Ментальність як основа формування філософсько-правової моделі української громади

Автор(и)

  • О.І. Савайда кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2035-2604
  • О.І. Цицик кандидат юридичних наук, викладач кафедри теорії права, конституційного та приватного права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9596-3712

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.98

Ключові слова:

громада, об’єднання, модель, ментальність, національний менталітет, філософія права, правова культура, права людини

Анотація

У статті з’ясовано сутність такого філософсько-правового явища, як ментальність та її вплив на формування української громади. Також з’ясовано значення ментальності у процесі формування нової сучасної моделі української громади. На основі аналізу сучасної філософсько-правової доктрини розкрито також і сутність громади в умовах сучасного українського суспільства через призму її аксіологічних та культурологічних складових.
Також показано основні риси ментальності нашого народу, які так чи інакше впливають на різні процеси в нашій держав, зокрема і на процес формування громади, як об’єднуючого елемент для ефективного співжиття осіб між собою та з іншими суб’єктами в тому числі із державою.
Проаналізовано один із різновидів ментальності – національний менталітет, що також є важливим чинником у побудові та функціонування сучасної української громади, який розглядається як необхідна умова при розробленні як стратегічного плану розвитку і держави і права, так і тактичної лінії реформування самого суспільства.
В кожного народу є своя ментальна основа, яка є його важливою складовою. Вона утворюється у досить тривалий період часу, проте також і дієвість її триває також довго та передається з покоління в покоління. Завдяки цьому люди тримаються разом, об’єднуються в певні формації (громада), розвивають себе, осіб навколо себе та свою країну.
Така особливість нашого народу як ментальність (особливо сильний дух та свободолюдивість) допомагає зрозуміти як і нам самим так й іншим народам нашу культуру, світобачення, звички та дії в певних історичних аспектах та сьогоденному бутті нашого народу. Сам менталітет створюється дуже довго, і на нього впливають багато чинників, наприклад історичні події, державно-правові реформації тощо.
Також потрібно зазначити, що прослідкувавши процес утворення нашої державності можна стверджувати, що попри важку історичну долю у нас українців сформувався доволі сильний менталітет (особливо це зараз проявлено у час війни). Ця сильна сторона нашого менталітету проявляється майже в усьому, починаючи від ведення життя, у державно-правових процесах, та закінчуючи духовними аспектами.

Посилання

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку. За ред. Кравціва В.С., Сторонянської І.З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с.

Правова традиція українського народу: загальнотеоретичне дослідження / П.М. Рабінович, С.П. Рабінович / Проблеми філософії права. 2008-2009. Т. VI-VII. С. 239–241.

Лушагіна Т.В. Поняття «громада» у вітчизняних концепціях державотворення ХІХ поч. ХХ ст. Науково-методичний журнал. Т. 131. Вип. 118. Політологія. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. С. 35–38.

Попович М.В., Кисляковська І.В., Вяткіна Н.Б., Навроцький В.В., Васильченко А.А., Кохан Я.О., Омельянчик В.Й., Маєвський О.Л., Кузнєцов В.І., Ішмуратов А.Т., Кримський С.Б., Писаренко Ю.Г., Депенчук Л.П., Білодід В.Д., Йолон П.Ф. Проблеми теорії ментальності. К.: Наук. думка, 2006. 408 с.

Кобко-Одарій В.С. Правовий менталітет українського народу: особливості формування і розвитку: дис. ... канд. юр. наук.: 12.00.01 / Одеса, 2019. 230 с.

Стражний О. Майдан. Події – свідчення – менталітет. Дух і Літера. Київ. 2016. 360 с.

Стадник І.Б. Українська ментальність у контексті відродження національної духовності: автореф. дис. на здобуття канд. філос. наук: спец. 09.00.03 / І.Б. Стадник; Південноукр. держ . пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). О., 2003. 20 с.

Світ Громад: інтернет-сервіс. URL: http://woc.org.ua/about.

Тимечко І. Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритети розвитку: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2019. 444 с.

Бойко О.Д. Національний менталітет / Енциклопедія Сучасної України / Редкол.: І.М Дзююба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін... Київ.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. 2020. URL: https://esu.com.ua/article-71042.

Шевченко А.О. Правова природа і статус територіальної громади: доктринальний аспект. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 332–343. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_3_30.

Філософія права: навч. посіб./ О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. М.В. Костицького та Б.Ф. Чміля. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 336 с.

Зіммель Г. Як існує суспільство? Соціологічний журнал. 2004. № 2. С. 102–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права