Захист персональних даних в цивільних правовідносинах: вітчизняне правове забезпечення крізь призму практики Європейського суду з прав людини

Автор(и)

  • О.А. Тимошенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0006-1949

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.27

Ключові слова:

захист персональних даних, практика Європейського суду з прав людини, законодавство, інформаційне право

Анотація

Вказується, на початку ХХІ століття, як в Україні, так і в усьому цивілізованому світі, суттєво активізувався розвиток інформаційних технологій, відбулась трансформація уявлень суспільства про цінність інформації та змінився ступень втручання держави у цю сферу. Інтенсивність передачі, обробки інформації за рахунок невпинного технічного розвитку вплинула на зростання потреб, можливостей передачі та обробки персональних даних. Усе більше сфер суспільного життя потребує отримання від особи інформації про неї як гласним, так і негласним способом, а нові технології розширюють фактичні можливості задоволення такої потреби. У зв’язку із цим актуальними стають питання забезпечення захисту персональних даних, стану його правового забезпечення, практики такого забезпечення в Україні, з урахуванням досвіду країн ЄС, практики ЄСПЛ. У статті досліджено правове забезпечення захисту персональних даних в Україні з огляду на практику Європейського суду з прав людини, а також особливості здійснення захисту персональних даних в сучасних умовах воєнного стану.
Підкреслена ієрархічність джерел регулювання захисту персональних даних та їх наявність на всіх рівнях законодавства. Охарактеризовано конституційно-правовий рівень правового забезпечення захисту персональних даних, представлений сукупністю норм Конституції (ст.ст. 3, 17, 32, 34, 55 тощо) та рішення Конституційного Суду України як акти негативної правотворчості у сфері захисту персональних даних. Охарактеризовано регулювання захисту персональних даних окремими нормами Цивільного кодексу України (ст. ст. 286. 301, 301 тощо). Здійснено огляд правового забезпечення захисту персональних даних в Україні на рівні спеціального закону, інших законодавчих актів, а також на підзаконному рівні. Надано характеристику міжнародно-правовому механізму захисту персональних даних. Були визначені особливості захисту персональних даних в умовах воєнного стану в Україні. Надана характеристика практиці ЄСПЛ як елементу правового забезпечення захисту персональних даних та висвітлені ключові позиції ЄСПЛ в цій сфері у справах «Leander v. Sweden», «Rotaru V. Romania», «Catt v. United Kingdom», «S. & Marper v. United Kingdom», GSB v. Switzerland» тощо. Були визначені основні напрямки вдосконалення існуючого правового забезпечення захисту персональних даних в Україні: вдосконалення законодавчого визначення поняття «персональні дані» у відповідності із Загальним регламентом захисту персональних даних; закріплення на рівні окремої норми спеціального закону принципів захисту персональних даних; встановлення особливих вимог до захисту, обробки «чутливих даних»; врегулювання збору cookies, які містять персональні дані тощо.

Посилання

Бем М.В., Городинський І.М. та ін. Захист персональних даних: Правове регулювання та практичні аспекти. Київ: К.І.С., 2015. 220 с. URL: https://rm.coe.int/1.

Єсімов С.С. Захист персональних даних у контексті розвитку динамічних систем. Науковий вісник державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 198–207. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?.

Рогова О.Г. Захист персональних даних у законодавстві Європейського союзу. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-3/doc/5/05.pdf.

Кулініч О.О. Інформація як об’єкт цивільних прав. Університетські наукові записки. № 3. 2005. С. 126–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2005_3_24.

Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. 463 с.

Стефанчук Р.О. До питання забезпечення цивільно-правової охорони приватного життя фізичної особи: досвід України та Німеччини. Університетські наукові записки. № 4 (16). 2005. С. 68–72.

Конституція України: від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України (ВВР) № 30. 1996. с. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України від 20.01.2012 р. № 2-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-1.

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 11.10.2018 р. № 7-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-18#Text.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297- VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст. 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Кримінальний процесуальний Кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст. 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1–212-24): Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984,. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Європейська конвенція з прав людини з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколів № 11, 14 та 15 з Протоколами № 1, 4, 6, 7, 12, 13 та 16 / URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.

Керівні принципи ООН регламентації комп’ютеризованих картотек, що містять дані особистого характеру від 14 грудня 1990 р. URL: https://www.refworld.org/pdfid/3ddcafaac.pdf.

Базові принципи захисту недоторканності приватного життя і транскордонних потоків персональних даних схвалені Рекомендацією Ради ОЕСР від 23 вересня 1980 р. у редакції 2013 р. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guidelines-on-the-protection-ofprivacy-and-transborder-flows-of-personaldata_9789264196391-en#page8.

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994.

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2130-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2130-20#Text.

Про державну реєстрацію геномної інформації людини: Закон України від 9 липня 2022 р. № 2391-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#n26.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст. 260. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Leander v. Sweden, [1987] 9 EHRR 433, App. № 9248/81, Judgment of 26 March 1987. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57519%22]}.

Amann v. Switzerland, App. № 27798/95, Judgment of 16 February 2000. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Amann%20v.%20Switzerland%22].

Rotaru V. Romania App. № 28341/95, Judgment of 4 May 2000. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58586%22]}.

Catt v. United Kingdom, App. № 43514/15, Judgment of 24 January 2019. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-189424%22]}.

S. & Marper v. United Kingdom. № 30562/04; 30566/04, Judgment of 4 December 2008. URL: https://privacy.khpg.org/1604922587GSB v. Switzerland, App. № 28601/11, Judgment of 22 December 2015. URL: https://sites.suffolk.edu/lawreview/2017.

Про захист персональних даних: Проект Закону 8153 від 25.10.2022. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40707.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право