Спеціалізовані суб’єкти запобігання кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Автор(и)

  • С.Р. Тагієв доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9338-4792
  • С.В. Івашко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2547-9276

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.65

Ключові слова:

запобіжна діяльність, суб’єкти запобігання, спеціалізовані суб’єкти, правоохоронні органи, Національна поліція України, прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, кримінальні правопорушення, службова діяльність, професійна діяльність, публічні послуги

Анотація

У статті наводяться наукові погляди вчених-кримінологів щодо системи суб’єктів запобігання злочинності, надається визначення системи суб’єктів запобігання кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та характеризуються її основні ознаки, аналізується зміст діяльності та функціональні повноваження суб’єктів запобігання зі спеціальними повноваженнями в досліджуваній сфері.
Система спеціалізованих суб’єктів запобігання кримінальним правопорушенням у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, розглядається як сукупність юридичних та фізичних осіб, державних та громадських інституцій, об’єднаних спільною метою та колом завдань, спрямованих на відвернення суспільно небезпечних діянь, які забезпечують реалізацію державної політики, організацію та координацію запобіжної діяльності, виконання функцій щодо профілактики, безпосереднього виявлення та припинення посягань, відновлення прав потерпілих, а також усунення криміногенних явищ та процесів у визначеній сфері суспільних відносин.
Шляхом аналізу законодавчих нормативно-правових актів, що регулюють діяльність відповідних публічних інституцій на рівні спеціально-кримінологічного запобігання, наводиться класифікація суб’єктів запобіжної діяльності, окреслюється нормативно-правова основа діяльності, характеризується функціональна складова та коло завдань таких суб’єктів.
Акцентується увага на тому, що незважаючи на наявність законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що визначають стратегію боротьби зі злочинністю, антикорупційну стратегію, рівень корупційної злочинності наразі є достатньо високим.
За результатами дослідження автори на загальнотеоретичному рівні доходять висновку про важливість розроблення та прийняття комплексного законодавчого акта, що визначатиме засади, принципи, завдання запобіжної діяльності, систему та правовий статус суб’єктів такої діяльності (права та обов’язки), гарантії їх діяльності, особливості реалізації заходів запобігання (умови, процедура, строки тощо), питання відповідальності за порушення вимог цього законодавчого акта, що створить передумови як для зменшення процесуальних порушень, так і сприятиме підвищенню якості роботи правоохоронних інституцій.

Посилання

Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки: Закон України від 20.06.2022 р. № 2322-IX. Дата оновлення: 10.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 р. № 1126-р. Дата оновлення: 19.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Голіна В.В., Головкін Б.М. Кримінологія. Загальна і особлива частини: підручник. Харків: «Право», 2014. 513 с.

Бандурка О.М., Литвинов О.М. Система протидії злочинності: поняття та сутність. Вісник кримінологічної асоціації України. 2015. № 2 (10). С. 168–177.

Джужа О.М. Світові кримінологічні системи запобігання злочинам. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2019. № 1 (110). С. 7–12.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Литвинов О.М. Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2007. № 2. С. 37–44.

Свірін М.О. Суб’єкти запобігання злочинності в Україні. Наука і правоохорона. 2016. № 2 (36). С. 195–202.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 18.06.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 03.07.2022).

Коваленко А.В. Поліція як суб’єкт запобігання злочинності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 37. С. 175–177.

Про національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Про національне антикорупційне бюро: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698- VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text (дата звернення: 26.03.2023).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Про бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. № 1150- IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96- ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 24.06.2022)/

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Новосад Ю.О. Про сутність і зміст діяльності прокуратури як суб’єкта спеціально-кримінологічного запобігання злочинам в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 256–260.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129- IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 25.03.2023).

Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (дата звернення: 26.03.2023).

Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.12.2018 р. № 1026. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19#Text (дата звернення: 17.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право