Окремі проблемні аспекти використання органами національної поліції в якості доказів в справі про адміністративне правопорушення результатів отриманих під час застосування технічних приладів та спеціальних технічних засобів

Автор(и)

  • М.М. Гецко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Я.В. Ступник кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.35

Ключові слова:

поліція, застосування технічних засобів та спеціальних технічних приладів, проведення заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, докази, розгляд справи про адміністративне правопорушення, з’ясування питання про винуватість чи невинуватість особи

Анотація

Автори відзначають, актуальність статті полягає в тому, що результати які отримані поліцією в процесі застосування нею технічних засобів та спеціальних технічних приладів в ході виконання покладених на неї завдань та
здійснення повноважень, визначених законом, зокрема, під час проведення заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, можуть бути використані як докази під час розгляду справи про
адміністративне правопорушення та з’ясування питання про винуватість чи невинуватість особи яка притягується до адміністративної відповідальності. Доводиться, що дотримання поліцейським належної нормативно-правовової
реґламентація використання технічних засобів та спеціальних технічних приладів під час проведення заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення є однією з визначальних умов ефективності
профілактики та протидії правопорушенням.
Проаналізовано чинне національне законодавство, на основі якого здійснюється нормативно-правова реґламентація використання поліцейськими технічних засобів та спеціальних технічних приладів під час проведення заходів
забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення та правозастосовна практика. Запропоновано певні шляхи вдосконалення діяльності поліцейських у сфері застосування нею технічних засобів та спеціальних технічних приладів, зокрема, в ході проведення заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, та використання їх результатів в якості доказів, що відповідали б критеріям передбачених законодавством під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Саме тому метою статті є: підкреслення того, що застосування поліцейськими технічних засобів та спеціальних технічних приладів під час проведення заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення та використання їх результатів в якості доказів, має ґрунтуватись на суворому дотриманні нормативно-правових процедур, що регламентують використання таких засобів та приладів.
У результаті аналізу зазначених наукових доктрин і норм чинного законодавства України автори приходять до висновку, що не дотримання поліцейськими нормативно-правових процедур, що регламентують використання таких технічних засобів та спеціальних технічних приладів в ході виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, призводить до визнання здобутих за їх допомогою результатів фіксації правопорушення недопустимим доказом в справі про адміністративне правопорушення, оскільки в ч.З ст.62 Конституції України чітко зазначено, що обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. 

Посилання

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Tex (дата звернення: 08.12.2022).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VІІІ / Голос України від 06.08.2015 № 141–142.

Інструкцї із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, що затверджена Наказом МВС України № 1026 від 18.12.2018 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 р. за № 28/32999. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19#Text (дата звернення: 08.12.2022).

Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров`я України № 1452/735 від 09.11.2015 року URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text (дата звернення:08.12.2022).

Застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Аналіз закордонного досвіду : методичні матеріали для працівників підрозділів поліції / [уклад. В. А. Коршенко, М. В. Мордвинцев, Ю. В. Гнусов, В. В. Чумак, В. А. Світличний] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 44 с.

Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» / Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря та ін. ; за заг. ред. Т. П. Мінки. Харків: Право, 2016. 178 с.

Когут О.В. Проблемні питання Закону України «Про Національну поліцію» / Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 244-258.

Безсмертний Е. О. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються органами внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків : Університет внутрішніх справ, 1997. 155 с.

Домброван Н. В., Ізбаш К. С. Превентивні заходи реагування поліції на правопорушення. Соціально-правові студії. 2020. Випуск 3 (9). С. 84-90.

Будь О. А. Характеристика системи превентивних поліцейських заходів крізь призму норм адміністративного законодавства України. Прикарпатський юридичний вісник. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3_2018/15.pdf C.62-65 (дата звернення 07.12.2022).

Справа про адміністративне правопорушення № 346/3940/21. Матеріали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101212990 (дата звернення 07.12.2022).

Справа про адміністративне правопорушення №216/5226/16-а. Матеріали Верховного Суду. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83105370 (дата звернення07.12.2022).

Нормативно-директивні документи МОЗ України. URL: https://mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php (дата звернення 07.12.2022).

Пчелін В.Б. Особливості нормативно-правової регламентації використання поліцейськими спеціальних технічних засобів для проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння. Юридичний науковий електронний журнал. № 2/2021 С.193-195.

Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів : Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 465/2011. Офіційний вісник України. 2011. № 29. Ст. 1271.

Справа про адміністративне правопорушення № 759/21201/19. Матеріали Київського апеляційного суду м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87702353 (дата звернення: 08.12.2022).

Справа про адміністративне правопорушення № 404/2267/18. Матеріали Бориспільського міськрайонного суду Київської області м. Києва Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75435494 (дата звернення:08.12.2022).

Справа про адміністративне правопорушення № 520/5569/18. Матеріали Апеляційного суду Одеської області м. Одеси. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76340998 (дата звернення: 08.12.2022).

ДСТУ EN 15964:2018 (EN 15964:2011, IDT) ДСТУ EN 15964:2018

(EN 15964:2011, IDT). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0404774-18#Text (дата звернення: 08.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право