Доброчесність у професійній діяльності юриста

Автор(и)

  • Я.Л. Волошина кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9340-2441

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.2

Ключові слова:

доброчесність, мораль, професійна діяльність, професійна доброчесність, професійна етика, юридична діяльність, юрист

Анотація

На підставі аналізу нормативно-правових актів, які регулюють процеси професійного відбору кадрів у юридичній сфері, а також сучасних наукових праць досліджено професійну доброчесність юриста як етико-правову категорію. У статті
здійснено аналіз поняття «доброчесність». З’ясовано зміст і сутність поняття професійної доброчесності юриста, виокремлено її ключові ознаки як правової категорії. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення нормативної основи здійснення професійної діяльності юристів, зокрема, необхідно визначити об’єкти (результати) діяльності, щодо яких слід здійснювати контроль та на які поширюються нормативні вимоги професійної доброчесності, конкретизувати умови її дотримання, удосконалити механізм відповідальності за умисне невиконання етико-правових принципів і правил. Зазначено, що під професійною доброчесністю юриста пропонується розуміти таку поведінку, яка полягає у формуванні самостійної та відповідальної позиції фахівця, спроможного завдяки своєму професійному хисту використовувати знання на практиці, забезпечувати надання якісних юридичних послуг та отримувати вагомі правові результати від здійснення професійної діяльності шляхом утвердження принципів верховенства права, законності, чесності, справедливості, добросовісності, сумлінності тощо. Визначено ключові ознаки професійної доброчесності
юриста як правової категорії, до яких належать: правова поведінка (дії або бездіяльність); суб’єкти – представники різних юридичних професій; нормативні правила і принципи професійної етики; компетентність; правові результати. Наголошується, що для гарантованої реалізації принципу доброчесності у професійній діяльності юриста та окремих юридичних спеціальностей (судді, адвоката, нотаріуса, прокурора, юрисконсульта тощо) потрібно забезпечити правове регулювання професійної доброчесності як на державному рівні, так і на локальному.

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Костюченко О.Є. Академічна доброчесність як правова категорія. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 23–26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/4.

Академічна доброчесність. Проєкт Закону України «Про академічну доброчесність». Національне агентство із забезпечення якості вищої освіт : [веб-сайт]. URL: https://naqa.gov.ua.

Дурман М.О., Дурман О.Л. Константа академічної доброчесності в науковій етиці. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 100–106. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.21.100.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Ангеленюк А.-М.Ю. Доброчесність у поліції Сінгапуру через призму антикорупційних програм: правові аспекти. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2021. № 67. С. 302–306. DOI: https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.67.57.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Сорокіна Н.Г. Доброчесність як необхідний морально-етичний складник діяльності публічного службовця. Jurnalul

juridic national: teorie şi practică. 2017. № 27(5). С. 39–42. URL: https://ibn.idsi. md/vizualizare_articol/56452.

Сєрих О.В. Професійна етика державних службовців: поняття, особливості. Нове українське право. 2021. Вип. 4. С. 104–

DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2021.4.16.

Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства / ред. група: Д. Вон, І. Зарецька, С. Сученко, В. Валанчюс,

Ю. Землицька (відп. ред.), К. Мадоян. Київ, 2015. 708 с.

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради

ООН 27 липня 2006 року № 2006/23. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67.

Хартія основних принципів європейської адвокатської професії від 25 листопада 2006 року. Ліга. Закон. URL: https://ips.

ligazakon.net/document/MU06301.

Про свободу професійної діяльності адвокатів : Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи, прийнята 25.10.2000 р. URL: https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/7442A47EB0B374B9C2257D8700495F8B.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.

Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів: Кодекс від 27.04.2017, затверджений всеукраїнською конференцією прокурорів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001900-17.

Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України: наказ Міністерства юстиції України від 07.06.2021

№ 2039/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-21.

Зелінська Я.С. Щодо співвідношення принципів добросовісності та неприпустимості зловживання процесуальними

правами в адміністративному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 382–384.

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/98.

Валігура К.Ю. Принцип добросовісності як категорія цивільного права. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 11–16. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.02.

Академічний тлумачний словник української мови. Онлайн-версія академічного тлумачного «Словника української

мови» в 11 томах (1970–1980). 2018. URL: http://sum.in.ua/s/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень