Міжнародні договори як джерела кримінально-правої політики

Автор(и)

  • О.В. Острогляд кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка», професор кафедри права та публічного управління ЗВО «Університет Короля Данила», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0003-3075

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.50

Ключові слова:

джерело, кримінально-правова політика, міжнародний договір, Європейський Союз, імплементація, конвенція

Анотація

Дана стаття присвячена розгляду багатоманітності підходів до поняття джерельної бази кримінально-правової політики, а також її складових, зокрема, міжнародних договорів. Подано визначення поняття кримінально-правової політики. Також розкрито характеристику основного підходу до розуміння джерел кримінально-правової політики при якому перелічуються види джерел, які в сукупності і є джерелами кримінально-правової політики. Вказано, що такими виступають: Конституція України; Закони України (в першу чергу, Кримінальний кодекс України та інші закони); підзаконні нормативно-правові акти, у випадку, якщо вони визначають концептуальні підходи кримінально-правової політики або конкретні заходи її реалізації; судовий прецедент (Рішення ЄСПЛ щодо України, а також рішення, які містять усталену правову позицію ЄСПЛ; Рішення Конституційного Суду України; Постанови Пленуму Верховного Суду України, коли вони визначають загальні засади, напрями та межі застосування матеріального кримінального права, а також при визначенні конкретних напрямів та меж застосування кримінального закону, що визначає відповідальність за конкретні види злочинних діянь; Правові позиції Верховного Суду); Міжнародні договори, ратифіковані Україною, які так чи інакше впливають на національне кримінальне законодавство. При характеристиці міжнародних договорів, як джерел кримінально-правової політики, було акцентовано увагу на тому, що їх можна умовно поділити на три групи:

- ті, що визначають концептуальні підходи до боротьби із злочинністю в цілому; - ті, що визначають підстави та межі кримінальної відповідальності за вчинення відповідних видів злочинів та потребують для реалізації видання національних нормативних правових актів;

- ті, що визначають підстави та межі кримінальної відповідальності за вчинення відповідних видів злочинів та діють безпосередньо.

Посилання

Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 243 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Вибрані праці / П.Л. Фріс. Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. 652 с.

Комяхин В. П. Теоретические основы построения Обшей части российского уголовного права / Предисловие профессора, доктора юридических паук А. В. Наумом. СПб.: Издательство я Юридический центр Пресс», 2002. 348 с.

Лопашенко Н. А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. 608 с.

Острогляд О.В. Основні положення кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) [Текст] : навчальний посібник [в схемах та визначеннях, практичні завдання. 3-тє вид., переробл. та допов. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2021. 340 с.

Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Указ Президії Верховної Ради Української РСР // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1964, N 13, ст. 199

Пузиков Р.В. Сущность юридической доктрины как источника права // Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 4, С. 133-138

Узунова О.В., Узунов П.П. Міжнародні договори України як джерела кримінально-правової політики // Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: Матеріали міжнародної наукової конференції, Донецьк, 17-18 листопада 2006 року. Донецьк: Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. С. 127-131

Чекан Н.М. Джерела кримінально-правової політики у сфері боротьби зі злочинами, пов’язаними з порушенням законодавства про працю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 2010. №3. С. 311-318

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право