Безпосередні об’єкти незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (стаття 340 КК України)

Автор(и)

  • О.М. Храмцов професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0137-2626

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.70

Ключові слова:

основний об’єкт, додатковий об’єкт, суспільні відносини, авторитет влади, особисті права і свободи, фізична недоторканість, психічна недоторканість, перешкоджання законній діяльності, фізичне насильство, психічне насильство

Анотація

У статті розглядаються особливості безпосередніх об’єктів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 340 КК України «Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій».
Автор дотримується підходу щодо визнання саме суспільних відносин об’єктом кримінальних правопорушень. Ним не підтримується позиція щодо необов’язковісті визначення об’єкта кримінального правопорушення.
Наголошується на тому, що склад кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 340 КК України в системі Особливої частини ККУ не відповідає його родовому об’єктові. Пропонується розмістити цю норму в розділі V Особливої частини законодавства про кримінальну відповідальність. В якості родового об’єкта цих правопорушень потрібно визнавати суспільні відносини, які забезпечують виборчі, трудові та інші особисті права і свободи людини і громадянина. Право, яке охороняється ст. 340 КК України є політичним правом на здійснення законної діяльності з організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, яке гарантується Конституцією України.
Досліджується і додатковий безпосередній об’єкт даного кримінального правопорушення, яким на думку автора виступають суспільні відносини, які виникають у зв’язку з охороною фізичної недоторканості особи, яка страждає внаслідок застосування до потерпілого фізичного насильства. Дається її авторське визначення.
Пропонується визнавати в якості способу вчинення даного кримінального правопорушення і психічне насильство, що, в свою чергу, дає підстави визнавати в якості додаткового факультативного об’єкту і суспільні відносини, які виникають у зв’язку з охороною психічної недоторканості особи. Дається авторське визначення такого об’єкту кримінального правопорушення.
Зазначається, що психічне насильство не обмежується тільки різноманітними погрозами. Вказується на те, що використання терміну «психічне насильство» дозволяє урахувати і інші види психічних впливів, які можуть бути конкретними проявами цього способу вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 340 КК України.

Посилання

Павликівський В.І. Кримінально-правове забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів в Україні: монографія. Харків: Панов, 2016. 488 с.

Сенаторов М.В. Об’єкт злочину та його відображення законі про кримінальну відповідальність. Питання боротьби зі злочинністю: збірник наукових праць. 2003. № 7. С. 133–145.

Кримінальне право України: навч. посіб. / В.М. Трубников, М.В. Даньшин, О.О. Житний та ін. / за заг. ред. В.М. Трубникова. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 444 с.

Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження: монографія / за заг. ред. проф. В.П. Ємельянова. Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. 145 с.

Академічний тлумачний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/onlajn (дата звернення 29.05.2023).

Фоменко М.В. Щодо розмежування перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій із суміжними складами злочинів. Forum Prava. 2018. № 4. С. 102–108.

Пилипенко Є.В. Перешкоджання діяльності у кримінальному праві України. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2018. 228 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О.М. Литвинова. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 528 с.

Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Луганськ: Видавництво «Елтон-2», 2012. Т. 2. 704 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.

Лихова С.Я. Злочини проти громадських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 529 с.

Боровик А.В. Класифікація кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти журналістів. Нове право. 2022. Випуск 2. С. 163– 176.

Керопян А. Безпосередній об’єкт незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів походів і демонстрацій. Baltic Journal of Legal and Social Sciences, 2021. No. 2. С. 64–72.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. 1440 с.

Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства: монографія. Харків: НікаНова, 2015. 472 с.

Храмцов О.М. Кримінально-правове забезпечення охорони права людини на психічну недоторканність (теорія та практика): монографія. Харків: Факт, 2022. 252 с.

Гуртовенко О.Л. Психічний вплив і психічна шкода в кримінальному праві. Актуальні проблеми держави та права. 2005. Випуск 5. С. 470–475.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право