Визнання договору недійсним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів осіб.

Автор(и)

  • С.Б. Булеца докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9216-0033
  • В.В. Заборовський професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5845-7535
  • Л.Д. Нечипорук кандидат юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • А.В. Тегза студентка 4-го курсу юридичного факультету Ужгородського національного університету , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.14

Ключові слова:

недійсність правочину, мораль, права та інтереси, оспорювані правочини, підстави визнання правочину недійсними, помилка, введення в оману, вплив тяжкої обставини, фізичний та психологічний тиск

Анотація

Стаття присвячена розкриттю сутності інституту визнання договору недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів. Загалом, в статті аналізуються види недійсних договорів за складом спору, основні ознаки недійсних та оспорюваних правочинів, термін оскарження недійсних правочинів та підстави, що спричинили визнання договору недійсним. Розглядаються проблеми визнання договору нікчемним як самостійного засобу захисту цивільних прав.

Акцентується увагу на тому, що швидкий розвиток ринкових відносин, вимагає стабільності договірних структур, які забезпечуються їх дійсністю. Однак у силу різних причин правочин може визнаватися недійсним. Факт наявності недоліків передбачених Цивільним кодексом України є підставою для звернення до суду з вимогою скасування правового рішення, яке виникло в результаті укладення угоди.

В межах даної статті було досліджено судову практику, де з наведених прикладів судових рішень, зокрема, правових позицій Верховного Суду, в одних випадках, яскраво прослідковується відсутність єдиного підходу до вирішення справ про визнання правочинів недійсними і застосування наслідків їх недійсності, в інших – слугують підкріпленням позиції авторів щодо застосування норм цивільного законодавства. Тож, у сучасних умовах виникає багато не тільки теоретичних, а й практичних проблем, пов’язаних із неоднаковим застосуванням судами одних і тих самих норм матеріального права при ухваленні рішень щодо визнання недійсності договорів.

На підставі проведеного дослідження, автори доходить висновку, що незважаючи на увагу до цього питання в літературі, а також наявність певних висновків вищих судових органів, для доктрини цивільного права не є єдністю у співвідношенні неукладення та недійсності договорів.

Посилання

Заборовський В.В. Деякі проблемні аспекти визнання правочинів недійсними. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. № 2. Ч. І. С. 94-98.

Заборовський В.В., Попович Р.В. Правочини із вадами волі: теоретичні та практичні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 31. Т. 2. С. 18-22.

Заборовський В.В., Попович Р.В. Обман як дефект волі крізь призму теорії та практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 33. Т. 1. С. 121-125.

Заборовський В.В. Порядок визнання правочинів недійсними. Від громадського суспільства – до правової держави: тези VII Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених, 27 квітня 2012 р. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. С. 179-182.

Tashian R. Іnvalid transactions in private law doctrine. PGP. №11. 2021. С.42-47. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/11/5.pdf.

Штанько Артем. Визнання правочину недійсним у системі способів судового захисту майнових цивільних прав та інтересів. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. № 2. 2015. С.119-128.

Борисова В.І., Баранова Л.М., Домашенко М.В. Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Х.: Право, 2014. Т. 1. 656 с.

Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / відп. ред. Я.М. Шевченко. К.: КНТ. 2008. 626 с.

Давидова І.В. Недійсність правочинів як спосіб захисту цивільних прав: деякі проблемні питання. Часопис цивілістики. Вип. 28. 2009. С. 45-49

Таш’ян Р.І. Недійсні правочини в реформованому цивільному законодавстві Франції: досвід правового регулювання. Нове українське право, Вип. 3, 2021. С. 103-107

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

Постанова Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі № 916/2194/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86660800

Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Узагальнення Верховного Суду України від 24 листопада 2008 року. Вісник Верховного Суду України. 2009. № 1. С. 22.

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року № 11. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: Вісник господарського судочинства. 2013. № 4. С. 22.

Постанова Вищого господарського суду України від 14 грудня 2011 року у справі № 3/164. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/19943091

Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001, № 25-26, ст.131.

Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності: від 2 березня 2015 року № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. Ст. 158.

Окрема думка судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Крата В.І. від 25 листопада 2020 року у справі № 639/5187/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93564537

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 14 грудня 2017 року у справі № 910/15401/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71169223

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва. Києва від 27 березня 2013 року у справі № 761/4329/13-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/30289980

Постанова Верховного Суду від 23 січня 2020 року у справі № 484/3809/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87144759

Постанова Верховного Суду від 30 червня 2021 року у справі № 556/2085/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98083363

Постанова Верховного Суду від 21 квітня 2021 року у справі № 601/1083/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96631445

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року № 11. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: Вісник господарського судочинства. 2013. № 4. С. 22.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 31 липня 2013 року у справі № 757/2091/13-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/32849702

Постанова Київського апеляційного суду від 20 вересня 2018 року у справі № 753/886/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76612288

Постанова Верховного Суду від 5 лютого 2020 року у справі № 462/3280/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87517105

Постанова Верховного Суду від 16 жовтня 2019 року у справі № 333/1238/16-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85238411

Постанова Верховного Суду від 5 лютого 2020 року у справі № 462/3280/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87517105

Постанова Верховного Суду від 2 жовтня 2019 року у справі № 646/1916/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84876680

Постанова Вищого господарського суду України від 3 лютого 2009 року у справі № 6/370д/08. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/4033833

Постанова Верховного Суду від 7 травня 2019 року у справі № 910/4994/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82294086

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text

Постанова ВП ВС від 4 червня 2019 року, справа № 916/3156/17 URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/82424016

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право