Особливості розгляду судових справ, пов’язаних із обмеженням юрисдикційного імунітету держави

Автор(и)

  • О.Г. Бортнік кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7816-0387
  • Т.В. Степаненко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2323-987X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.20

Ключові слова:

юрисдикційний імунітет держави, судовий імунітет, імунітет в праві, ефективність судочинства, справедливий судовий розгляд, цивільне судочинство за участю іноземних осіб

Анотація

У статті досліджуються питання визначення особливостей процедури розгляду судом цивільних справ за позовами до іноземної держави, що пов’язані із обмеженням юрисдикційного імунітету іноземної держави. Проаналізовано зміст Європейської конвенції про імунітет держав 1972 р. та Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власність 2004 р., положення яких визнані міжнародними та національними судами як такі, що відображують норми міжнародного звичаєвого права. Звернено увагу на те, що окрім визначення форми, в якій може мати місце відмова держави від імунітету, переліку категорій справ, у яких держава не користується імунітетом в суді іншої держави-учасниці, вказані міжнародні акти також закріплюють процедурні правила судового розгляду відповідних справ, зокрема вимоги щодо обов’язкового інформування іноземної держави про поданий до неї позов та результати його розгляду. Зазначено, що згідно з нормами міжнародного звичаєвого права у випадку незастосування юрисдикційного імунітету іноземної держави-відповідача, однією з обов’язкових складових процедури розгляду судом вимоги до відповідача-іноземної держави є належне повідомлення відповідача-іноземної держави про пред’явлені до неї позовні вимоги та про результати їх розгляду судом. Невиконання наведених процедурних вимог може створити в майбутньому перешкоди для подальшої реалізації судових рішень у відповідних справах, зокрема, щодо можливості звернення цих судових рішень до примусового виконання на території інших держав. Зазначено, що у справах про відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю та майну фізичних осіб внаслідок збройної агресії РФ, позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду про відсутність необхідності повідомляти країну-відповідача про судове провадження за відповідним позовами є спірною. Звернено увагу, що відповідна практика національних судів здійснюється у порушення інституалізованих міжнародною спільнотою правил формальної, змістовної та процедурної справедливості, обмежує легітимні інтереси осіб, що зазнали шкоди від військової агресії, переводячи їх права у статус легітимних очікувань, оскільки може мати негативні наслідки для реалізації судових рішень, з огляду на проаналізовані положення міжнародного права. Зроблено висновок про необхідність врегулювання питання повідомлення держави-відповідача у справах про відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю та майну фізичних осіб внаслідок збройної агресії РФ.

Посилання

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#n342 (дата звернення: 20.07.2023).

Постанова Верховного Суду від 14.04.2022: справа № 308/9708/19, провадження № 61-18782св21// Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104086064 (дата звернення: 20.07.2023).

Постанова Верховного Суду від 18.05.2022: справа № 428/11673/19, провадження № 61-8291св21// Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104635313 (дата звернення: 25.07.2023).

Король В.І. Міжнародно-правові детермінанти та бар’єри обмеження юрисдикційного імунітету держав // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права): у 2 т.: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 1. С. 397–400.

Атаманова Ю., Цірат Г. Судовий імунітет держави та нові виклики перед міжнародним правом // lcf.ua: сайт. 13.07.2022. URL:https://lcf.ua/thoughtleadership/international-arbitration/sudovijimunitet-derzhavi-ta-novi-vikliki-peredmizhnarodnim-pravom/ (дата звернення: 20.07.2023).

Черняк Ю. Юрисдикційний імунітет іноземної держави у цивільних справах про відшкодування шкоди: Qui Vadis. // Судово-юридична газета. sud.ua: сайт. 13.03.2022. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/232109-yurisdiktsiyniy-imunitet-inozemnoyi-derzhavi-u-tsivilnikh-spravakh-pro-vidshkoduvannya-shkodi-qui-vadis (дата звернення: 20.07.2023).

Водянніков О. Мистецтво юридичної війни: як позбавити державу-агресора юрисдикційних імунітетів // lb.ua: сайт. 18.07.2022. URL:https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/523500_mistetstvo_yuridichnoi_viyni_yak.html (дата звернення: 20.07.2023).

European Convention on State Immunity (ETS № 074). Basle, 16 May 1972. // Council of Europe: сайт. URL: https://rm.coe.int/16800730b1 (дата звернення: 20.07.2023).

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. New York, 2 December, 2004. // United Nations Treaty Collection: сайт. URL:https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx-?src=TREATY&mtdsg_no=III-13&chapter=3&clang=_en#EndDec (дата звернення:20.07.2023).

Case of Oleynikov v. Russia (Application no. 36703/04), 14 March 2013 // HUDOC-European Court of Human Rights: сайт. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117124 (дата звернення:20.07.2023).

Case of Sabeh El Leil v. France (Application no. 34869/05), 29 June 2011 // HUDOC-European Court of Human Rights: сайт. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105378 (дата звернення:20.07.2023).

Case of Cudak v. Lithuania (Application no. 15869/02), 23 March 2010 // HUDOC-European Court of Human Rights: сайт. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97879 (дата звернення:20.07.2023).

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) // International Court of Justice: сайт. URL: https://www.icj-cij.org/case/143 (дата звернення:20.07.2023).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 04.11.1950 // База даних (БД) «Законодавство України» / ВР України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 23.03.2023).

Конвенція про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах: від 02.07.2019 // База даних (БД) «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973%20001-19#Text (дата

звернення: 20.07.2023).

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах: від 22.01.1993 // База даних (БД) «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009#Text (дата звернення: 20.07.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право