Гарантії реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав працівників органів прокуратури як складова частина їх правового статусу

Автор(и)

  • О.І. Кисельова доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5625-0952
  • Т.В. Шлапко кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1619-3831
  • М.Г. Хлус студентка ІV курсу бакалаврату Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.30

Ключові слова:

органи прокуратури, трудові правовідносини, вдосконалення гарантій реалізації трудових прав працівників органів прокуратури, реалізація соціально-забезпечувальних прав органами прокуратури

Анотація

У статті розглянуто механізми реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав працівників органів прокуратури. Авторами досліджено, що на працівників прокуратури розповсюджуються як загальні норми трудового законодавства (норми Кодексу законів про працю України), так і спеціальні, встановлені Законом України «Про прокуратуру», що підкреслює особливий правовий статус цих працівників.

Набуття працівниками прокуратури правового статусу як суб’єктів трудового права дає можливість реалізації їх конституційних прав та обов’язків. Зазначені елементи правового статусу працівників прокуратури варто розглядати у тісному зв’язку з трудовими правовідносинами, у яких беруть участь ці працівники. Авторами визначено, що складовою частиною правового статусу працівників органів прокуратури є гарантії реалізації трудових та соціально-забезпечувальних прав – це правові норми, що встановлюють способи та засоби, за допомогою яких забезпечуються права та свободи працівників прокуратури, їх захист та відновлення під час виконання службово-трудових функцій чи після виходу ними на пенсію.

У ході дослідження було виявлено, що важливу роль у вдосконаленні положень законодавства України у сфері трудових та соціально-забезпечувальних відносин з прокурорами відіграє ознайомлення із міжнародними нормативними актами (Висновок консультативної ради європейських прокурорів № 9 (2014) (Римська хартія), Висновок № 13 (2018) Консультативної ради європейських прокурорів), що регулюють питання трудових та соціальних гарантій для працівників прокуратури. Було досліджено проблемні аспекти та прогалини положень українського законодавства у сфері трудових та соціально-забезпечувальних правовідносин з прокурорами. Також авторами були напрацьовані шляхи їх усунення шляхом збереження існуючих і створення нових норм, які відповідають національним особливостям.

Посилання

Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 27.11.2022).

Іванова Г. С. Соціально-правове забезпечення та гарантії діяльності працівників прокуратури в умовах реформування органів прокуратури України. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1. С. 70–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2015_1_12.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 29.11.2022)

Краєвська В. О. Сутність та особливості трудових правовідносин, що виникають у зв’язку зі вступом особи на державну службу до прокуратури України. Актуальні проблеми права: теорія i практика. 2013. № 27. 301–307. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/app_2013_27_42.pdf.

Про затвердження Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України: Наказ Генерального Прокурора від 10.02.2022 р. № 25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0025905-22#top (дата звернення: 27.11.2022).

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#top (дата звернення: 27.11.2022).

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#top (дата звернення: 27.11.2022).

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n188 (дата звернення: 28.11.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Данилюка Степана Івановича та Литвиненка Олексія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини двадцятої статті 86 Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. Справа № 3-209/2018(2413/18, 2807/19). 13 грудня 2019 року № 7-р(II)/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va07p710-19#n36 .

Безкровний Є. А. Реалізація прокурором права на пенсійне забезпечення. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 8–16. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/10-2016/01/bezkrovnyj.pdf .

Авраменко О. І. Проблеми правового регулювання робочого часу працівників прокуратури. Актуальні проблеми юридичних наук. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 4. Том 2. 2018. С. 215–219. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/44.pdf.

Європейські норми та принципи щодо прокурорів (Римська хартія): Висновок консультативної ради європейських прокурорів № 9 (2014) від 17 грудня 2014. Strasbourg, 2014 / Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/168074738b%C2%A0 (дата звернення: 21.04.2022).

Незалежність, підзвітність та етика прокурорів: Висновок Консультативної ради європейських прокурорів № 13 (2018) від 23 листопада 2018 року. Страсбург, 2018 / Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/opinion-13-ccpe-2018-ukr/1680939322.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення