Члени домашнього господарства : проблеми правового статусу

Автор(и)

  • Н.П. Мокрицька доцент кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0318-5285

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.21

Ключові слова:

домашня праця, трудовий договір, члени домашнього господарства, домашнє господарство

Анотація

У статті проведено  комплексне дослідження правового статусу членів домашнього господарства як суб’єкта у трудових відносинах щодо застосування домашньої праці відповідно до Конвенції МОП про гідну працю домашніх працівників, стану її імплементації в Україні, внесення пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства з метою ефективної реалізації прав домашніх працівників.

Актуальність теми обумовлено тим, що Україна наблизилася до завершення процесу ратифікації Конвенції МОП про гідну працю домашніх працівників. Наразі розроблений відповідний законопроект, який має на меті доповнити Кодекс законів про працю України положеннями, які спрямовані на регулювання відносин домашніх працівників за трудовим договором з фізичною особою. Відтак домашні працівники будуть введені у сферу дії трудового права, а члени домашнього господарства набудуть повноважень роботодавця у межах дії трудового договору. При цьому стороною трудового договору – роботодавцем стане один з членів домашнього господарства.

Зроблено спробу визначати поняття та ознаки членів домашнього господарства на основі аналізу Конвенції МОП про гідну працю домашніх працівників, чинного законодавства України та результатів проведеної законопроектної роботи. Зокрема, в Україні запропоновано використовувати домашню працю на основі трудового договору лише фізичним особам, які передусім об’єднані такими важливими ознаками як спільне проживання в одному жилому приміщенні (жилому будинку) або його частині, ведення спільного господарства, повністю або часткове об'єднання своїх коштів та їх витрати. Доведено необхідність відносити до членів домашнього господарства і осіб, які хоч і не підпадають під ознаки членів домашнього господарства, але є членами сім’ї у розумінні ст. 3 Сімейного кодексу України.

Аргументовано, що у Конвенції використовується для позначення роботодавця термін «household», що у перекладі з англійської мови означає як групу людей, які проживають разом так і застосується до будинку, квартири та людей, які там проживають. Обґрунтовано вважати, що Конвенція не забороняє застосувати домашню працю юридичним особам, але дозволяє встановлювати обмеження національним законодавством.

Посилання

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю ; Наказ Мінпраці України від 08.06.2001 р. № 260 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0554-01#Text (дата звернення 21.12.2022)

Конвенції МОП про гідну працю домашніх працівників від 16.06.2011 р. № 189. URL : https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/fp=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C189:NO (дата звернення 21.12.2022)

Рекомендація МОП № 201 про гідну працю домашніх працівників від 16.06.2011р. URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R201:NO (дата звернення 21.12.2022)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників № 5695-1 від 09.07.2021 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72468 (дата звернення 21.12.2022)

Погорєлова О. Міжнародні стандарти щодо регулювання домашньої праці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 3(110)/2019. C. 25-28 URL : http://visnyk.law.knu.ua/images/articles/N_110_2019_Pohorielova.pdf

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення 21.12.2022)

Наньєва М. І. Укладення трудового договору за законодавством України та окремих зарубіжних країн. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (081Право). Одеса. 2017. 210 с.

Римар І.А. Правове регулювання індивідуальних трудових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 Одеса, 2015. 210 с.

Бартків А. Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. К.,2012. 20 с.

Яковлєв О. А. Правові засади встановлення умов праці за трудовим законодавством України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Харків, 2019. 460 с.

Cambridge Dictionary URL : https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/household

Giordano, C. (2022). Analysis of Contemporary Paid Domestic Work in Europe: Similarities and Differences Between EU Member States. In: Ethnicisation and Domesticisation. Migration, Diasporas and Citizenship. Palgrave Macmillan, Cham. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-031-16041-7_3

Domestic workers across the world: global and regional statistics and the extent of legal protection / International Labour. Geneva: ILO, 2013 URL : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_173363.pdf

Chieregato, E. The first CJEU decision on domestic workers: the role of EU equality law in challenging unjustified exclusions from labour rights and social protections URL : https://europeanlawblog.eu/2022/03/08/the-first-cjeu-decision-on-domestic-workers-the-role-of-eu-equality-law-in-challenging-unjustified-exclusions-from-labour-rights-and-social-protections/

Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17#Text (дата звернення 21.12.2022)

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про домашніх працівників № 189 : проєкт Закону України URL : https://me.gov.ua/Documents/Detail?id=5625942e-d97a-439e-a7c9-2c35900155f1&lang=uk-UA&title=ProktZakonuUkrainiProRatifikatsiiuKonventsiiMizhnarodnoiOrganizatsiiPratsiProDomashnikhPratsivnikiv189- (дата звернення 21.12.2022)

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення 21.12.2022)

Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справах зі спорів, що виникають між особами, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі. 2020. 35 c. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_KCS_podr_1.pdf

Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. № 5464-X URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89#w1_1 (дата звернення21.12.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право