Адвокат у кримінальному процесі: організаційно-правові засади

Автор(и)

  • І.В. Бондар доктор юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9489-963X
  • О.П. Кучинська доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3464-4798
  • Ю.В. Циганюк доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8495-3583

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.83

Ключові слова:

кримінальний процес, адвокат, професійна правнича допомога, захист, представництво

Анотація

У статті досліджено організаційно-правові засади діяльності адвоката у кримінальному провадженні. Автори зазначили, що велика роль у забезпеченні прав та свобод осіб під час кримінального провадження належить адвокатам, які мають надавати необхідну професійну правничу допомогу учасникам процесу. Але якісна професійна правнича допомога адвоката залежить від багатьох факторів як суб’єктивного, так і об’єктивного характеру. Визначено, що якість правового регулювання діяльності адвоката у кримінальному провадженні безпосередньо впливає на нього та субсидіарно на особу, якій він надає професійну правничу допомогу.
При проведенні дослідження автори беруть за основу те, що участь адвоката у кримінальному провадженні передбачає наявність 2-х правових статусів: 1) адвоката України, 2) статусу учасника кримінального процесу (захисника або представника). Засновуючись на цьому підході аналізується збирання доказів захисником, право на отримання інформації та копій документів в контексті дотримання таємниці досудового розслідування, відвід інших учасників кримінального провадження у зв’язку із залученням адвоката, який перебуває у родинних зв’язках із учасником кримінального провадження, надання професійної правничої допомоги адвокатом особам, процесуальний статус яких детально не урегульований.
Досліджуючи організаційні засади діяльності адвоката у кримінальному провадженні авторами звернено увагу на роль комендантської години у роботі адвоката, на недостатнє дослідження тактики діяльності адвоката у кримінальному провадженні та методики захисту у провадженнях щодо окремої категорії кримінальних правопорушень.
За результатами сформовано висновок, що серед окреслених проблем є закономірність, яка пов’язана із тим, що у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» деталізуються окремі положення участі адвоката у кримінальному провадженні, які не визначені КПК України, що, в свою чергу, викликає їх неоднакову реалізацію уповноваженими КПК України суб’єктами. А напрям дослідження тактики участі адвоката та методик захисту чи представництва у окремих видах кримінальних проваджень визнано перспективним.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076- VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text.

Кравченко М.О. Сучасні виклики в адвокатській діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 541–544. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2022/132.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-9/132.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Липівська О.А. Організаційно-правові засади захисної діяльності адвоката у кримінальному процесі України. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 152– 158. URL: http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2016_Lupivska.pdf.

Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника: монография. К.: Вища шк., 1987. 151 с.

Зейкан Я.П. Адвокат: кримінальні справи: метод. поради: у 2 ч. Київ: Дакор, 2012. 728 с.

Зейкан Я.П. Настільна книга адвоката у кримінальній справі. Київ: Дакор, 2016. 640 с.

Зейкан Я.П., Лисак О.М., Рябець Н.М. Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики переконання). Київ: Дакор, 2020. 618 с.

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України): навч.-метод. посібник. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 184 с.

Погорецький М.А., Сєргєєва Д.Б. Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 113– 123. URL: http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2016_Sergeeva.pdf.

Пономаренко Д.В. Тактичні питання захисту в кримінальному провадженні. Київ: Фенікс. 2018. 158 с.

Циганюк Ю.В. Адвокатська тактика під час затримання особи без ухвали слідчого судді. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 435–438 URL: http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура