Виправлення і ресоціалізація неповнолітніх ув’язнених як критерій ефективності застосовуваних до них заходів заохочення і стягнення

Автор(и)

  • Т.В. Бурдіна викладачка юридичного відділення ВСП «Технологічний фаховий коледж» Національного університету «Львівська політехніка», аспірантка кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету № 1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3734-6633

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.51

Ключові слова:

заходи дисциплінарного впливу, юридичне виправлення засудженого, пенітенціарна ресоціалізація, режим відбування покарання, мета покарання у виді позбавлення волі, дисциплінарна практика установ виконання покарань, формування життєвих навичок, міжнародно-правові стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі, ювенальна юстиція

Анотація

Стаття присвячена аналізу поширеного у доктрині кримінально-виконавчого права розуміння сутності виправлення і ресоціалізації засуджених, а також з`ясуванню впливу застосовуваних до неповнолітніх ув`язнених заходів заохочення і стягнення на їхнє виправлення і ресоціалізацію, а відтак, обґрунтуванню значення виправлення і ресоціалізацію як критерію ефективності таких заходів.
Авторкою висвітлено положення низки нормативно-правових актів у сфері кримінально-виконавчого права загалом та ювенальної юстиції зокрема, котрі наголошують, що метою виконання покарань повинно бути виправлення та ресоціалізація засуджених. А крім того, виявлено, що міжнародно-правові стандарти виконання покарання у виді позбавлення волі у питанні виправлення і ресоціалізації засуджених орієнтовані передусім на розвиток соціально корисних професійних навичок та особистих здібностей ув`язнених; та встановлено, що український законодавець теж передбачив формування життєвих навичок у неповнолітніх ув`язнених.
У статті зроблено висновок про iснування ступенiв виправлення та досліджено визначення їх у низці Методичних рекомендацій Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також розкрито критерії, показники оцінки ступеня виправлення засудженого у дисциплінарній практиці установ виконання покарань.
Притому авторкою стверджено, що основними засобами виправлення і ресоціалізації є, зокрема, режим, а система заходів заохочення і стягнення є одним з його основних елементів, одним із засобів його забезпечення, а отже і одним із основних засобів виправлення і ресоціалізації неповнолітніх ув`язнених, безпосередньо слугуючим меті їхнього виправлення і ресоціалізації.
А відтак, доведено, що ступінь виправлення засудженого засвідчує ефективність застосовуваних до нього заходів дисциплінарного впливу. Причому як критерій ефективності застосовуваних до неповнолітнього ув`язненого заходів заохочення і стягнення авторка розглядає його юридичне виправлення, а не психологічне, а також пенітенціарну ресоціалізацію, котра є продовженням процесу його виправлення у контексті внутрiшнiх психологічних, а не соціальних чинників, на противагу пенітенціарній ресоціалізації.

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text.

Бурдіна Т. Сутність, мета і значення заходів дисциплінарного впливу, що застосовуються до неповнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2023. Випуск 76. 234 с. С. 198–205. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2023.76.198.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Назимко Є.С., Мицька О.І. Мета покарання неповнолітніх за кримінальним правом України. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 6. С. 350–353. URL: http://www.lsej.org.ua/62019/85.pdf.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text.

Концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: Указ Президента України від 08.11.2012 р. № 631/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631/2012#Text.

Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: Розпорядження КМУ від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80#Text.

Положення про Департамент з питань виконання кримінальних покарань: Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2020 р. № 4403/5. URL: https://kvs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Polojenia.pdf.

Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: Указ Президента України від 24.05.2011 р. № 597/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011#Text.

Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року: Розпорядження КМУ від 18.12.2018 р. № 1027-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1027-2018-%D1%80#Text.

Про пенітенціарну систему: Проєкт Закону України від 22.03.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71498.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Xарків: ТОВ «Одіссей», 2005. 560 с.

Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1980. 214 с. URL: https://ua1lib.org/book/3254119/922e5b?id=3254119&secret=922e5b.

Яковець І., Автухов К., Таволжанський О. Виправлення засуджених через застосування кримінальних покарань: реалії та перспективи. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. Миколаїв: Іліон, 2016. 768 с. С. 126–162. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12286/1/Ykovec_Avtuhov_Tavolganskiy_126-162.pdf.

Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна покарання більш м’яким. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К.А. Автухов, А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за заг. ред. М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. 480 с. С. 333–360.

Романов М.В. Виправлення засуджених до позбавлення волі як результат діяльності системи виконання кримінальних покарань. Проблеми злочинності: республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. Xарків: Нац. юрид. акад. України, 2008. Вип. 9. C. 190–198.

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський та iн.; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Київ: Юрiнком Iнтер, 2008. 496 с.

Степанюк А.Х. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / Інститут вивчення проблем злочинності; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків: Кроссроуд, 2011. 323 с.

Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць Ради Європи від 11.01.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032#Text.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы): Резолюция 70/175, принятая Генеральной Ассамблеей 17.12.2015 г. URL: https://www.un.org/mandela_rules/.

Бурдіна Т. Міжнародні стандарти процедури застосування до неповнолітніх ув`язнених заходів дисциплінарного впливу. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2021. Випуск 73. 185 с. С. 131– 139. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.131.

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Формування життєвих навичок у неповнолітніх засуджених»: Наказ Міністерства юстиції України від 07.09.2021 р. № 3157/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1179-21#n4.

Методичні рекомендації до складання характеристики на засуджених [Текст] / відп. за вип. О.В. Свєтлак. Київ: ДДУПВП, 2008. 52 с.

Методичні рекомендації щодо організації в установах кримінально-виконавчої системи роботи, пов’язаної із застосуванням до осіб, позбавлених волі, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання [Текст]. Київ: ДДУПВП, 2005. 25 с.

Методичні рекомендації з організації роботи, пов’язаної із забезпеченням прогресивної системи відбування покарання в установах виконання покарань. Київ: Управління соціально-виховної і психологічної роботи ДДУПВП, 2004. 15 с.

Резніченко Г.С. Деякі проблеми сутності поняття «виправлення засудженого». Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 лист. 2017 р.). Одеса: ОДУВС, 2017. С. 165-166. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/396/1/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%A1.pdf.

Мелентьев М.П. О понятии и критериях эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы. Труды ВНИИ МВС СССР. 1969. № 14. С. 49–55.

Наташев А.Е. Критерии эффективности наказания в виде лишения свободы и деятельности исправительно-трудовых учреждений. Труды ВНИИ МВД СССР. 1967. № 11. С. 11–23.

Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. Москва: Юридическая литература, 1967. 191 с.

Шмаров И.В. Преодоление отрицательных последствий отбывания уголовного наказания. Советское государство и право. 1977. № 2. С. 84–91.

Раськевич А.А. Режим как средство исправления осуждённых: пенитенциарные проблемы. Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2010. № 1 (45). С. 87–93. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rezhimkak-sredstvo-ispravleniya-osuzhdennyhpenitentsiarnye-problemy/viewer.

Бутенко Т.П. К вопросу об исправлении осуждённых. URL: http://www.amursu.ru/attachments/article/11560/15.pdf.

Крюков В.В. Цели уголовного наказания: понятие, виды, механизмы достижения : дисс. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов, 2017. 251 с. URL: http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/26-12-2017-1d.pdf.

Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 514 с.

Романов М.В. Забезпечення прав засуджених неповнолітніх під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Проблеми законності. 2012. Вип. 119. С. 182–192. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2012_119_23.

Романов М.В. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми. Theory and practice of jurisprudence. 2011. Вип. 1. Т. 1. С. 41–48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otbyvaniya-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-osuzhdennymi-nesovershennoletnimi/viewer.

Лобжина Т.К. Права жінок, засуджених до позбавлення волі. Зб. наук. праць / ред. кол.: Ю.В. Баулін (голов. ред.) та ін. Харків, 2007. Вип. 14. С. 144–153.

Борисов Э.Т. Основания условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Моск. гос. ун-т. Москва, 1969. 15 с.

Назимко Є. Використання математичних методів як засіб оптимізації застосування покарання до неповнолітніх: кримінально-правовий аспект. Віче. 2013. № 10. С. 14–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_10_6.

Письменський Є. О. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: проблеми розмежування та вдосконалення законодавства. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2012. № 2. С. 124-134.

Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 727 с. URL: https://dspace.lduvs.edu.ua/bitstream/12345678929.pdf.

Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім: Додаток 2 до Положення про відділення соціально-психологічної служби : наказ Міністерства юстиції України «Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими» від 04.11.2013 р. № 2300/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1863-13#Text.

Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: монографія. Миколаїв: PRI, 2012. 212 с.

Кушнарьов С.В. Правові та психологічні особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Наука і правоохорона. 2015. № 2. С. 229–234.

Главацька О.Л. Сутність, зміст і особливості процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2015. Вип. 36. С. 32–36.

Гуменюк О.Г. Основи загальної та юридичної психології [Текст]: підручн. [за рейтингово-модульною системою навчання]. Київ: КНТ, Каравела, 2012. 592 с.

Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: проблемы общей части [Текст]: учеб. пособие. Москва: Юриздат, 1984. 240 с.

Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: монографія. Харків: Право, 2013. 392 с.

Неживець О.М., Жук Л.А., Жук І.Л. Ресоціалізація засуджених та осіб звільнених з місць позбавлення волі: монографія. Київ: Кондор, 2009. 229 с.

Царькова О.В. Ресоціалізація засуджених як один з важливих напрямів профілактики рецидивної злочинності. Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 2012. Вип. 43 (2). С. 235–242.

Полях В.Б. Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі: поняття та значення. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 264–269. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_4_64.

Pawełek K., Marczak M. Resocjalizacja w polskich zakładach karnych. Teoria a praktyka. Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje / red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. S. 43–50.

Максимова Н.Ю., Красілова Ю.М. Захист прав неповнолітніх засуджених: ресоціалізаційний потенціал. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1 (11). С. 82– 89. URL: https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/386/286.

Лютий В.П. Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. 2008. Т. 12. С. 197–204.

Machel H. Miejsce terapii w resocjalizacji młodzieży przestępczej w warunkach izolacji karnej i poprawczej w Polsce. Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi / red. W. Budziński. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010. S. 40–49.

Гуменюк О.Г. Психологічні основи ресоціалізації засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Університетські наукові записки. 2013. № 3 (47). С. 529– 534. URL: http://univer.km.ua/statti/humenyuk_o.h._psykholohichni_osnovy_resotsializatsiyi_zasudzhenykh_ta_osib_zvil_nenykh_z_mists__pozbavlennya_voli.pdf.

Machel H. Perspektywy resocjalizacji penitencjarnej w świetle niektórych badań naukowych i obecnej sytuacji społecznoekonomicznej kraju. Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. F. Kozaczuk. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. S. 69–81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право