Особливості розвитку української політико-правової думки націоналістичного спрямування в Галичині у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) ХХ століття

Автор(и)

  • А.І. Мельник кандидат юридичних наук, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна https://orcid.org/0009-0007-4977-3679

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.7

Ключові слова:

українська політико-правова думка, міжвоєнний період (1919-1939 рр.), націоналістичний напрям, концепції української державності

Анотація

У статті досліджуються особливості розвитку української політико-правової думки націоналі­стичного спрямування в Галичині у міжвоєнну пору. Розглядаються ідеї та специфіка поглядів українських мислителів, які формували і розви­вали українську націоналістичну думку. Показа­но, що боротьба українських націоналістів була спрямована на реалізацію природного права українського народу на самовизначення. Під­креслено, що досягти цього на практиці україн­цям було надзвичайно складно, адже процес анексії західноукраїнських земель супроводжу­вався порушенням основоположних міжнародних зобов'язань Польщі та її чинного законодавства, які були передумовою згоди держав-переможниць на тимчасове (1919 р.) та постійне, на правах автономії (1923 р.) включення західноукраїнсь­ких земель до складу Другої Речі Посполитої.

Наголошено, що в 20-х роках окупаційний уряд розпочав у Галичині масову полонізацію, яка полягала в штучній колонізації українських етнічних земель польським населенням, знач­них обмеженнях українців щодо здобуття шкіль­ної освіти рідною мовою, переслідувань органі­зованого громадського життя тощо. Апогеєм стала так звана пацифікація, каральна акція «умиротворення» українців, яка проводилась з 16 вересня по 30 листопада 1930 року. Конста­товано, що репресії і масовий терор спричини­ли гострі форми протистояння в суспільстві, які слід розглядати, як адекватну відповідь україн­ських націоналістів на намагання властей на­сильницькими методами ополячити українське населення.

Аргументовано, що новий етап в розвитку української політико-правової думки націоналі­стичного спрямування значною мірою пов'яза­ний з постаттю Дмитра Донцова, який сформу­вав засадничі принципи виховання національної еліти, оборони національних інтересів й розвит­ку національної ідеології. Доведено, що у між­воєнний період націоналістичні ідеї в Галичині заглибилися в народні маси, опанували ними і таким чином істотно змінили характер українсь­кої людини.

Посилання

Панченко В.Г. Основні віхи формування українського економічного націоналізму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ: Вид-во Гілея, 2008. Вип. 14. С. 57-62.

Липа Ю. Чорноморська доктрина. Краків: [б. в.], 1940. 4 с.

Лисяк-Рудницький І.П. Напрями української політичної думки. Окреслення теми: перекладено за виданням: Rudnytsky I.L. Essays іп Modern икгаіпіап History. Edmonton, 1987. P. 91-122.

Лисяк-Рудницький І.П. Напрями української політичної думки. Окреслення теми: перекладено за виданням: Rudnytsky I.L. Essays ІП Modern Ukrainian Hstory. Edmonton, 1987. P. 91-122.

Баган О. Хто ж створив ідеологію українського націоналізму?: Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. Націоналістичний портал, 2014.

Баган О. Хто ж створив ідеологію українського націоналізму?: Науково-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. Націоналістичний портал, 2014.

Вдовичин І. Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець). Вісник Львівського університету. Сер. філософсько-політологічні студії. 2012. Вип. 2. С. 222-229.

Шліхта І.В. Західноукраїнський націоналізм міжвоєнного періоду крізь призму теорії націоналізму Ернеста Ґелнера. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2011. Вип. 117. С. 25-31.

Донцов Д. Націоналізм. Лондон: Українська видавнича спілка в Лондоні, 1966. 363 с.

Сосновський М. Дмитро Донцов. Політичний портрет: Нью-Йорк; Торонто; Trident International, 1974. 419 с.

Касьянов Г.В. До питання про ідеологію Організації Українських Націоналістів (ОУН): аналітичний огляд. НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2003. 68 с.

Зайцев О.Ю. Український інтегральний націоналізм (1920-1930-ті роки): генеза, еволюція, порівняльний аналіз: дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01/ Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2014. 463 с.

Бондаренко К. Ми просто стоїмо не на тому березі ріки: Спроба історично коректного осмислення правих доктрин ХХ ст. Праві та Европа. Журнал» «Ї», 2010. Число 16. С. 4-16.

Поліщук О.О. Український буржуазний націоналізм і його «теорія» держави. Київ: Вища школа, 1986. 160 с.

Rzemieniuk F. Walki polityczne greckokatolickiego duchowienstwa o niepodleglosc Ukrainy w okresie II Rzeczypospolite (1918-1939). Siedlce, 2003. 222 s.

Rzemieniuk F.Walki polityczne greckokatolickiego duchowienstwa o niepodleglosc Ukrainy w okresie II Rzeczypospolite (1918-1939). Siedlce, 2003. 222 s.

Stryjek T. Ukrainska idea narodowa okresu midzywojennego. Wroclaw: Wydawnictwo Funna, 2000. 450 s.

Бойко Ю. Основи українського націоналізму. На чужині. Мюнхен, 1951. 128 с.

Бойко Ю. Основи українського націоналізму. На чужині. Мюнхен, 1951. 128 с.

Онацький Є. Культ успіху: Розбудова Нації, 1934. Число VII-VIII.

ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби (1929-1955 pp.): Збірка документів: Бібліотека українського підпільника. Ч. 1, 1955. 372 с.

Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів: Т. 1. 1927-1930 / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Організація українських націоналістів, Фундація О. Ольжича, Бібліотека ім. О. Ольжича, ЦДАГО України / упор.: Ю. Чеченко, О. Кучерук. Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2005. 480 с.

Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів: Т. 1. 1927-1930 / Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Організація українських націоналістів, Фундація О. Ольжича, Бібліотека ім. О. Ольжича, ЦДАГО України / упор.: Ю. Чеченко, О. Кучерук. Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2005. 480 с.

Україна у міжнародних відносинах. Договори, декларації, документи (1917-2000 рр.). Рівне: Волинські обереги, 2000. 261 с.

Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. Lwow; Warszawa: Atlas, 1926. 136 s.

Ustawa o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego z dnia 26–28 września 1922 roku: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 1922. № 90. Poz. 829. – S. 1553–1555.

Текст Рішення Ради послів держав Антанти щодо східних кордонів Польщі від 15 березня 1923 р.(англ.) League of Nations, Treaty Series, vol. 15, 1923 р. 261-265 [Архівовано 5 березня 2016. Wayback Machine].

Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1935 r. Bialystok, 1935. 96 s.

Dmowski R. Wybor pism Romana Dmowskiego:Nowy Jork, 1988. 319 s.

Mikulicz S. Prometeizm w polityce II Rzec- zypospolitej. Warszawa, 1971. 314 s.

Виздрик В.С. Військово-патріотична діяльність УВО-ОУН серед української молоді Галичини (1920-1939 рр.): дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2004. 178 арк.

Гаврилів І. Українсько-польське протистояння у міжвоєнний період: форми і методи боротьби західноукраїнських політичних сил за відновлення державності України. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 17/2008. С. 151-165.

Гетьманчук М.П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. Львів: Світ, 1998. 428 с.

Стефанів В. Українсько-польські відносини у міжвоєнний період: інтегральний український та польський націоналізм, міжконфесійна ситуація у висвітленні польської та української історіографії: Дух і Літера, 2008. № 20. С. 119-144.

Футала В. Діяльність українських політичних сил у міжвоєнній Польщі (1921-1939): проблеми і напрями наукових досліджень. Україна- Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. / Відп. ред. М. Литвин. НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2010-2011. С. 268-291.

Українсько-польські взаємини міжвоєнного періоду в оцінці Яна Станіслава Лося / О. Юрчук. Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. 2008. Вип. 18. С. 204-213.

Sowa A.L. Stosunki Polsko-Ukrainskie. 1939-1947. Krakow, 1988. 342 s. 50.

Ходак Г.В. Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929-1934 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00. 01. Івано-Франківськ, 2005. 20 с.

Мамонтов І.О. Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режим у 1920-х - 1950-х рр.: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.01. Львів, 2016. 230 с

Ленартович О.Ю. Теоретичні засади українського націоналізму. Історичні студії. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2013. Вип. 9-10. С. 86-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень