Правове регулювання екологічної мережі в Україні

Автор(и)

  • Л.Б. Васильчук кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна https://orcid.org/0000-0002-8370-0541
  • Р.М. Фрідманський кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Україна https://orcid.org/0000-0003-4213-8449

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.20

Ключові слова:

права людини, природні права людини, екологічні права людини, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, довкілля, екологічна мережа, екологія

Анотація

У контексті євроінтеграції України, еволю­ції прав людини, розвитку громадянського су­спільства, екологічних проблем в Україні, в тому числі спричинених військовими діями агресора, важливе практичне та теоретичне значення має дослідження проблематики правового регулю­вання екологічної мережі в Україні.

Дослідження проблематики правового ре­гулювання екологічної мережі в Україні має важливе значення для подальшого удоскона­лення екологічного законодавства, а також і для вдосконалення правозастосовної практики в цій сфері. Внаслідок цього дослідження про­блематики правового регулювання екологічної мережі в Україні та його елементів є важливим для розвитку наук конституційного, адміністра­тивного та екологічного права.

Статтю присвячено проблематиці правово­го регулювання екологічної мережі в Україні. У даній статті охарактеризовано правове регулю­вання екологічної мережі в Україні.

У контексті сучасної євроінтеграції України, еволюції прав людини, розвитку громадянсько­го суспільства, екологічних проблем в Україні, в тому числі спричинених військовими діями агре­сора, важливе практичне та теоретичне значен­ня має дослідження проблематики правового регулювання екологічної мережі в Україні.

Забезпечення ефективного функціонування екологічної мережі України, в тому числі і за­хист довкілля, подолання негативних наслідків заподіяної шкоди довкіллю внаслідок бойових дій, оперативне розмінування деокупованих територій, є важливим елементом для ефектив­ного функціонування системи природних прав людини в Україні, з-поміж яких важливе значен­ня має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні.

Поняття «правове регулювання екологічної мережі в Україні» можна визначити як систему норм та принципів права, що спрямовані на ре­гулювання суспільних відносин нормами права у сфері формування, збереження і раціонально­го, невиснажливого використання екологічної мережі в Україні як однієї із основних переду­мов для забезпечення сталого розвитку Украї­ни, охорони довкілля, захисту флори та фауни, природоохоронних територій, задоволення еко­логічних, економічних, соціальних та й інших інтересів окремих громадян, суспільства, територіальних громад та держави.

До елементів екологічної мережі України на­лежать: ключові, сполучні, буферні і відновлю­вані території.

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 131.

Алмаші І.М. Реалізація прав людини в Україні: монографія. Ужгород, Видавничий центр Закарпатського інституту ім. А. Волошина ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2015. 226 с.

Рябець К.А. Екологічне право України: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 438 с.

Як війна впливає на довкілля Украї¬ни та Європи: Міндовкілля з партнерами презентувало перше інфографічне дослідження. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-viina-vplyvaie-na-dovkillia-ukrainy-ta-ievropy-mindovkillia-z-partneramy-prezentuvalo-pershe-infohrafichne-doslidzhennia (дата звернення: 19.02.2024).

ЕкоЗагроза: Офіційний ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://ecozagroza.gov.ua/ (дата звернення: 21.02.2024).

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею «екоцид» - Офіс генпрокурора. URL: https://interfax.com.ua/news/general/914845.html (дата звернення: 21.02.2024).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид. URL: https://t.me/pgo_gov_ua/12932 (дата звернення: 21.02.2024).

Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 року. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 502.

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція) від 02 лютого 1971 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_031#Text (дата звернення: 11.02.2024).

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Ради Європи від 25 жовтня 1995 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_711 (дата звернення: 14.02.2024).

Європейська ландшафтна конвенція від 20 жовтня 2000 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/994_154 (дата звернення: 14.02.2024).

Порядок включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екологічної мережі: затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1196. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864-15#Text (дата звернення: 14.02.2024).

Гольонко Р.А. Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. С. 113-123.

Бєлов Д.М., Легеза Є.О. Форми та методи правового регулювання захисту прав споживачів щодо поводження з відходами на державному рівні. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2024. С. 55-59.

Пирога І.С., Бєлов Д.М., Інституціоналізація прав людини на охорону здоров'я у міжнародно-правовому просторі. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2023. С. 602-607.

Громовчук М.В., Бєлов Д.М. Релігія та право: теоретико-методологічні засади співвідношення. Аналітично-порівняльне право. № 2. 2022. С. 44-52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право