Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків як загальноправова проблема

Автор(и)

  • А.М. Кучук доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та публічного управління Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-5918-2035

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.5

Ключові слова:

виконання обов'язку, дитина, належна поведінка, непрацездатні батьки, повнолітні діти, повноліття, юридичний обов'язок

Анотація

Актуальність дослідження обумовлюється недостатнім вивчення питання обов'язку дітей, що досягли повноліття, піклуватися про непра­цездатних батьків та потребою з'ясування за­гально правових характеристик цього обов'яз­ку. Обґрунтовано, що підґрунтям розуміння пи­тання обов'язку дітей, що досягли повноліття, піклуватися про непрацездатних батьків має бути розуміння юридичного обов'язку як такої належної поведінки, що передбачає або усві­домлене добровільне взяття на себе відповідно­го зобов'язання, або свідома згода особи на на­явність у неї відповідного зобов'язання; самого лише юридичного припису недостатньо (такий юридичний припис має сприйматися особою як необхідний, справедливий тощо). Акцентовано увагу, що саме загально теоретичне розуміння питання обов'язку дітей, що досягли повноліт­тя, піклуватися про непрацездатних батьків має бути основою для галузевого регулювання від­повідних відносин. При цьому основою такого розгляду є розмежування морального зобов'я­зання та правового зобов'язання (відмінність права від звичайного примусу).

Проаналізовано контрадикційність положень законодавства щодо обов'язку дітей, що досягли повноліття, піклуватися про непрацездатних батьків у контексті дієздатності, а також інсти­туту цивільної відповідальності власника дже­рела підвищеної небезпеки.

Охарактеризовано відмінність природи обов'яз­ку дітей, що досягли повноліття, піклуватися про непрацездатних батьків від юридичного обов'язку захищати Вітчизну (який виникає за аналогічних умов). Акцентовано увагу на відсутності повного свідомого сприйняття першого, його безстроковості, неврахуванні індивідуальних особливостей реалізації та ін. Відзначено доцільність урахуван­ня соціальних зобов'язань держави при визначен­ні змісту обов'язку дітей, що досягли повноліття, піклуватися про непрацездатних батьків.

Посилання

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1029.

Лук'янчук О.І. Обов'язок дітей утримувати батьків за сімейним законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2019. 18 с.

Завгородня Ю.С. Механізм реалізації юридичного обов'язку батьків піклуватися про своїх дітей до їх повноліття: поняття та елементи. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2017. № 10. С. 61-67.

Малишко С.І. Поняття юридичного обов'язку повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. № 1. С. 31-35.

Малишко С.І. Юридичний обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків та механізм його реалізації як предмет наукових досліджень. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. С. 43-46.

Теорія держави і права : підруч. / кол. авт. ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук, проф. Ю.А. Ведєрніков. 3-є вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016; Ліра ЛТД. 468 с.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Попович Т.П. Юридичний обов'язок як правова цінність. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 43-47.

Кучук А.М. Основи теорії правового поліцентризму: монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 312 с.

Hart, H.L.A. Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review, Vol. 71, No. 4 (Feb., 1958), P. 593-629.

Про громадянство. Закон України від 18 січня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 13. Ст. 65.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень