Фахова передвища освіта як об’єкт публічного адміністрування

Автор(и)

  • П.С. Лютіков доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6173-0128
  • Д.В. Приймаченко доктор юридичних наук, професор, проектор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8504-2450

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.42

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, освіта, публічне адміністрування, система, фахова передвища освіта

Анотація

У статті зроблено спробу розглянути, на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел, фахову передвищу освіту як об’єкт публічного адміністрування. Зокрема, зазначено, що мета фахової передвищої освіти має загальний та індивідуальний (спеціальний) характер, широке та вузьке розуміння. У вузькому розумінні фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток певного рівня кваліфікації, який буде підтверджувати здатність особи виконувати спеціалізовані завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях. Загальною метою фахової передвищої освіти є – забезпечення сталого соціального, економічного та інноваційного розвитку держави за рахунок якісної підготовки конкурентоздатного людського капіталу та посилення зв’язку суспільства та
фахової передвищої освіти.
У свою чергу, під час окреслення принципів публічного адміністрування у сфері фахової передвищої освіти авторами запропоновано відштовхуватися від відповідних засад державної політики у цій сфері, закрпілені у спцеіальному законі. Серед компонентів системи фахової передвищої освіти окреслено: заклади фахової передвищої освіти; галузі знань і спеціальності; ліцензійні умови провадження освітньої діяльності; стандарти фахової передвищої освіти; органи, що здійснюють управління, нагляд та контроль у сфері фахової передвищої освіти; науково-методичні (навчально-методичні) установи; учасники освітнього процесу.
Сформульовано тезу про те, що фахова передвища освіта як об’єкт публічного адміністрування – це соціальна система, що складається із відповідних взаємопов’язаних компонентів, що функціонують за рахунок вертикальних та горизонтальних зв’язків внутрішнього та зовнішнього характеру з метою забезпечення сталого соціального, економічного та інноваційного розвитку держави за рахунок якісної підготовки конкурентоздатного людського капіталу
та посилення зв’язку суспільства та фахової передвищої освіти.

Посилання

Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Андрєєв А.В. Сфера освіти як об’єкт публічного адміністрування. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 146–151.

Шаповал Р.В. Адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в Україні: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Харків, 2011. 372 с.

Комзюк В.Т. Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України. Форум права. 2017. № 5.

С. 181–188. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_5_28.pdf.

Савіщенко В.М. Організаційне та правове забезпечення освіти і науки в Україні: дис. … докт. юрид. наук: спец. 12.00.07

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Дніпро, 2016. 520 с.

Щокін Р.Г. Освіта як об’єкт публічного адміністрування: адміністративно-правовий аспект. Право і суспільство. 2018. № 4. Ч. 1. С. 201–205.

Хомишин І.Ю. Правове регулювання фахової передвищої освіти в Україні. Вісник Національного університету «Львівська

політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 24. С. 134–138.

Пелішенко О.Р. Особливості сучасного стану адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері

фахової передвищої освіти. Право і суспільство. 2022. № 4. С. 315–320.

Про фахову передвищу освіту: Закон України від 06 червня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право