Особливості профілактики правопорушень в сфері податків і зборів

Автор(и)

  • Ю.О. Подолян кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5063-4018

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.44

Ключові слова:

правопорушення, податки і збори, економічний розвиток, податкова система, профілактика правопорушень

Анотація

Стаття є дослідженням особливостей профілактики правопорушень у сфері податків і зборів. Зокрема встановлено, що податки та збори відіграють важливу роль у фінансовій системі країни, забезпечуючи фінансові ресурси для здійснення державних функцій, розвитку інфраструктури та соціальних програм. Ефективна система оподаткування впливає на фінансову стійкість держави та сприяє її економічному розвитку. Досліджено, що адміністративна та кримінальна відповідальність є важливими аспектами боротьби з порушеннями в сфері податків. Адміністративна відповідальність включає застосування штрафів, пені та інших санкцій у разі недотримання податкових обов’язків. Кримінальна відповідальність передбачає притягнення до відповідальності осіб, які умисно порушують податкове законодавство, зокрема шляхом ухилення від сплати податків чи незаконної операцій з податковими зобов’язаннями. У статті детально розглядаються особливості профілактики правопорушень у сфері податків та зборів, які включають ряд заходів. Встановлено, що перш за все, необхідно підвищувати освіченість громадян і підприємств щодо податкових норм та обов’язків. Широкий доступ до інформації про податкові правила та наслідки порушення законодавства сприяє свідомому виконанню податкових зобов’язань. Визначено, що другою особливістю є налагодження ефективного механізму контролю та перевірки дотримання податкового законодавства. Це включає налагодження системи аудиту та розслідування податкових правопорушень з використанням сучасних інформаційних технологій. Такий контроль допомагає виявляти порушення та забезпечує ефективне реагування на них.
Конкретизовано, що встановлення жорстких санкцій за порушення податкового законодавства є ще однією важливою складовою профілактики. Ефективна система штрафів та покарань виступає як запобіжний захід та стримуючий фактор для потенційних порушників. Однак, важливо забезпечувати справедливість та прозорість при застосуванні санкцій, уникати надмірного тиску на платників податків та зборів. З’ясовано, що досить важливим є співробітництво між державними органами, такими як податкова служба, правоохоронні органи та судова система, має велике значення у профілактиці та припиненні порушень в сфері податків. Взаємний обмін інформацією та координація дій допомагають ефективніше реагувати на податкові правопорушення та притягати винних до відповідальності.
Отже, профілактика правопорушень в сфері податків та зборів є важливим елементом забезпечення фінансової стійкості держави та стимулювання її економічного розвитку.

Посилання

Василенко С.В. Удосконалення чинного податкового законодавства України в частині попередження податкових правопорушень. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 1 (26), 2019. С. 44–48.

Гриджук І.А. Удосконалення механізму реалізації державної політики щодо здійснення податкового контролю. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1359 (дата звернення: 16.07.2023). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.25.

Задорожний О.С. Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та основні положення їх розслідування: дис.... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.С. Задорожний; Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2005. 220 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон від 07.12.1984 № 8073- X. Відомості Верховної Ради України. URL: https://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. URL: https://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2015. 330 с.

Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків: Наказ ДФС України від 31.07.2014 № 22 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0022872-14#Text.

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України; Стратегія від 03.03.2021 № 179. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text.

Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: Наказ Національної поліції України від 07.11.2015 р. № 81. Офіційний сайт Національної поліції України. URL: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1813727.

Скриньковський Р., Назар Ю., Ковалів М., Єсімов С., Павленчик А. Заходи адміністративного примусу у сфері податків і зборів в Україні. Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2022. Vol. 8. No 6. С. 2001–2008.

Фінансове право України: навчальний посібник / М.В. Ковалів, С.С. Єсімов, І.М. Проць, Р.М. Скриньковський, Ю.Р. Лозинський. Львів: СПОЛОМ, 2022. 394 с.

Щитвинчук І. Податковий контроль: напрями удосконалення. ЖДТУ. Економічні науки. 2015. № 2 (48). С. 190–193.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право