Соціальне підприємництво: здійснення конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність

Автор(и)

  • Е.Р. Форкош cтудент 2 курсу магістратури, юридичного факультету Ужгородського національного університету, Ukraine
  • Д.М. Бєлов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, Заслужений юрист України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.22

Ключові слова:

прибуток, правовідносини, держава, гарантування державою прав, конституційна свобода, свобода вибору

Анотація

У статті аналізується категорія свободи підприємницької діяльності. Опрацьовуються нормативно-правові запоруки підприємницької діяльності, закріплені у Конституції України. Здійснення конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність – це поетапна реалізація у правомірній поведінці учасниками підприємницьких правовідносин законодавчо закріплених домовленостей і відповідальності, що сприяють одержанню матеріальних і духовних благ у сфері виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і здійснення торгівлі, тощо.
Важливість розгляду питання конституційного гарантування права на підприємницьку діяльність зумовлена декількома причинами, зокрема: законодавча база України у сфері господарських правовідносин визначається деякою невпорядкованості і неузгодженістю, та потребує модернізування; а сучасний стан втілення конституційного права на підприємницьку діяльність є незадовільним. З огляду на це постає невідкладна потреба наукового усвідомлення ефективного законодавчого механізму реалізації конституційних гарантій на підприємницьку діяльність. Підтримка держави у здійсненні особою конституційного права на підприємницьку діяльність повинно реалізовуватись шляхом позитивного впливу на утворення гарантій вказаного права, тому необхідно долучити увесь комплекс юридичних засобів з метою дотримання державними органами необхідних умов для ефективної реалізації належного людині і громадянину права.
Передбачені у Конституції України гарантії права на підприємницьку діяльність де-не-де мають нормативний характер. У першу чергу, це пов’язано з тим, що нормативно-правові акти, конкретизуючи Конституцію України, містять деякі незлагодженості та прогалини.
Стосовно фіксування цих гарантій на конституційному рівні, то право на підприємницьку діяльність показує за необхідне виділити блок присвячений економічній сфері, який буде утворювати системний вплив на зміст поточного законодавства та прикладний механізм втілення таких гарантій. Питання створення державою домовленостей для відповідного функціонування підприємницької діяльності невід’ємні від розуміння та правового забезпечення, що повинна відіграватись в реалізації гарантій підприємництва для чого й необхідний ефективний правовий механізм управління економікою та створення тих умов для заняття підприємницькою діяльністю; та створення окремих напрямів і критеріїв для досягнення та забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність.

Посилання

Ковач А. Охорона й захист державою конституційного права людини на підприємництво. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 5 Т.1 С. 88–92.

Олійник А.Ю. Конституційне право особи на підприємницьку діяльність в Україні. Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні: Всеукраїнська наук.-практ. конф. Київ: КНУТД 2017.

Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навчальний посібник. Київ: Атіка. 2004. 464 с.

Кучеренко А.В. Конституційне право людини на підприємництво. Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2013. № 2(5). С. 38–44.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoвий статус особи: базові підходи. Конституційно-правові академічні студії. 2020. № 1. С. 22–25.

Бєлов Д.М. Конституційно-правoвий статус людини і громадянина: окремі питання теорії констуціоналзму. Часопис Київського університету права. 2020. № 4. С. 77–79.

Бєлов Д.М., Громовчук М.В. Конституційно-правoві засади статусу особи: окремі аспекти. Аналітично-порівняльне право. № 1. 2021. С. 21–26.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М., Принцип гуманізму, як основоположний принцип побудови сучасної правової держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 65. С. 46–50.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Гуманізм як філософсько-правова категорія в умовах формування нової парадигми в праві. Аналітично-порівняльне право. №3/2022. С. 22–24.

Бєлова М.В., Марцеляк М.О. Принцип гуманізму, як передумова змісту окремих категорій прав людини. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 73(5). 2022. С. 33–35.

Dmytro Byelov. Social entrepreneurship as a modern institute of business and human interaction. European Socio-Legal and Humanitarian Studies. 2022. Issue 2. P. 20–23.

Бєлов Д.М., Росул Н.О. Соціальне підприємництво в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина. Аналітично-порівняльне право .№5. 2022. С. 33–36.

Бєлов Д.М., Росул Н.О. Соціальне підприємництво як елемент механізму реалізації конституційних прав громадян. Матеріали міжнародного круглого столу «Праця та її оплата, відпочинок в умовах війни: конституційні гарантії та раціональні можливості» (18 листопада 2022 року).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення