Міжнародно-правові стандарти захисту захисника чи представника особи від втручання в їх діяльність

Автор(и)

  • М.П. Климчук кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри права приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0488-5470
  • Б.В. Стецик кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1237-8425

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.76

Ключові слова:

кримінальне провадження, професійна діяльність захисника, правнича допомога, правові гарантії, перешкоджання, рішення Європейського суду з прав людини

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз міжнародно-правових стандартів захисту захисника чи представника особи від втручання в їх діяльність. Підкреслюється, що формування ефективного правового механізму, спрямованого на досягнення вітчизняним законодавством відповідності міжнародним стандартам, має важливе значення для забезпечення процесу приведення національного законодавства у відповідність із вимогами провідних правових демократій. Наголошено, що практика Європейського суду з прав людини слугує додатковим інструментом для ефективної реалізації функції захисту особи та представництва її інтересів у кримінальному провадженні. З огляду на численні порушення базових складових права на надання професійної правничої допомоги, а також прав захисників та представників особи, залучених до кримінального провадження, наголошено на врахуванні положень Європейської конвенції з прав людини та висновків, викладених у рішеннях Європейського суду з прав людини, пов’язаних з діяльністю адвоката, представника особи в змагальному кримінальному процесі. Зроблено висновок, що міжнародно-правові норми, які встановлюють загальні вимоги до здійснення судочинства, є не лише процесуальною гарантією забезпечення права на кваліфіковану правничу допомогу на національному рівні, їх реалізація в частині захисту залученого до участі в кримінальному провадженні захисника чи представника особи від зовнішнього втручання покликана створити умови для виконання зазначеними суб’єктами своїх функцій. Виокремлено засади кримінального провадження, у яких відображено основні вимоги щодо безперешкодної діяльності захисника чи представника особи у кримінальному провадженні, як то: законність; верховенство права; забезпечення права на захист; право на справедливий суд; право свободу та особисту недоторканість; рівність перед законом і судом та ін. Акцентовано увагу на тому, що вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги у кримінальному провадженні, так само як і порушення встановлених законом гарантій їх діяльності, визначених у міжнародних нормативно-правових актах, повинні розглядатись як протиправні, кримінально карані діяння, визначені ст. 397 Кримінального кодексу України.

Посилання

Тімофєєва Л.Ю. Кримінальні правопорушення проти правосуддя та деякі питання співвідношення із практикою ЄСПЛ. Право та державне управління. 2022. № 2. С. 141–146.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/254к/96-вр (дата звернення: 27.07.2023).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 27.07.2023).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 27.07.2023).

Кримiнальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Ю.В. Баулiн, B.I. Борисов, С.Б. Гавриш та iн.]; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тацiя. Х.: ТОВ «Одiссей», 2007. 1184 с.

Богатир В. Нездатність правоохоронної системи забезпечити права адвокатів заохочує до нових злочинів. URL: https://zib.com.ua/ua/144921.html.

Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2015. 211 с.

Логвинський Г.В. Кримінально-правова характеристика посягання на захисника чи представника особи. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Одеса, 2021. 240 с.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, жовтень 1988 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343#Text (дата звернення: 27.07.2023).

European Convention on Human Rights. URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf. (дата звернення: 27.07.2023).

Basic Principles on the Role of Lawyers https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/roleoflawyers.aspx (дата звернення: 27.07.2023).

Бабенко А.В., Федорончук І.М. Втручання у діяльність захисника чи представника особи: кримінологічний і кримінально-процесуальний виміри. Юридичний бюлетень. 2020. № 15. С. 104–111.

Балацька О.Р. Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1(17). С. 1–18.

Загородній проти України: Рішення Європейського суду з прав людини від 24 грудня 2011 р. Заява № 27004/06. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_739. (дата звернення: 27.07.2023).

Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів: 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.

Михайленко В.В. Верховенство права як засада кримінального провадження. Приватне та публічне право. Суми, 2017. № 4. С. 128–134.

Дудко О.В. Помилки адвоката в кримінальному провадженні: дис. докт. філ.: 081 – Право. Київ, 2020. 296 с.

Справа «Надточій проти України». Рішення Європейського суду з прав людини. Заява № 7460/03 від 15.05.2008 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_404. (дата звернення: 27.07.2023).

Бурлака О.В. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 292 с.

Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2009. 243 с.

Висновок щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Страсбург, 2 листопада 2011 р. DG-1 (2011) 16. URL: https://rm.coe.int/16802e707c. (дата звернення: 27.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність