Критерії надання державою-членом ЄС доступу тяжкохворому пацієнту до недозволеного лікарського засобу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.16

Ключові слова:

конституційне право кожного на медичну допомогу, право на доступ до лікарського засобу, обов'язок держави з забезпечення прав людини, недозволений лікарський засіб, пацієнт, лікар, особливі потреби пацієнта, охорона громадського здоров'я, дозвіл на реалізацію

Анотація

В статті акцентується увага на тому, що структурним елементом суб'єктивного юри­дичного права кожного на медичну допомогу є право на доступ до лікарського засобу. Під­креслюється, що пандемія Covid-19, збільшення спектру невиліковних хвороб і кількості пацієн­тів, які на них страждають, агресія росії щодо України, наслідками якої є збільшення кількості військовослужбовців та цивільних осіб, які по­требують застосування в лікуванні лікарських засобів, створених з використанням новітніх технологій, але які (лікарські засоби) ще є не дозволеними в державі, інтеграція України з ЄС стали чинниками, які актуалізували диску­сію науковців та практиків з питання умов, яких необхідно дотриматись державі-члену ЄС, щоб застосувати передбачене п. 1 ст. 5 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС про Кодекс Співтовариства щодо лікарських за­собів призначених для застосування людиною виключення - надати державою-членом ЄС до­ступу пацієнту до недозволеного компетентни­ми органами такої держави-члена лікарського засобу і тим самим виконати свій обов'язок з за­безпечення конституційного права кожного на медичну допомогу.

Виділено умови, яких необхідно дотриматись державі-члену ЄС, щоб застосувати передбаче­не п. 1 ст. 5 Директиви виключення - надати державою-членом ЄС доступ пацієнту до недозволеного компетентними органами такої держави-члена лікарського засобу: 1) наявність норми національного права, яка дозволяє по­стачання лікарського засобу, для якого не був наданий дозвіл; 2) мета - задоволення особли­вих потреб конкретного тяжко хворого пацієнта (приватного інтересу) та забезпечення охорони громадського здоров'я (публічного інтересу); 3) бути обумовлене відсутністю на національному ринку жодного дозволеного лікарського препа­рату - еквівалента недозволеного лікарського засобу; 4) постачання здійснюється у відповідь на bona fide замовлення з власної ініціативи; 5) постачання здійснюється за рецептурою відпо­відно до специфікацій уповноваженого медич­ного працівника; 6) недозволений лікарський засіб призначається для використання конкрет­ним пацієнтом під його безпосередню особисту відповідальність.

Виділено ознаки особливих потреб пацієнта: 1) конкретна ситуація стану здоров'я пацієнта та перебігу його хвороби; 2) медичне міркуван­ня, яке є виправданим; 3) потреба пацієнта в певному лікарському засобі. Підставою для того, щоб незареєстрований лікарський засіб був ви­писаний лікарем є: терапевтичні міркування лі­каря; результати досліджень, аналізів пацієнта.

В ситуації, коли на ринку держави-учасниці ЄС є дозволені лікарські засоби - аналоги недозволених лікарських засобів, - імпорт недозволених лікарських засобів може кваліфікува­тися як дії з невиконання державою-членом ЄС зобов'язань, передбачених п. 1 ст. 6 Директиви.

Посилання

Buletsa S., Deshko L. Comprehensive Reforms of the Health Care System in Different Regions of the World. Medicine and Law. 2018. Vol. 37. No. 4. R. 683-700.

Hrevtsova R.Yu., H.V. Huseva. Kryminalno-pravova okhorona vidnosyn u sferi doklinichnoho vyvchennia, klinichnykh vyprobuvan i derzhavnoi reiestratsii likarskykh zasobiv: pytannia udoskonalennia. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. 2018. T. 15, № 1-2. S. 50-61.

Buletsa S., Deshko L., Zaborovskyy V. The peculiarities of changing health care system in Ukraine. Medicine and Law. 2019. Vol. 38. № 3. R. 427-442.

Deshko L. Patenting of medicinal products: the experience of implementation of the flexible provisions of the TRIPS-plus Agreement by foreign countries and the fundamental patent reform in Ukraine. Georgian Medical News. 2018. № 9. R. 161-164.

Deshko L., Bysaga Y., Kalyniuk S., Bysaga Y. State Obligations on Provision the Right of Primary Healthcare Doctor for Medical Practice as Entrepreneurship in the Light of Transformation of the Health Care System of Ukraine. Georgian Medical News. 2020. № 6 (303). R. 194-199.

Buletsa S., Deshko L., Zaborovskyy V. The peculiarities of changing health care system in Ukraine. Medicine and Law. 2019. Vol. 38. № 3. R. 427-442.

Medychne pravo : pidruchnyk / za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof. S.B. Buletsy; d-ra yuryd. nauk, dots. M.V. Mendzhul. Uzhhorod: TOV «RIK-U», 2021. 720 s.

Seniuta I.Ya. Medychne pravo: pravo liudyny na okhoronu zdorovia : monohrafiia. Lviv: Astroliabiia, 2007. 224 s.

Deshko L., Vasylchenko O., Sherbak I., Galai V., Medvid A. Ukraines international liabilities on initiation of measures for public health protection and the role of local authorities in implementation of health care policy. Georgian medical news. 2021. Volume 312. P. 163-168.

Ventskivska I.B., Deshko L.M., Lotiuk O.S., Vasylchenko O.P., Narytnik T.T. Mandatory vaccination of medical personnel against Covid-19: European Standards of its introduction. Reproduktyvna endokrynolohiia. 2022. № 65. P. 108-112.

Deshko L. Derzhavne rehuliuvannia tsinoutvorennia na likarski zasoby v krainakh Yevropeiskoho Spivtovarystva ta inshykh krainakh. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2007. № 5. S. 113-119.

Deshko L., Bysaga Y., Bysaga Y. Public procurement in the healthcare sector: adaptation of the administrative legislation of Ukraine to the EU legislation. Georgian Medical News. 2019. № 6 (291). R. 126-130.

Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu i Rady 2001/83/IeS vid 6 lystopada 2001 roku pro Kodeks Spivtovarystva shchodo likarskykh zasobiv pryznachenykh dlia zastosuvannia liudynoiu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-01#Text.

Rishennia Sudu spravedlyvosti v spravi «Ievropeiska komisiia proty Respubliky Polshcha». URL: https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html.

Rishennia Sudu spravedlyvosti v spravi C 143/06 «Liudvihs-Apteka». 2007. ECR I 9623.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право