації.

Вбачається, що проблеми реалізації притягнення до відповідальності, так само як і виконання самого рішення, пов’язані з відсутністю чіткого механізму контролю, який би дозволив виявити факт невиконання рішення Конституційного Суду України, результатом котрого могло би стати притягнення до відповідальності.

Також в ситуації російської військової агресії, що склалася нині в Україні, важливим засобом забезпечення реалізації актів органу конституційної юстиції є підтримання високого авторитету Конституційного Суду України, підвищення рівня правової культури і правосвідомості громадян, а особливо осіб, які уповноважені на здійснення державної влади. Важливими умовами ефективності діяльності Конституційного Суду, в тому числі і реалізації його актів, є утвердження в Україні засад правової, демократичної держави, а також забезпечення політичної та соціально-економічної стабільності в країні.

Посилання

Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text.

Конституція України від 28.06.1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Про Регламент Конституційного Суду України: постанова Конституційного Суду України від 22 лютого 2018 р. № 1-пс/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0001710-18#Text.

Лазарєв В.В. Юридична природа актів Конституційного Суду України URL: Yurydychna pryroda aktiv_Lazariev_2020.pdf (univd.edu.ua)

Писарєва Е.А., Моніч Б.С. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 46. С. 19-24.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 2000 р. № 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00#Text.

Цимбалістий Т.О. Реалізація актів Конституційного Суду України. Вибори та демократія. 2008. № 1 (15). С. 25-29.

Бєлов Д.М., Мишанич К.С. Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Вип. 30. Т. 1. С. 70-74.

Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу, перспективи демократії. Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві: Збірка матеріалів міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю Конституційного Суду України. Київ: ВАІТЕ, 2016. С. 119. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/d/7/385680.pdf.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право