Мовна компетентність як елемент професійної компетентності держаних службовців в Україні

Автор(и)

  • О.М. Шевчук доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4864-7316
  • М.С. Ковтун кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4541-2581
  • В.О. Спасенко кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3260-2001

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.48

Ключові слова:

мова на держаній службі, мовна політика, державна служба, персонал на державній службі, державні службовці

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мовної компетентності державних службовців як важливого елементу професійної компетентності. У цьому контексті реформа інституту державної службу, що відбувається в умовах воєнного стану потребує підготовки нової генерації державних службовців, формування перспективного кадрового резерву. Мова йде про створення високопрофесійного корпусу державної службу – осіб, що компетентні у певній галузі, які володіють відповідними знаннями та здібностями, що дають змогу ефективно діяти у відповідній сфері, а за допомогою високорозвиненої мовної компетентності – розширювати комунікативний простір.
На підставі опрацьованого матеріалу встановлено, що професійна компетентність, якої вимагають від державних службовців, можлива лише за умови належного рівня мовних і комунікативних навичок, що демонструє володіння державною мовою.
Важливе значення має вплив державної мовної політики на формування мовних компетенцій державних службовців. Реформи, що наразі відбуваються в державі щодо закріплення на законодавчому рівні використання англійської мови як мови міжнародного спілкування, як мови, знання якої, для значної кількості посад державної служби є обов’язковою умовою, вказують напрям формування мовної компетентності кандидатів на посади державної служби. У прагненнях України стати частиною Європейської сім’ї, важливим завданням є подолання мовного бар’єру. А відтак, обов’язкове володіння однією з офіційних мов Ради Європи, особливо англійською мовою, як вимога, що висувається до осіб, які претендують на вступ на державну службу, має бути поширена на посади всіх категорій державної служби, за умови, що такі державні службовці будуть хоча б періодично застосовувати цю мову у своїй службовій діяльності. Важливим є й подальше постійне підвищення рівня оволодіння англійською мовою й тих посадовців, які наразі вже обіймають посади де знання мови є обов’язковою умовою.

Посилання

Мудрик А. Професійна компетентність державних службовців: теоретико-емпіричний аналіз феномену. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153576128.pdf.

Семененко Л., Целіщев І., Поливода М. Основні методичні особливості еволюції викладання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах. Збірник наукових праць Військової академії. 2017. № 2(8). C. 178–186.

Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/324272272.pdf.

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / О.В. Петришин (відп. ред.) та ін. 2017. Т. 3: Загальна теорія права. 240 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Панова Н. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 3 (28). Том 1. 2019. С. 55–60.

Стандарт української мови для державних службовців. URL: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2018/03/Standart-ukrayinskoyi-movi-dlyaderzhavnih-sluzhbovtsiv.pdf.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Рішення 14 липня 2021 року № 1-р/2021 Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-21#Text.

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19.

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби від 25.03.2016 № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/246-2016-%D0%BF.

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В.П. Тимощука, А.М. Школика. Київ: Конус-Ю, 2007. 735 с.

Прийняття на державну службу у країнах Європейського Союзу/ Європейський інформаційно-дослідницький центр. 10 c. URL: https://infocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28975.pdf.

Статуту Ради Європи від 05.05.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#Text.

Проєкт Закону Про застосування англійської мови в Україні: реєстр. № 9432 від 28.06.2023. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42201.

Ворона Т., Ворона А., Ворона М. Мовна підготовка військовослужбовців: закордонний досвід. Військова освіта. 1 (45), 2022. С. 40–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право