Судова практика як результат правотворчості держави

Автор(и)

  • В.Т. Осауленко здобувач третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», Україна https://orcid.org/0009-0001-9985-9442

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.10

Ключові слова:

правотворчість, судова практика, держава, правове регулювання, правовий вплив, методологія наукового пізнання

Анотація

У змісті статті автором розкрито актуальність наукового пізнання питань судової практики як результату здійснення правотворчості дер­жавою через відповідні уповноважені суб'єкти. Відзначено, що участь держави в правоутворен- ні в сучасних умовах правової розбудови в Укра­їні є предметом багатьох дискусій та обговорень зі сторони представників юридичної доктрини. Проте найбільш дискусійним і неоднозначним результатом наукових пошуків залишається питання правотворчої ролі судової практики, суб'єктом генерування якої є виключно суб'єкти судової системи. Участь держави у формуванні та затвердженні результатів судової практики є абсолютною і безальтернативною, такі повнова­ження не можуть бути делеговані і від них не­можливо відмовитись. А отже це свідчить про виключну монополію держави на формування судової практики, надання їй правотворчого статусу, забезпечення її оновлення та контролю за її реалізацією. У зв'язку з цим в пізнавально­му плані актуальними є питання особливостей судової практики як правотворчого феномену, в контексті збалансування участі держави та гро­мадянського суспільства в механізмі сучасного правоутворення.

На підставі проведеного аналізу поглядів вчених на питання участі держави у генеру­ванні судової практики підсумовано, що судова практика визначається своєю багатоаспектністю та може визначатись як: 1) засіб виявлення недоліків правового регулювання; 2) засіб правотворчого подолання прогалин у законодав­стві; 3) засіб узагальнення правотворчого впли­ву на суспільні відносини; 4) засіб створення правотворчих пропозицій щодо вдосконалення положень чинного законодавства; 5) засіб тлу­мачення правових норм, що здійснюється шля­хом усвідомлення і з'ясування правотворчого задуму, який закладено у змісті положення законодавства, та його роз'яснення суб'єктам права; 6) засіб правотворчого контролю, що за­безпечує при розгляді судової справи перевірку чинних норм права на предмет їх відповідності нормам, що закріплені Конституцією, нормам міжнародного права або нормам, встановленим правотворчими актами вищої юридичної сили, а також на предмет відповідності правилам темпоральної та просторової дії правових норм; 7) засіб правотворчої ініціативи, відповідно до чого судова практика розглядається як особли­вий засіб вироблення правотворчих пропозицій та ініціювання їх розгляду компетентними орга­нами.

Посилання

Дрішлюк А.І. Про визначення місця судового прецеденту в системі джерел цивільного права України. Університетські наукові записки: зб. наук. праць. 2010. № 3 (15). С. 72-75.

Дрішлюк А.І. Законодавче закріплення судового прецеденту на прикладі примусового припинення права власності. Наукові записки Острозької академії. Серія „Право". 2005. Вип. 6. С. 243-249.

Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : Учебник. Харков : Эспада, 2007. 640 с.

Кисіль В. Судова практика як чинник розвитку норм та інститутів міжнародного приватного права. Вісник ВСУ. 2001. № 3. С. 28-30.

Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. Київ : Реферат, 2002. 344 с.

Лилак Д. Судочинство і проблеми судової правотворчості. Вісник ВСУ. 2003. № 3. С. 63-68.

Дідич Т.О. Нормопроектування: теоретико-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2006. 239 с.

Росік Т.В. Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-прикладні аспекти: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2017. 236 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень